Efeským 3
B21

Efeským 3

3
Kristovo tajemství
1Proto jsem já Pavel vězněm Krista Ježíše – pro vás pohany. 2Jistě jste už slyšeli o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu svěřil pro vás, 3když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se už krátce zmínil dříve.#Ef 1:9–10; Kol 1:26–27 4Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, 5které Bůh v předchozích dobách lidem neodhalil, ale nyní je skrze Ducha zjevil svým svatým apoštolům a prorokům: 6že totiž pohané jsou skrze evangelium spoludědicové, součásti téhož těla a spoluúčastníci jeho zaslíbení v Kristu Ježíši.
7Tohoto evangelia jsem se stal služebníkem díky Boží milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. 8Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech svatých, byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství 9a abych všem vysvětlil jeho plán, to tajemství od věků skryté v Bohu, Stvořiteli všeho.
10Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. 11Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu – 12v něm a skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. 13Prosím tedy, abyste neklesali na mysli kvůli mým soužením, neboť jsou pro vás, pro vaši slávu.
Poznat jeho lásku
14Proto klekám na kolena před Otcem,#Někt. rukopisy přidávají našeho Pána Ježíše Krista. 15jehož jméno nese veškerá rodina#řec. patria (rodina) je odvozeno od pater (otec) na nebi i na zemi. 16Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. 17Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, 18abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, 19a poznat Kristovu lásku přesahující chápání, abyste byli naplněni do veškeré plnosti Boží.
20Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. 21Jemu buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši ve všech dobách na věky věků! Amen.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21