លោកុប្បត្តិ 1:23

លោកុប្បត្តិ 1:23 គខប

ពេល​នោះ មាន​ល្ងាច មាន​ព្រឹក គឺ​ជា​ថ្ងៃ​ទី​ប្រាំ។
គខប: ព្រះគម្ពីរខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ២០០៥
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor លោកុប្បត្តិ 1:23