ROMEINE 1
AFR53

ROMEINE 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PAULUS, 'n dienskneg van Jesus Christus, 'n #I Kor. 1:1geroepe apostel, #Hand. 13:2; Gal. 1:15afgesonder tot die evangelie van God —
2wat Hy tevore beloof het #Rom. 3:21; 16:26deur sy profete in die heilige Skrifte,
3aangaande sy Seun #Mt. 1:1wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid
4en na #Hand. 10:38; Hebr. 9:14die Gees van heiligheid met krag verklaar is as #Hand. 13:33die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus, onse Here,
5deur wie #Rom. 15:15; I Kor. 15:10; Gal. 1:15ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy Naam,
6onder wie julle ook is, #I Kor. 1:2,24geroepenes van Jesus Christus —
7aan al die geliefdes van God, #I Kor. 1:2,24geroepe heiliges wat in Rome is: #I Kor. 1:3; II Kor. 1:2Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!
Die geloof van die Romeine. Paulus se vurige verlange om hulle te sien.
8IN die eerste plek #I Kor. 1:4; Efés. 1:16; Filip. 1:3; Kol. 1:3,4dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal #Rom. 16:19dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld.
9Want God, wat ek in my gees dien in die evangelie van sy Seun, is my getuie hoe ek #I Thes. 1:2,3; Filém. 4onophoudelik aan julle dink
10en altyd in my gebede #Rom. 15:23,32smeek of ek tog nou eindelik 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om na julle te kom;
11want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word;
12dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof, van julle sowel as van my.
13Maar, broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat dat ek my #Rom. 15:23dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie — en #Rom. 15:22ek is tot nog toe verhinder — sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel net soos onder die ander heidene.
14Teenoor Grieke sowel as #Hand. 28:2nie-Grieke, teenoor wyse sowel as onverstandige mense is ek 'n skuldenaar.
15Vandaar die verlange van my kant om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig.
Die regverdigmaking deur die geloof.
16WANT ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want #I Kor. 1:18,24 dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, #Hand. 18:4; 19:10; 20:21eerste vir die Jood en ook vir die Griek.
17Want die #Rom. 3:21geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar #Háb. 2:4; Gal. 3:11; Hebr. 10:38die regverdige sal uit die geloof lewe.
Afgodery en verdorwenheid van die heidene.
18WANT #Efés. 5:6die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,
19 # Tot vers 32: vgl. Rom. 13 – 15 omdat #Hand. 14:17; 17:24-27; Rom. 2:14,15wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar.
20Want #Hand. 14:17; 17:24-27; Rom. 2:14,15sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle #Rom. 3:19geen verontskuldiging het nie;
21omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle #Efés. 4:17,18het dwaas geword in hul oorlegginge, en hul onverstandige hart is verduister.
22Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword
23en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van #Deut. 4:15-19die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere.
24Daarom #Ps. 81:13het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, #I Kor. 6:18om hulle liggame onder mekaar te onteer —
25hulle wat die waarheid van God verruil het vir #Jes. 28:15; 40:20; Jer. 10:14; Amos 2:4; II Thes. 2:11die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen.
26Daarom het #Ps. 81:13God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is;
27en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.
28En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, #Ps. 81:13; Rom. 1:24,26het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen #Efés. 5:4wat nie betaam nie:
29hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid;
30nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers;
31onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig,
32mense wat — al ken hulle #Rom. 2:2die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, #Rom. 6:21die dood verdien — dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953