Тридесет и една истини: Кой съм в Христос

Посвещение
ВЪВЕДЕНИЕ

Ефесяни 1 и 2 може да предизвика коренна промяна в разбирането ни относно това кои сме в Христос. Защо? Защото е благовестието! Прекарай следващите 31 дни, придобивайки навика да взимаш истините от тези глави присърце и стани този, който си бил призван да бъдеш—накарай благовестието да оживее! Предизвиквам те ежедневно да анализираш всяка своя мисъл и да проверяваш дали мислиш, чувстваш и живееш според тези 31 истини.

Не се обезкуражавай. Не отлагай. Спомни си за властта, която си получил в Христа, и замени всички неистини с истините от Ефесяни и бъди коренно преобразен чрез обновяването на ума си. Представи си как живееш до края на дните си съобразно истините относно това кой си в Христа. Той умря, за да живеем ние.

Наслади се на Неговия живот, Неговата сила и Неговата правда и продължи да живееш с вяра във всяко духовно благословение, което ти е било дадено в Христос, и прослави името Му! През следващите седмици, с молитва размишлявай върху това кой си и благодари на Господ. Представи си живота на хората около теб, върху които ще окажеш влияние, когато приемеш напълно всяко духовно благословение, което ти е било дадено. Благодаря Ти, Господи, за всичко, което ни е било дадено в Христа!

КОЙ СЪМ АЗ В ХРИСТОС

Светия
Верен в Христос Исус
Дарен с благодат
Част от тялото на Христос
Дарен с милост
Дарен с мир
Благословен с всяко духовно благословение
Избран преди основаването на света
Свят и без недостатък
Възлюбен
Предопределен да бъда осиновен
Осиновен като син
Изкупен чрез Неговата кръв
Опростен всички прегрешения
Обсипан с благодат
Получил откровение за тайната на волята Му
Запечатан със Святия Дух
Получил залог за наследство
Дарен с вяра
Дарен с надежда
Дарен с Божията сила
Съживен с Христос
Спасен по благодат
Възкресен с Христос
Седящ заедно с Христос в небесни места
Проява на Божията благодат/добрина през идните векове
Получил дара на спасението
Божие творение
Създаден в Христос Исус за добри дела
Вече не си чужд на заветите на обещанието
Поставен близо чрез кръвта на Христос
Част от един нов човек (юдеи с езичници)
Примирен с Бог
Дарен с достъп до Отца
Съгражданин на светиите
Член на Божието семейство
Свят храм (заедно с други вярващи)
Вграден заедно с други вярващи за Божие обиталище