Skutky 14
CSP
14
V Ikoniu
1Stalo se, že rovněž v Ikoniu vešli do židovské synagogy a promluvili tak, že uvěřil četný zástup Židů i Řeků. 2Ale Židé, kteří neuvěřili,#n.: neuposlechli podnítili a rozezlili duše pohanů proti bratřím. 3Strávili tam tedy značný čas, otevřeně mluvili o Pánu, který dosvědčoval slovo své#n : o své; srv. 2K 5,19p milosti tím, že dával, aby se skrze jejich ruce dála znamení a divy. 4Obyvatelstvo#ř.: množství města se rozdělilo: jedni byli při Židech, druzí při apoštolech. 5Když se je pohané a Židé se svými vůdci pokusili potupit a ukamenovat, 6oni se to dozvěděli a utekli do lykaonských#[Lykaonie byla oblast ve vých. Pisidii, sev. od pohoří Taurus, součást řím. provincie Galacie] měst Lystry a Derbe a okolí. 7I tam hlásali evangelium.
V Lystře
8V Lystře#v. 21; 16,1; [asi 30 km jižně od Ikonia a 60 km SZ od Derbe] sedával nějaký muž nemohoucí na nohy, který byl chromý již od lůna své matky a nikdy nechodil. 9Ten slyšel Pavla mluvit. Pavel se na něho upřeně podíval, a když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, 10řekl silným#ř.: velikým; tj. hlasitě (16,27) – časté spojení v h. (srv. Neh 9,4 aj.); L 4,33! hlasem: “Postav se zpříma na nohy!” A on vyskočil a začal chodit. 11Když zástupy uviděly, co Pavel učinil, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: “Bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám.”#[Událost mohla být podnícena legendou, která vyprávěla, že právě tuto oblast kdysi navštívili Zeus a Hermes. Tehdy je však rozpoznali pouze staří manželé. Proto lidé nechtěli dovolit, aby došlo k dalšímu nepovšimnutí.] 12Barnabáše nazývali Diem,#[hl. ř. bůh Zeus (mezi Římany známý jako Jupiter) byl patronem města a stál zde jeho chrám] Pavla pak Hermem,#[podle ř. mytologie posel a mluvčí bohů a bůh řečníků (totožný s řím. Merkurem)] protože on byl hlavním mluvčím. 13Kněz Diova chrámu, který stál#ř.: byl před městem, přivedl býky s věnci#[důležitá součást mnoha obřadů k poctě pohanských bohů] k branám a chtěl je se zástupy obětovat. 14Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli: 15“Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti#n.: stejně trpící; Jk 5,17 jako vy. Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. 16Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, 17ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.” 18A těmito slovy jen stěží zadrželi zástupy, aby jim neobětovaly.
19Z Antiochie a Ikonia však přišli Židé, přemluvili zástupy a Pavla ukamenovali. Pak ho vlekli ven z města, protože mysleli, že je mrtev. 20Ale když ho učedníci obstoupili, vstal a vešel do města. Druhého dne vyšel s Barnabášem do Derbe.#v. 6; [asi 95 km od Lystry, hraniční město provincie Galacie]; 20,4
Návrat do syrské Antiochie
21Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Lystry, Ikonia a Antiochie. 22Upevňovali duše učedníků, povzbuzovali je, aby setrvávali ve víře; říkali, že musíme skrze mnohá soužení vejít do Božího království. 23V každém sboru#n.: V každé církvi; 16,5 jim ustanovili starší a v modlitbách s posty je svěřili Pánu, v něhož uvěřili. 24Prošli Pisidií a přišli do Pamfylie, 25mluvili Slovo v Perge a pak sestoupili do Attalie. 26Odtamtud odpluli do Antiochie, kde byli kdysi svěřeni Boží milosti k dílu, které nyní dokončili.#ř.: naplnili 27Když tam přišli a shromáždili církev, vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřel dveře víry. 28A strávili s učedníky delší#ř.: ne malý; [asi déle než rok] čas.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad