Евангелието според Матей 24
SPB

Евангелието според Матей 24

24
Исус предрича разрушаването на храма
(Марк 13:1-27; Лука 21:5-28)
1Исус излезе от храма и си тръгваше, когато учениците му дойдоха при него, за да му покажат храмовите сгради. 2Исус им каза: „Виждате ли всички тези неща? Истина ви казвам: камък върху камък няма да остане тук — всичко ще бъде сринато до основи.“
3По-късно Исус седеше на Елеонската планина и учениците му дойдоха там, за да останат сами с него. Те го попитаха: „Кажи ни, кога ще се случат тези неща? Какъв ще бъде знакът за твоето връщане и за края на света?“
4Исус отговори: „Внимавайте и не позволявайте на никого да ви заблуди! 5Много хора ще дойдат в мое име и ще кажат: «Аз съм Месията!» и ще измамят много хора. 6Ще чуете грохота на битки и вести за войни. Но не се страхувайте — тези неща трябва да се случат, но това все още няма да е краят. 7Народи ще се вдигнат срещу други народи, царства ще воюват срещу други царства. Ще има глад и земетресения на различни места по земята. 8Но всичко това е само като първите родилни болки.
9По онова време хората ще ви предават на изтезания и ще ви убиват, и ще бъдете мразени от всички народи заради това, че сте мои последователи. 10По онова време мнозина ще обърнат гръб на вярата и ще се предават един друг на властите, и ще се мразят взаимно. 11И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. 12Тъй като злото в света ще се разрасне, любовта на повечето хора ще изстине. 13Но този, който издържи докрай, ще бъде спасен. 14Благата вест за царството ще бъде провъзгласена по целия свят като свидетелство за всички народи, а след това ще настъпи краят.
15Затова, когато видите да стои на Святото Място «мерзостта, която причинява разорение»#24:15 «мерзостта … разорение» Вж. Дан. 9:27; 11:31; 12:11. и за която говори пророк Даниил (нека читателят да разбира), 16хората в Юдея да бягат в планините. 17Ако някой е на покрива, да не слиза да вземе нещата от къщата си. 18Ако някой е на полето, да не се връща назад, за да вземе дрехите си. 19Горко на бременните и на кърмещите в онези дни! 20При това, молете се да не се наложи да бягате през зимата или в съботен ден, 21защото тогава ще има голяма скръб, каквато не е имало никога от началото на света досега и каквато никога няма да има. 22И ако Бог не бе решил да съкрати онези дни, никой не би оцелял. Но заради своите избрани той ще съкрати онези дни.
23Ако през онова време някой ви каже: «Виж! Месията е тук!» или «Той е там!», не му вярвайте. 24Казвам ви това, защото ще се появят лъжемесии и лъжепророци и ще извършат велики знамения и чудеса, за да заблудят, ако е възможно, дори и избраните от Бога. 25Ето, предупредих ви!
26Така че, ако ви кажат: «Ето, Месията е в пустинята!», не отивайте там. Или ако кажат: «Ето, той е във вътрешните стаи!», не вярвайте. 27Защото както светкавицата блясва от изток и прорязва небето до запад, така ще бъде и когато дойде Човешкият Син. 28Където е мършата, там ще се съберат лешоядите.
29Веднага след скръбта на онези дни
«Слънцето ще стане тъмно,
луната няма да излъчва светлината си,
звездите ще падат от небето
и небесните сили ще се разклатят.»#24:29 Вж. Ис. 13:10; 34:4.
30Тогава на небето ще се появи знамението на Човешкия Син. Всички народи по земята ще заридаят и ще видят Човешкия Син като идва на небесните облаци със сила и велика слава. 31Със звук от гръмогласна тръба той ще изпрати своите ангели да съберат неговите избрани отвсякъде, от единия край на небесата до другия.
Поуката от смокиновото дърво
(Марк 13:28-31; Лука 21:29-33)
32Вземете поука от смокиновото дърво: когато клоните му омекнат и листата му напъпят, вие знаете, че лятото е близо. 33По същия начин, когато видите всички тези събития, ще знаете, че завръщането на Човешкия Син е близо, на прага на вратата. 34Истина ви казвам: това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. 35Небето и земята ще преминат, но моите думи никога няма да преминат.
Само Бог знае определения час
(Марк 13:32-37; Лука 17:26-30, 34-36)
36Никой не знае кога ще бъде този ден и час — нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. 37Когато Човешкият Син дойде, ще бъде същото както в дните на Ной. 38Тогава, преди потопа, хората ядели, пиели, женели се и се омъжвали до деня, в който Ной влязъл в кораба. 39Тези хора не подозирали нищо, докато не дошъл потопът и не ги унищожил. Така ще бъде и когато дойде Човешкият Син. 40Двама души ще работят на полето: единият ще бъде взет, а другият — оставен. 41Две жени ще мелят на мелницата: едната ще бъде взета, а другата — оставена.
42Така че, бъдете готови, защото не знаете деня, в който ще дойде вашият Господ. 43Помнете това: ако стопанинът на къщата знаеше кога ще дойде крадецът, щеше да остане буден и нямаше да позволи да му влязат в къщата. 44Затова и вие трябва да сте готови. Човешкият Син ще дойде, когато не го очаквате.
Кой е довереният слуга
(Лука 12:41-48)
45Кой е довереният и благоразумен слуга? Този, на когото господарят поверява другите си слуги, за да им раздава храната в определеното време. 46Благословен ще бъде този слуга, когато господарят дойде и го завари да върши онова, което му е възложил. 47Истина ви казвам: господарят ще му повери грижата за целия си имот. 48Но какво ще се случи, ако слугата е лош човек и си мисли, че господарят му няма да се върне скоро? 49Той ще започне да бие другите слуги и да яде и пие с другите пияници. 50Господарят на такъв слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в момент, който той не знае. 51Ще го подложи на ужасна смърт#24:51 подложи на ужасна смърт Букв.: „разсече на две“ или „насече на парчета“. и ще определи мястото му да е при лицемерите, където хората ще плачат и скърцат със зъби.