Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Jan 2

2
Nejlepší víno
1Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka 2a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“
4„Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“
5Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám řekne.“
6Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr.#každá asi 75–115 litrů 7Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ Když je naplnili až po okraj, 8řekl jim: „Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby.“ A tak to udělali.
9Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha 10a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce.“
11Toto Ježíš udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. 12Potom sestoupil spolu se svou matkou, bratry i učedníky do Kafarnaum, kde se několik dní zdrželi.
Zbořte tento chrám
13Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. 14V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. 15Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly 16a prodavačům holubic řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ 17(Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě pohltí.“)#Žalm 69:10
18Židé mu na to řekli: „Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?“
19„Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“
20„Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ řekli na to Židé. „A ty ho postavíš za tři dny?“ 21(On ale mluvil o chrámu svého těla. 22Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.)
23Když byl o Velikonocích v Jeruzalémě, mnozí během toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. 24Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože všechny znal. 25Nepotřeboval, aby někdo vydával o člověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů

;