1 Korintským 13
CSP
13
Důležitost lásky
1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov#ř.: měď nebo zvučící činel. 2A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. 3A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k spálení,#Da 3,16–28; var.: k výsměchu; Sk 21,13 ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
4Láska je trpělivá,#Mt 18,26; 1Te 5,14; 2Tm 4,2; 2Pt 3,9; srv. h. idiom: pomalý k hněvu (Př 14,29p; Jk 1,19) dobrotivá,#n.: laskavá; Ř 2,4; Ga 5,22; Ef 4,32 láska nezávidí,#n.: nesoupeří / nežárlí; Sk 7,9; 17,5; Jk 4,2 [láska] se nevychloubá a není domýšlivá. 5Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se,#ř. pův. "naostřit", pak přeneseně "nechat se vyprovokovat k hněvu"; srv. Sk 17,16; 15,39; Ž 37,1.7n nepočítá zlo. 6Neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 7Všechno snáší,#9,12; Ř 15,1; n.: přikrývá; Př 10,12 všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží.
8Láska nikdy nezanikne.#ř.: nepadá; var.: nevypadává (neselhává) Proroctví -- ta pominou; jazyky -- ty utichnou; poznání -- to pomine. 9Neboť jen částečně poznáváme a částečně prorokujeme. 10Když však přijde to, co je dokonalé,#Církevní otcové viděli v 1K 13,8–12 předpověď Kristova druhého příchodu. pomine to, co je částečné. 11Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. 12Neboť nyní vidíme jako v zrcadle,#ř.: skrze zrcadlo (tj. vyleštěný kov); Jk 1,23 zastřeně, potom však uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, potom poznám důkladně, jak jsem byl také sám poznán. 13Nyní zůstává víra, naděje a láska, tyto tři věci.#[Tato trojice je jmenována také v 5,8; Ř 5,2–5; Ga 5,5n; Ko 1,4n; 1Te 5,8; He 6,10–12; 1Pt 1,21n] Ale největší#ř.: větší z nich je láska.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad