1 Petr 3
CSP

1 Petr 3

3
Ženy a muži
1Stejně#tj. jako věřící vládní autoritě (2,13) a otroci svým pánům (2,18) se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchajíslovo,#ř.: jsouli někteří neposlušní slova (tzn. nevěřící) byli beze slova získáni jednáním svých žen, 2až zpozorují vaše čisté chování#n.: jednání (v. 1) / způsob života (v. 16) v bázni. 3Vaše#ř.: jejichž ozdoba ať není vnější: spletené vlasy, navlékání zlatých šperků,#ř.: zlata; Zj 17,4 oblékání šatů, 4nýbrž skrytý#n : vnitřní; L 11,40; Ř 2,29; 2K 4,16; Ko 3,3 člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojnéhoducha, který je před Bohem vzácný. 5Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům; 6jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se staly jejími dcerami,#ř.: dětmi jednáteli dobře a nedáteli se ničím zastrašit.
7Stejně muži: žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádoboua prokazujte jim úctu jako spoludědičkám#Ř 8,17; Ef 3,6; Tt 3,7; var.: spoludědicové milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku.
Utrpení pro konání dobra
8A konečně: buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky,#1,22; ř.: milující bratry milosrdní a pokorní. 9Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte; vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. 10Neboť "kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje jazyk od zlého a rty od lstivých slov,#ř.: aby nepromluvily lest 11ať se odvrátí od zlého a činí dobré, ať hledá pokoj a usiluje o něj;#ř.: pronásleduje ho 12neboť Pánovy oči jsou obráceny na spravedlivé a jeho uši k jejich prosbě, ale Pánova tvář proti těm, kdo činí zlo.#ř.: zlé věci"
13A kdo vám ublíží, budeteli horlivě usilovat o dobro? 14Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení. Nebojte se jich#ř.: jejich strachu (tj. strachem z nich); v. 6 a nerozrušujte se, 15ale Pána, Krista,#var.: Boha posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z#n.: důvod naděje, kterou máte,#ř.: té ve vás 16avšak s tichostí a s bázní, majíce dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni v tom, v čem vás pomlouvají [jako zločince]. 17Neboť je lépe trpět, budeli to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zle. 18Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl#var.: zemřel; 2,21 za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás#var.: nás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. 19V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, 20kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn#n.: připravován; L 1,17p koráb, v němž jen několik, to jest osm duší, bylo zachráněno skrze vodu. 21Naplnění tohoto předobrazu#ř. antitypos; He 9,24 -- křest -- i vás nyní zachraňuje, ne jako odložení tělesné špíny, nýbrž jako odpověď dobrého svědomí Bohu,#n.: závazek před Bohem k dobrému svědomí skrze zmrtvýchvstání Ježíše Krista, 22jenž přišel do nebe, byli mu podřízeni andělé, vlády a moci, a je na pravici Boží.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad