1 Petr 2
CSP

1 Petr 2

2
Rosťte ze Slova
1Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu2a jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném#n.: beze lsti mléku Božího slova,#n.: smysluplném mléku (mléku pro mysl) abyste jím#ř.: v něm vyrostli [k záchraně], 3jestliže jste [vskutku] okusili, že Pán je dobrý. 4Když přicházíte#n.: Přicházejte k němu, kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný, 5i vy sami jako živé kameny jste budováni#n.: se budujte jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli#ř.: vynášeli (tj. vzhůru na oltář); srv. 1Kr 9,25; Ezd 3,3; aj. duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. 6Proto stojí v Písmu: "Hle, kladu na Siónu kámen úhelný, vyvolený, vzácný; kdo v něj věří, jistě nebude zahanben." 7Vám tedy, kteří věříte, je vzácností,#n : vzácný ale nevěřícím je to "kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným#ř.: hlavou úhlu; Ž 118,22" 8a "kamenem úrazu a skálou pohoršení". Ti narážejí, protože jsou neposlušnislova; k tomu také byli určeni.#n.: narážejí; protože jsou neposlušni slova, byli k tomu i určeni. Ju 1,4
Svatý národ
9Vy však jste "rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky#n.: znamenité vlastnosti" toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 10Vy, kdysi "Nelid", jste nyní lid Boží; vy, kdysi "Neslitovaní", jste však nyní došli slitování.
11Milovaní, prosím#n.: napomínám / vybízím vás jako cizince a příchozí: zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši; 12veďte#ř.: majíce dobrý způsob života mezi pohany,#ř.: národy aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha#n.: na základě dobrých skutků prohlédli a oslavili Boha; 4,11; Mt 9,8 v den navštívení.
13Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení:#ř.: stvoření ať králi jako svrchovanému vládci, 14ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře; 15neboť taková#ř.: tak je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí; 16jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti, nýbrž jako otroci Boží. 17Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále#ř.: jedn. č. mějte v úctě.
Příklad Kristových utrpení
18Sluhové,#ř. oiketéso značuje otroka, který sloužil v rodině a v domácnosti; L 16,13; Sk 10,7 podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i zlým.#ř.: křivým 19Je to totiž milost, snášíli někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem#ř. neobvyklá vazba: sv. Boží; srv. však 3,21; Sk 23,1 a trpí nespravedlivě. 20Neboť jaká to bude sláva,#n.: proslulost budeteli snášet rány za to, že hřešíte? Ale budeteli snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost#n.: milé před Bohem. 21K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás#var.: za nás a zanechal vám příklad, abyste šli#ř.: následovali (aor. konj.) v jeho šlépějích.22On "se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech". 23Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. 24On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním#n.: podlitinou jste byli uzdraveni. 25Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili#n.: jste byli obráceni k pastýři a strážci#ř.: biskupovi (= dohlížiteli) svých duší.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad