FILIPPENSE 1
AFR53

FILIPPENSE 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PAULUS en #Hand. 16:1Timótheüs, diensknegte van Jesus Christus, aan al #I Kor. 1:2die heiliges in Christus Jesus wat in #Hand. 16:12Filíppi is, saam met #Hand. 20:28; I Tim. 3:2; Tit. 1:7die opsieners en #I Tim. 3:8diakens:
2 # Rom. 1:7 Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!
Paulus se liefde vir die Filippense. Vrug van sy gevangenskap.
3 # Rom. 1:8 EK dank my God elke maal as ek aan julle dink —
4en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap —
5oor julle gemeenskap aan die evangelie #Filip. 4:15; Hand. 16:12 ens.van die eerste dag af tot nou toe,
6omdat ek juis hierop vertrou, dat Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig #II Kor. 1:14; Filip. 1:10tot op die dag van Jesus Christus;
7soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal #Efés. 6:20in my boeie sowel as in #Filip. 1:17die verdediging en bevestiging van die evangelie my deelgenote in die genade is.
8Want God is my getuie hoe #Filip. 2:26; 4:1ek na julle almal verlang met #Kol. 3:12die innige tederheid van Jesus Christus.
9En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in #Kol. 1:9kennis en alle ervaring,
10 # Rom. 12:2; Efés. 5:10 om die dinge waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, #Filip. 1:6tot op die dag van Christus,
11vervul met #Joh. 15:5die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus #Efés. 1:12 ens.tot heerlikheid en lof van God.
12En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het,
13sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike lyfwag en by al die ander,
14en die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek.
15Sommige preek Christus wel ook uit afguns en twis, maar ander ook uit welwillendheid:
16die eerste verkondig Christus uit naywer, nie met suiwer bedoelinge nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg;
17maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot #Filip. 1:7die verdediging van die evangelie.
18Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig; en hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly.
19Want ek weet dat dit #II Kor. 1:11deur julle gebed en die ondersteuning van #Rom. 8:9die Gees van Jesus Christus my tot heil sal strek,
20volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek #Rom. 5:5in niks beskaam sal word nie; maar dat Christus #Efés. 6:19met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is.
21Want vir my #Gal. 2:20is die lewe Christus en die sterwe wins.
22Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en wat ek sal kies, weet ek nie.
23Want ek word van weerskante gedring: #II Kor. 5:8ek het verlange #II Tim. 4:6om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;
24maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil.
25En dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle almal sal bly tot julle bevordering en blydskap in die geloof,
26sodat julle roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus deur my teenwoordigheid weer by julle.
Vermaning om te volhard. Broederlike eenheid, ootmoed, heiligmaking.
27ALLEENLIK, #Efés. 4:1gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat, of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in #Filip. 4:1een gees vasstaan en, #Hand. 4:32; I Kor. 1:10; Filip. 2:2een van siel, #Judas 3saam stry vir die geloof van die evangelie,
28en dat julle jul in geen opsig laat afskrik deur die teëstanders nie. #Lk. 21:13; II Thes. 1:5,6Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding, en dit van God;
29omdat #Mt. 5:12; Hand. 5:41dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly,
30terwyl julle dieselfde stryd het #Hand. 16:19 ens.as wat julle in my gesien het en nou van my hoor.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953