Efeským 4
B21

Efeským 4

4
Jedno tělo, jeden Duch
1Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. 2Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce 3a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. 4Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest, 6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.
7Každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8Písmo přece říká:
„Vystoupil do výšin,
zmocnil se zajatých,
dary lidem rozdělil.“#Žalm 68:19
9To, že „vystoupil“, musí znamenat, že předtím také sestoupil dolů na zem. 10Ten, který sestoupil, je právě ten, který vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. 11To on rozdal své dary – apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele – 12pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, 13abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti.
14Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. 15Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. 16Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží.
Staré a nové já
17Naléhavě vás proto v Pánu vyzývám, abyste už nežili jako pohané podle svých marných myšlenek. 18Nevědomost pramenící z jejich zatvrzelého srdce jim zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. 19Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou nečistotu, ale nemohou se nasytit.
20Tomu jste se však od Krista nenaučili! 21Poněvadž jste ho uslyšeli a poznali pravdu, která je v Ježíši, 22odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb. 23Obnovujte ducha své mysli 24a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.
25Odhoďme tedy lež a každý „říkejme jeden druhému pravdu“#Zach 8:16 – jsme přece údy téhož těla! 26„Hněváte-li se, nehřešte;“#Žalm 4:5 zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. 27Nedávejte místo ďáblu. 28Zloděj ať přestane krást a začne pracovat. Ať se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl oč podělit s tím, kdo má nouzi. 29Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. 30Nezarmucujte svatého Božího Ducha,#Iza 63:10 jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. 31Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští.
32Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil vám.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21