Exodus 14
CSP

Exodus 14

14
Farao pronásleduje Izraelce
1Hospodin promluvil k Mojžíšovi: 2Promluv k synům Izraele, ať se obrátí a utáboří se před Píchírótem, mezi Migdólem a mořem; utáboříte se před Baalsefónem, naproti němu u moře. 3A farao si o synech Izraele řekne: Zmateně se v zemi potulují, zavřela se nad nimi pustina. 4Pak posilním faraonovo srdce a bude vás pronásledovat; oslavím se na faraonovi i na celém jeho vojsku a Egypťané poznají, že já jsem Hospodin.
A tak to učinili. 5Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid utekl, srdce faraona a jeho otroků se obrátilo#Ž 105,25; srv. Oz 11,8; n : smýšlení … se změnilo proti lidu a řekli: Co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví? 6Zapřáhl tedy svůj vůz a svůj lid vzal s sebou. 7Vzal šest set vybraných vozů a všechny další egyptské vozy s kapitánem#h. slovo označovalo velitele vozu a dosl. zn. “třetí muž”; [Izraelci podobně jako Asyřané a Chetité používali válečné vozy s tříčlennou posádkou, ale Egypťané používali vozy se dvěma muži. Termín “třetí” zde může být použit k označení velitele bez ohledu na počet mužů na voze, anebo může znamenat, že “další egyptské vozy” představovaly námezdní vozbu cizího původu]; 15,4; srv. 1Kr 9,22 na každém z nich. 8Hospodin posilnil srdce faraona, egyptského krále, takže syny Izraele pronásledoval. Synové Izraele vycházeli se vztyčenou hlavou#Nu 33,3; h.: ve (/ s, pod …) vysoké ruce; obvykle to je obrazem okázalé smělosti či arogance (Nu 15,30; srv. Jb 38,15), zde však může zn.: pod záštitou svrchované ruky Hospodinovy; srv. 6,1.6; Sk 13,17 9a Egypťané je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře -- všechny koně a vozy faraonovy, jeho jezdci a jeho vojsko -- u Píchírótu před Baalsefónem. 10Když se farao přiblížil, synové Izraele pozdvihli oči, a hle, Egypťané táhli za nimi. Synové Izraele dostali veliký strach a úpěnlivě volali k Hospodinu. 11Říkali Mojžíšovi: Což nebyly v Egyptě hroby, žes nás vzal zemřít do pustiny? Cos nám to udělal, žes nás vyvedl z Egypta? 12Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě: Nech nás, ať otročíme Egypťanům, protože je pro nás lepší otročit Egypťanům, nežli zemřít v pustině. 13Mojžíš však lidu řekl: Nebojte se, stůjte a hleďte na Hospodinovu záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože Egypťany, které vidíte dnes, již nikdy více neuvidíte. 14Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet.
Rozdělení moře
15Hospodin řekl Mojžíšovi: Proč ke mně úpěnlivě voláš? Řekni synům Izraele, ať vyrazí.#n : pokračují / jdou dále 16A ty zvedni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl#n.: rozpolti; Ž 78,13 je, aby synové Izraele prošli prostředkem moře po suchu. 17A já, hle, posilním srdce Egypťanů, že půjdou za nimi, a oslavím se na faraonovi a na celém jeho vojsku, na jeho vozech#h.: sg.; n.: vozbě i na jeho jezdcích. 18A Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až se oslavím na faraonovi, na jeho vozech#h.: sg.; n.: vozbě a na jeho jezdcích. 19Tu se anděl Boží, který šel před izraelským táborem, odtrhl a šel za nimi, a oblakový sloup se z jejich čela odtrhl a postavil se za ně 20a vešel mezi egyptský tábor a izraelský tábor; jednomu byl oblakem a temnotou a druhému osvěcoval noc. Jeden se k druhému nepřiblížil po celou noc. 21Mojžíš pak vztáhl ruku nad moře a Hospodin silným východním větrem rozháněl moře po celou noc a obrátil moře v souš. Tak byly vody rozděleny. 22Synové Izraele šli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. 23Egypťané je pronásledovali -- všechny faraonovy koně, jeho vozy a jeho jezdci -- a vešli za nimi doprostřed moře. 24V čase ranní hlídky Hospodin pohlédl#n.: vyhlédl; slso je sice užíváno pro hledění z okna (Gn 26,8), ale nikoliv výhradně (Gn 18,16); Dt 26,15; Ž 14,2; 102,20; Pl 3,50 na egyptský tábor z ohnivého a oblakového sloupu a přivedl egyptský tábor do zmatku. 25Vyvrátil#n.: Odňal; LXX, Pš, SP: zablokoval (dosl.: svázal) kola u jejich vozů, takže je vedli s obtížemi. Nato si Egypťané řekli: Utečme před Izraelci, protože Hospodin bojuje s nimi proti Egypťanům!
26Tu Hospodin řekl Mojžíšovi: Vztáhni ruku nad moře, ať se vody vrátí na Egypťany, na jejich vozy a na jejich jezdce. 27Mojžíš vztáhl ruku nad moře a moře se před rozbřeskem navrátilo do svého normálního stavu. Egypťané utíkali jemu vstříc. Tak Hospodin uvrhl Egypťany doprostřed moře. 28Vody se navrátily a přikryly vozy a jezdce, všechny z faraonova vojska, kteří vešli za Izraelci#h.: nimi do moře. Nezůstal z nich ani jediný. 29Ale synové Izraele šli po suchu uprostřed moře a vody jim byly hradbou napravo i nalevo. 30Onoho dne Hospodin zachránil Izraele z moci Egypťanů. Izrael viděl Egypťany mrtvé na břehu moře. 31Tak Izrael uviděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech. Lid se bál Hospodina a uvěřil Hospodinu a jeho otroku Mojžíšovi.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad