PSALMS 106
AFR53

PSALMS 106

106
God bly getrou!
1HALLELUJA! #I Kron. 16:34; vgl. Ps. 78 en 105Loof die Here, #I Kron. 16:41want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.
2Wie kan die magtige dade van die Here uitspreek, al sy roem verkondig?
3Welgeluksalig is hulle wat die reg bewaar, die wat altyd geregtigheid doen.
4 # Ps. 119:132 Dink aan my, o Here, na die welbehae in u volk, besoek my met u heil,
5dat ek kan aanskou die geluk van #Ps. 105:6u uitverkorenes, dat ek bly kan wees in die blydskap van u volk, my kan beroem met u erfdeel.
6Ons het #I Kon. 8:47; Dan. 9:5gesondig, #Esra 9:7; Neh. 1:6saam met ons vaders; ons het verkeerd gedoen, goddeloos gehandel.
7Ons vaders in Egipte het nie ag gegee op u wonders, hulle het nie gedink aan die menigte van u goedertierenhede nie, maar #Ex. 14:11 ens.was wederstrewig by die see, by die Skelfsee.
8Maar Hy het hulle verlos #Ex. 9:16; Eség. 20:9om sy Naam ontwil, om #Ps. 77:15sy mag bekend te maak.
9 # Ex. 14:21 En Hy het die Skelfsee gedreig, sodat dit opgedroog het, en #Jes. 63:13hulle deur die watervloede laat gaan soos deur 'n woestyn.
10En #Ex. 14:30Hy het hulle verlos uit die hand van die hater en hulle #Ps. 107:2bevry uit die hand van die vyand.
11En #Ex. 14:27die waters het hulle teëstanders oordek: nie een van hulle het oorgebly nie.
12Toe het hulle aan sy woorde geglo, hulle het sy lof gesing.
13 Maar hulle het gou sy werke vergeet, op sy raadsbesluit nie gewag nie.
14 # Núm. 11:4,33; Ps. 78:18 En hulle het baie begerig geword in die woestyn en God versoek in die wildernis.
15Toe #Núm. 11:31; Ps. 78:29het Hy hulle gegee wat hulle gevra het, maar in hulle siel 'n maerte gestuur.
16 # Núm. 16:1-3 En hulle was in die laer afgunstig op Moses, op Aäron, die heilige van die Here.
17 # Núm. 16:30 ens. Die aarde het oopgegaan en Datan verslind en die bende van Abíram oordek.
18En #Núm. 16:35 ens.'n vuur het gebrand onder hulle bende, 'n vlam die goddelose aan die brand gesteek.
19 # Ex. 32:4 Hulle het #Deut. 9:8by Horeb 'n kalf gemaak en gebuig voor 'n gegote beeld.
20En hulle het hul Heerlikheid verruil vir die afbeelding van 'n bees wat gras eet.
21Hulle het God vergeet, hulle Verlosser, wat groot dinge gedoen het in Egipte,
22wonders in die land #Ps. 78:51van Gam, vreeslike dinge by die Skelfsee.
23 # Ex. 32:10 ens. Toe het Hy gesê dat Hy hulle sou verdelg, as Moses, sy uitverkorene, nie voor sy aangesig in die bres gaan staan het om sy grimmigheid af te keer, dat Hy nie sou vernietig nie.
24 # Núm. 14:31 Hulle het ook die kosbare land versmaad, #Deut. 1:32; Hebr. 3:18sy woord nie geglo nie;
25en hulle het gemurmureer in hul tente, na die stem van die Here nie geluister nie.
26Toe het Hy sy hand teen hulle opgehef om hulle neer te slaan in die woestyn,
27en om hulle nageslag te versprei onder die nasies en hulle te verstrooi in die lande.
28Ook #Núm. 25:3,5het hulle hul aan #Núm. 23:28Baäl-Peor gekoppel en #Núm. 25:2die offerandes aan #Jes. 8:19die dooies geëet;
29en hulle het die Here geterg deur #Vers 39hul dade, sodat 'n plaag onder hulle uitgebreek het.
30Toe #Núm. 25:7,8het Pínehas opgetree en gerig geoefen, en die plaag het opgehou;
31en #Núm. 25:11 ens.dit is hom gereken tot geregtigheid, van geslag tot geslag tot in ewigheid.
32 # Núm. 20:2 ens.; Ps. 81:8 Hulle het Hom ook vertoorn by die waters van Mériba, #Núm. 20:12en dit het met Moses sleg gegaan om hulle ontwil;
33want hulle was wederstrewig teen sy Gees, #Núm. 20:10sodat hy onverskillig gepraat het met sy lippe.
34 # Rigt. 1:21,27-36 Hulle het die volke nie verdelg soos #Deut. 7:1 ens.die Here aan hulle gesê het nie,
35 # Rigt. 3:5 ens. maar hul met die heidene vermeng en hulle werke geleer.
36En #Rigt. 2:12,13,17,19hulle het hulle afgode gedien, en dit het vir hulle 'n strik geword.
37Bowendien #Jes. 57:5het hulle hul seuns en hul dogters aan die duiwels geoffer
38en onskuldige bloed vergiet — die bloed van hul seuns en hul dogters wat hulle aan die afgode van Kanaän geoffer het — sodat #Núm. 35:33die land deur bloedskuld ontheilig is.
39En hulle het onrein geword deur hul werke en gehoereer #Vers 29deur hul dade.
40Toe #Rigt. 2:14; Ps. 78:59 ens.het die toorn van die Here ontvlam teen sy volk, en Hy het 'n afsku gekry van sy erfdeel.
41En Hy het hulle in die hand van die heidene gegee, en hulle haters het oor hulle geheers;
42en hulle vyande #Rigt. 4:3het hulle verdruk, sodat hulle onder hul hand moes buig.
43 # Rigt. 2:16 Hy het hulle baiekeer gered; maar húlle was wederstrewig in hulle voorneme. So het hulle dan weggesink deur hul ongeregtigheid.
44Nogtans het Hy hulle benoudheid aangesien toe Hy hulle smeking gehoor het;
45en Hy #Lev. 26:42het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry #Ps. 51:3na die veelheid van sy goedertierenhede.
46 # Esra 9:9; Jer. 42:12 En Hy het hulle #Neh. 1:11medelyde laat vind by almal wat hulle as gevangenes weggevoer het.
47 # Tot vers 48: I Kron. 16:35 ens. Verlos ons, Here onse God, en #Ps. 107:3versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige Naam kan loof en ons beroem in u lof!
48 # Ps. 72:18; Lk. 1:68 Geloofd sy die Here, die God van Israel, van ewigheid tot ewigheid! En laat die hele volk sê: Amen. Halleluja!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953