Паралел
1
1В начало бе Словото; и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. 2То в начало бе у Бога. 3Всичко чрез него стана; и което е станало, нищо без него не стана. 4В него бе живот, и животът бе виделината на человеците. 5И виделината свети в тъмнината; и тъмнината я не обзе. 6Имаше человек проводен от Бога, името му Иоан. 7Той дойде в свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да повярват всички чрез него. 8Не бе той виделината, но да свидетелствува за виделината. 9Той беше истинната виделина, която осветлява всекиго человека що иде на света. 10В света бе; и светът чрез него стана; и светът го не позна. 11В своите си дойде, и своите му го не приеха; 12а които го приеха, даде им власт да бъдат чада Божии, сиреч, на тези които вярват в неговото име; 13които не от кръв, нито от похот плътска, нито от похот мъжка, но от Бога се родиха. 14И словото стана плът, и всели се между нас, (и видяхме славата негова, слава както на единороднаго от Отца,) пълен с благодат и истина. 15Иоан свидетелствува за него, и извика та казваше: Този е за когото рекох: Който иде след мене преден ми биде, защото от мене по-напред бе. 16И всинца ние от неговата пълнота приехме, и благодат за благодат; 17защото законът чрез Моисея бе даден, а благодатта и истината чрез Исуса Христа биде. 18Никой никога не е видял Бога: единородният Син който е в пазухата на Отца, той го изяви. 19И това е Иоановото свидетелство, когато проводиха Юдеите от Ерусалим свещеници и Левити да го попитат: Ти кой си? 20И изповяда, и не се отрече; и изповяда: Не съм аз Христос. 21И попитаха го: А що си? Илия ли си ти? И казва: Не съм. Пророкът ли си ти? И отговори: Не. 22И рекоха му: Кой си? за да дадем ответ на онези които са ни проводили. Що казваш за себе си? 23Рече: Аз съм "глас на едного който вика в пустинята: Оправете пътят Господен," както рече пророк Исаия. 24А проводените бяха от Фарисеите. 25И попитаха го и рекоха му: А защо кръщаваш, ако не си Христос нито Илия нито пророкът? 26Отговори им Иоан и рече: Аз кръщавам с вода; а посред вас стои един когото вие не знаете. 27Той е който иде след мене, който преден ми биде, комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата му. 28Това стана във Витавара отвъд Иордан, дето беше Иоан и кръщаваше. 29На утринта гледа Иоан Исуса че иде при него, и казва: Ето Агнеца Божий който взема греховете на света. 30Този е за когото аз рекох: След мене иде человек, който биде преди мене, защото беше по-напред от мене. 31И аз го не знаех; но за да се яви на Израиля, за това дойдох аз и кръщавам с вода. 32И свидетелствува Иоан и рече: Видях Духа който слязваше като гълъб от небето и остана на него. 33И аз го не знаех; но този който ме проводи да кръщавам с вода, той ми рече: На когото видиш че слязва Духът и остава на него, той е който кръщава с Духа Светаго. 34И аз видях и свидетелствувам, че този е Син Божий. 35На утринта пак стоеше Иоан, и двама от учениците негови. 36И като съгледа Исуса че минува, казва: Ето Агнеца Божий. 37И чуха го двамата ученици да говори така, и отидоха след Исуса. 38И като се обърна Исус и ги видя че идат подире му, казва им: Що търсите? А те му рекоха: Рави, (което тълкувано ще рече, Учителю,) де живееш? 39Казва им: Елате и вижте. Дойдоха и видяха де живее; и останаха при него през този ден, а часът беше около десет. 40Единът от тези двамата, които чуха от Иоана за него и го последваха беше Андрей, братът на Симона Петра. 41Той пръв намерва брата си Симона и казва му: Намерихме Месия, което се тълкува Христос. 42И заведе го при Исуса. И като погледна Исус на него рече: Ти си Симон син Ионин; ти ще се наречеш Кифа (което се тълкува Петър, камик). 43На утринта поиска Исус да излезе в Галилея: и намерва Филипа и казва му: Ела подире ми. 44А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. 45Намерва Филип Натанаила и казва му: За когото писа Моисей в закона и пророците, намерихме Исуса сина Иосифова, който е от Назарет. 46И рече му Натанаил: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Казва му Филип: Ела и виж. 47Видя Исус Натанаила че иде към него, и казва за него: Ето истинен Израилянин в когото лукавщина няма: 48Казва му Натанаил: От де ме познаваш? Отговори Исус и рече му: Преди Филип да те повика видях те като беше под смоковницата. 49Отговори Натанаил и казва му: Учителю, ти си Син Божий: ти си цар Израилев. 50Отговори Исус и рече му: Понеже ти рекох: Видях те под смоковницата, вярваш ли? По-големи от тия неща ще видиш. 51И казва му: Истина, истина ви говоря: От нине ще видите небето отворено, и ангелите Божии да възлязват и слязват над Сина человеческаго.