MATTHÉÜS 23
AFR53
23
Jesus berispe die skrifgeleerdes en Fariseërs.
(Mk. 12:38-40; Lk. 20:45-47.)
1TOE #Mk. 12:38-40; Lk. 20:45-47het Jesus die skare en sy dissipels toegespreek
2en gesê: #Esra 7:10Die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op die stoel van Moses.
3Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit; maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie.
4 # Lk. 11:46 Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie.
5En hulle doen al hul werke #Mt. 6:1om deur die mense gesien te word, en #Ex. 13:9hulle maak hul gedenkseëls breed en #Núm. 15:38die some van hul klere groot.
6En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges
7en die begroetinge op die markte en om deur die mense genoem te word: Rabbi, Rabbi!
8Maar julle, laat jul nie Rabbi noem nie, want een is julle #Joh. 13:13leermeester: Christus, en julle is almal broeders.
9En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, #Mt. 7:11want een is julle Vader, Hy wat in die hemele is.
10Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester: Christus.
11Maar #Mk. 9:35die grootste van julle moet jul #Mt. 20:26dienaar wees.
12 # Lk. 14:11; 18:14 Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word.
13Maar wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want #Lk. 11:52julle sluit die koninkryk van die hemele toe voor die mense; want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie.
14Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, #Mk. 12:40; Lk. 20:47want julle eet die huise van die weduwees op, en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang.
15Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak; en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, twee maal erger as julle self.
16Wee julle, blinde leiers, julle wat sê: #Mt. 5:33-36Elkeen wat sweer by die tempel — dit is niks nie; maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde.
17Julle dwase en blindes, want wat is meer: die goud, of #Ex. 30:29die tempel wat die goud heilig?
18En: Elkeen wat sweer by die altaar — dit is niks nie; maar elkeen wat sweer by die gawe daar bo-op, hy is gebonde.
19Julle dwase en blindes, want wat is meer: die gawe, of #Ex. 29:37die altaar wat die gawe heilig?
20Wie dan sweer by die altaar, sweer dáárby en by alles wat daarop is;
21en wie sweer by die tempel, sweer dáárby en by #I Kon. 8:13Hom wat daarin woon;
22en wie sweer by die hemel, sweer by die troon van God en by Hom wat daarop sit.
23Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die #Mt. 9:13; 12:7wet laat julle ná: die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.
24Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk!
25Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, #Lk. 11:39want julle maak die buitekant van die #Mk. 7:4beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid.
26Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.
27Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos #Hand. 23:3gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en #Núm. 19:16allerhande onreinheid is.
28So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid.
29Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en #Lk. 11:25versier die grafstene van die regverdiges;
30en julle sê: As ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met hulle gehad het aan die bloed van die profete nie.
31Julle gee dus teen julself getuienis #Hand. 7:51,52dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.
32Maak die maat van julle vaders dan vol!
33Slange, #Mt. 3:7; 12:34addergeslag, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug?
34 # Tot vers 36: Lk. 11:49-51 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en #Mt. 10:17sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg,
35sodat #Openb. 18:24oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige #Gén. 4:8Abel af tot op die bloed van #II Kron. 24:20,21Sagaría, die seun van #II Kron. 24:22; Sag. 1:1Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.
36Voorwaar Ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom.
37 # Tot vers 39: Lk. 13:34,35 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie!
38Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat!
39Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: #Ps. 118:26Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953