LUKAS 11
AFR53

LUKAS 11

11
Die gebed van die Here.
(Mt. 6:9-13.)
1EN toe Hy op 'n sekere plek #Lk. 6:12besig was om te bid, sê een van sy dissipels vir Hom nadat Hy opgehou het: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het.
2En Hy sê vir hulle: Wanneer julle bid, sê: #Tot vers 4: Mt. 6:9-13Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;
3gee ons elke dag ons daaglikse brood;
4en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Gelykenis van die onbeskaamde vriend.
5EN Hy het vir hulle gesê: Wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê: Vriend, leen my drie brode,
6want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie —
7en dié van binnekant sal antwoord en sê: Moenie my lastig val nie; die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed; ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie.
8Ek sê vir julle, #Lk. 18:1-6al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het.
9En Ek sê vir julle: #Tot vers 13: Mt. 7:7-11Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word.
10Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.
11En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee; of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee;
12of ook as hy 'n eier vra, hom 'n skerpioen gee?
13As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, #Lk. 18:7,8hoeveel te meer sal die hemelse Vader #Mt. 7:11die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?
Godslastering van die Fariseërs.
(Mt. 12:22-32 en ooreenk. pl.)
14 # Vers 14,15: Mt. 9:32-34; 12:22,24 EN Hy het 'n duiwel uitgedryf, en dié was stom. En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat; en die skare het hulle verwonder.
15Maar sommige van hulle sê: Deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, dryf Hy die duiwels uit.
16En ander het Hom versoek en #Mt. 12:38; Lk. 11:29van Hom 'n teken uit die hemel begeer.
17 # Tot vers 22: Mt. 12:25-29; Mk. 3:23-27 Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en 'n huis wat teen homself is, val.
18En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf.
19En as Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle #Hand. 19:13seuns hulle uit? Daarom sal hulle jul regters wees.
20Maar as Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom.
21Wanneer 'n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid.
22Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit.
23 # Mt. 12:30 Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.
24 # Tot vers 26: Mt. 12:43-45 Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het.
25En hy kom en vind dit uitgevee en versierd.
26Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hy self, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste.
27En terwyl Hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir Hom gesê: #Lk. 1:48Salig is die skoot wat U gedra het, en die borste wat U gesoog het.
28En Hy sê: Ja, maar salig is hulle #Lk. 8:21wat die woord van God hoor en dit bewaar.
Die teken van Jona.
(Mt. 12:38-42.)
29EN toe die skare saamstroom, begin Hy te sê: #Tot vers 32: Mt. 12:39-42Hierdie geslag is boos; dit soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona.
30Want soos Jona 'n teken was vir die Nineviete, so sal die Seun van die mens ook wees vir hierdie geslag.
31 # I Kon. 10:1; Mt. 12:42 Die koningin van die Suide sal in die oordeel opstaan saam met die manne van hierdie geslag en hulle veroordeel; want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en — meer as Salomo is hier!
32 # Mt. 12:41 Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; #Jona 3:5want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en — meer as Jona is hier!
Die lamp van die liggaam.
(Mt. 5:15; 6:22; Lk. 8:16.)
33 # Mt. 5:15; Mk. 4:21 EN niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborge plek of onder #Mt. 5:15die maatemmer nie, maar op die staander, sodat die wat binnekom, die lig kan sien.
34 # Vers 34,35: Mt. 6:22,23 Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker.
35Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.
36As jou hele liggaam dan verlig is en nie enige deel het wat donker is nie, sal dit heeltemal verlig wees, net soos wanneer die lamp met sy skynsel jou verlig.
Jesus bestraf die skrifgeleerdes en die Fariseërs.
(Mt. 23:1 vv. en ooreenk. pl.)
37EN onderwyl Hy besig was om te spreek, het 'n sekere Fariseër Hom uitgenooi om by hom te kom eet; en Hy het ingekom en aan tafel gegaan.
38En toe die Fariseër dit sien, het hy hom verwonder dat Hy nie #Mk. 7:3,4voor die maaltyd eers gewas het nie.
39 # Tot vers 52: vgl. Mt. 23 Maar die Here sê vir hom: Ja, julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid.
40Onverstandiges, het Hy wat die buitekant gemaak het, nie die binnekant ook gemaak nie?
41Maar #Lk. 12:33gee wat daarin is, as aalmoes, en dan is #Tit. 1:15alles vir julle rein.
42 # Mt. 23:23 Maar wee julle, Fariseërs, #Lk. 18:12want julle gee tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat.
43 # Mt. 23:23 Wee julle, Fariseërs, want julle hou #Mt. 23:6; Mk. 12:39; Lk. 20:46van die voorste banke in die sinagoges en die begroetinge op die markte.
44Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet dit nie.
45Toe antwoord een van die #Mt. 22:35wetgeleerdes en sê vir Hom: Meester, as U só spreek, beledig U ons ook.
46En Hy sê: Wee julle ook, wetgeleerdes, #Mt. 23:4want julle lê laste op die mense wat swaar is om te dra, en self roer julle die laste nie met een van julle vingers aan nie.
47 # Mt. 23:29-31 Wee julle, want julle bou die grafte van die profete, en julle vaders het hulle gedood.
48Julle gee dus getuienis vir die werke van julle vaders en het saam welbehae daarin, want hulle het hul gedood en julle bou hul grafte.
49Daarom het #Mt. 23:34die wysheid van God ook gesê: #Tot vers 51: Mt. 23:34-36; II Kron. 29:19; 36:15,16Ek sal profete en apostels na hulle stuur, en van dié sal hulle doodmaak en #Mt. 23:34vervolg,
50sodat van hierdie geslag afgeëis kan word die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld af,
51van die bloed van Abel af tot op die bloed van Sagaría wat omgekom het tussen die reukaltaar en #Mt. 23:35die huis van God. Ja, Ek sê vir julle, dit sal afgeëis word van hierdie geslag.
52Wee julle, wetgeleerdes, #Mt. 23:13want julle het die sleutel van die kennis weggeneem; self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder.
53En toe Hy dit aan hulle sê, begin die skrifgeleerdes en die Fariseërs Hom skerp in die oog te hou en Hom uit te vra oor baie dinge,
54om vir Hom 'n strik te stel en te probeer #Mt. 22:15; Mk. 12:13om iets uit sy mond op te vang, sodat hulle Hom kon beskuldig.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953