Матей 10
НП

Матей 10

10
Призоваване на дванадесетте ученици
Мк. 3:13-19; Лк. 6:12-16
1 # Мк. 3:13-19; 6:7-13; Лк. 9:1-6; 10:1-12 # Лк. 6:12-16 След това Той повика дванадесетте Си ученици и им даде власт над нечистите духове, тъй че да могат да ги изгонват и да лекуват всяка болест и всяко страдание.
2 # Деян. 1:13 А имената на дванадесетте апостоли са следните: най-напред Симон, наричан Петър, и неговият брат Андрей, след това Яков Зеведеев и неговият брат Йоан, 3Филип и Вартоломей, Тома и митарят Матей, Яков Алфеев и Левий, наречен Тадей, 4Симон Кананит#10:4 Вероятно от арамейски „ревнител“, на гръцки – Зилот. и Юда Искариот#10:4 Има различни обяснения на това прозвище, едно от които е: „мъж измамник“. – същият, който Го и предаде.
Наставления и пратеничество на дванадесетте
Мк. 6:7-13; Лк. 9:1-6
5Тези дванадесет ученици Иисус изпрати да проповядват, като им нареди с думите: „По път към езичници не поемайте и в самарянски град не влизайте. 6#Йер. 50:6; Мт. 15:24Отивайте преди всичко при изгубените овце на Израилевия дом. 7#Мт. 3:2И тъй, ходете и възвестявайте: „Небесното царство наближи!“ 8Болни лекувайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром получихте, даром давайте. 9Не взимайте в пояса си нито злато, нито сребро, ни медна монета, 10#Лк. 22:35; 1 Кор. 9:14; 1 Тим. 5:18ни торба за път, ни две дрехи, нито обуща, ни тояга. Защото работникът заслужава своята прехрана. 11В който град или село влезете, разпитвайте – кой в него е достоен, и там отсядайте, докато си тръгнете. 12А когато влизате в някой дом, отправяйте поздрав към обитателите му. 13Ако домът е достоен, вашият поздрав за мир#10:13 Библейският поздрав съдържал пожелание за здраве и благоденствие. да се изпълни над него. Ако ли не е достоен, и вашият поздрав за мир нека се върне при вас. 14#Деян. 13:51Ако обаче някой не ви приеме и не послуша думите ви, като излизате от този дом или град, отърсете праха от нозете си. 15#Бит. 19:24-28; Мт. 11:24Истината ви казвам: по-леко ще бъде за Содомската и Гоморската земя в съдния ден, отколкото за онзи град.
16 # Бит. 3:1; Лк. 10:3 Ето Аз ви изпращам като овце сред вълци. Затова бъдете мъдри като змии и незлобиви като гълъби.
17 # Мт. 24:9-13; Мк. 13:9-13; Лк. 21:12-17 Пазете се от хората! Защото ще ви предадат на съдилища и ще ви бичуват в синагогите си. 18Ще ви водят пред управници и царе заради Мене, за да свидетелствате пред тях и пред езичниците. 19#Лк. 12:11-12#Изх. 4:12; Йер. 1:6-10А когато те ви предават на съдилища, не се безпокойте как или какво да говорите, защото в онзи час ще ви бъде внушено какво да кажете. 20Понеже не сте вие тези, които ще говорите, а Духът на вашия Отец, Който ще говори чрез вас.
21 # Мт. 10:35 Брат ще предаде брата на смърт и баща – детето си. Деца ще се надигнат срещу родители и ще ги убият. 22#Лк. 6:22Ще бъдете мразени от всички заради Моето име, но който претърпи докрай, ще бъде спасен.
23А когато ви преследват в един град, бягайте в друг. Защото истината ви казвам: няма да сте минали през всички градове на Израил, докато дойде Синът човешки.
24 # Лк. 6:40; Йн. 13:16; 15:20 Ученикът не стои по-високо от учителя си, нито слугата – по-високо от господаря си. 25Достатъчно е за ученика да бъде като учителя си и за слугата – като господаря си. Ако стопанина на къщата нарекоха Веелзевул, колко повече това ще сторят с домашните му! 26#Лк. 12:2-9#Мк. 4:22; Лк. 8:17И тъй, не се бойте от хората, защото няма нищо скрито, което да не се открие, нито има нещо тайно, което да не се узнае. 27Което ви говоря на тъмно, оповестете го на светло, което чуете на ухо, разгласявайте го от покривите.
28Не се бойте и от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но повече се бойте от Този, Който може и душата, и тялото да погуби в ада. 29Не се ли продават две врабчета за един асарий? И въпреки това ни едно от тях не пада на земята без волята на вашия Отец. 30#Лк. 21:18А на вас дори и всички косми по главата са преброени. 31#Мт. 6:26Затова не се бойте! Вие сте по-ценни от много врабчета.
32 # Отк. 3:5 И тъй, всеки, който Ме признае пред хората, и Аз ще го призная пред Своя небесен Отец. 33#Мк. 8:38; Лк. 9:26; 2 Тим. 2:12А който се отрече от Мене пред хората, и Аз ще се отрека от него пред Своя небесен Отец.
34 # Лк. 12:51-53; 14:26-27 Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята – не мир дойдох да донеса, а меч. 35#Мт. 10:21Защото дойдох да разлъча син от баща му и дъщеря от майка ѝ, и снаха от свекърва ѝ. 36#Мих. 7:6Врагове на човека ще станат собствените му домашни.
37 # Вт. 33:9; Мт. 19:29 Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене. И който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене. 38#Мт. 16:24-25; Мк. 8:34-35; Лк. 9:23-24Който не взема кръста си и Ме следва, не е достоен за Мене. 39#Лк. 17:33; Йн. 12:25Който се опита да запази живота си, ще го загуби, а който е загубил живота си заради Мене, ще го придобие.
40 # Мт. 18:5; Мк. 9:37; Лк. 9:48; 10:16; Йн. 13:20 Който вас приема, Мене приема. А който приема Мене, приема Този, Който Ме е изпратил. 41Който приема пророк, защото е пророк, ще получи награда на пророк. Също тъй който приема праведник, защото е праведник, ще получи награда на праведник. 42#Мк. 9:41И който напои един от тези ученици като Мой ученик само с чаша студена вода, истината ви казвам, няма да загуби наградата си.“