ROMEINE 8
AFR53

ROMEINE 8

8
Die nuwe lewe onder die genade. Die Gees van heiligheid en aanneming as kinders.
1DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die #Gal. 5:16,25wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
2Want die wet van #I Kor. 15:45die Gees van die lewe in Christus Jesus #Joh. 8:32; Gal. 5:1het my vrygemaak #Rom. 7:24,26van die wet van die sonde en die dood.
3Want God het — #Hand. 13:39; Hebr. 7:19; 10:1,2,10,14wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees — deur #II Kor. 5:21sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees,
4sodat #Rom. 1:32die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
5Want die wat vleeslik is, #Gal. 5:19 ens.bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, #Gal. 5:22geestelike dinge.
6Want wat die vlees bedink, is die#Rom. 6:21dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,
7omdat wat die vlees bedink, #Jak. 4:4vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
8En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;
9julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die #Joh. 14:26; I Kor. 2:11Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie.
10Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar #I Kor. 15:45die gees is lewe vanweë die geregtigheid.
11En as die Gees van #Hand. 2:24Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, #Joh. 5:21ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.
12Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie;
13want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam #Kol. 3:5doodmaak, sal julle lewe.
14Want almal #Gal. 5:18wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.
15Want #Hebr. 2:15julle het nie ontvang 'n #II Tim. 1:7; I Joh. 4:18gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van #Gal. 4:5; Efés. 1:5aanneming tot kinders, deur wie ons roep: #Gal. 4:6Abba, Vader!
16Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is;
17en as ons kinders is, dan ook erfgename, #Gal. 4:7erfgename van God en mede-erfgename van Christus, #Hand. 14:22; II Kor. 1:7; Filip. 1:29as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word.
Die eerstelinge van die Gees.
18WANT ek reken dat #II Kor. 4:17; I Petr. 1:6die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen #I Petr. 1:7; 4:13die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
19Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die #II Petr. 3:13openbaarmaking van die kinders van God.
20Want die skepping is aan #Pred. 1:2die nietigheid onderworpe — nie gewillig nie, maar #Gén. 3:17ter wille van Hom wat dit onderwerp het —
21in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van #I Kor. 15:42die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God.
22Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe.
23En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat #Jak. 1:18die eerstelinge van die Gees het, #II Kor. 5:2,4ons sug ook in onsself in afwagting van #Rom. 8:15die aanneming tot kinders, naamlik #Rom. 7:24die verlossing van ons liggaam.
24Want ons is gered in hoop; maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie; want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog?
25Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding.
26En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want #Mt. 20:22; Jak. 4:3ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar #Joh. 14:16die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.
27En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy #I Joh. 5:14ooreenkomstig die wil van God #Rom. 8:34vir die heiliges intree.
28En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, #Rom. 1:6vir hulle wat na sy #Rom. 9:11; Efés. 1:11voorneme geroep is.
29Want die wat Hy #Rom. 11:2; I Petr. 1:2vantevore geken het, dié het Hy ook #Efés. 1:5,11vantevore verordineer om #II Kor. 3:18; I Joh. 3:2gelykvormig te wees aan #Gén. 1:26die beeld van sy Seun, sodat Hy die #Kol. 1:15,18; Hebr. 1:6; Openb. 1:5eersgeborene kan wees onder baie broeders;
30en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook #I Kor. 1:9; Gal. 1:6,15; Efés. 4:4; I Petr. 2:9,21geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook #I Kor. 6:11geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook #Joh. 17:22verheerlik.
Oorwinningslied: God vír ons — wie sal teen ons wees?
31WAT sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?
32Hy wat #Joh. 3:16selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?
33Wie sal beskuldiging inbring teen #Rom. 16:13die uitverkorenes van God? #Jes. 50:8,9God is dit wat regverdig maak.
34 # Ps. 37:33 Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, #Ps. 110:1wat ook aan die regterhand van God is, #Rom. 8:27; Hebr. 7:25; 9:24; I Joh. 2:1wat ook vir ons intree.
35Wie sal ons skei van die liefde van Christus — verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?
36Soos geskrywe is: #Ps. 44:23Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape.
37Maar in al hierdie dinge #I Kor. 15:57; II Kor. 2:14is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.
38Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of #Efés. 6:12; Kol. 2:10,15owerhede of #I Petr. 3:22magte of #I Kor. 3:22teenwoordige of toekomende dinge
39of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van #Rom. 5:8die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953