JOB 3
AFR53

JOB 3

3
Job vervloek sy geboortedag.
1DAARNA het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek.
2En Job het begin en gesê:
3 # Jer. 20:14 ens. Mag die dag vergaan waarop ek gebore is, en die nag wat gesê het: 'n Seun is ontvang.
4Mag dié dag duisternis wees; mag God nie na hom vra daarbo nie en geen ligglans oor hom skyn nie.
5Mag duisternis en #Ps. 23:4; 44:20; 107:10,14; Jer. 13:16; Amos 5:8doodskaduwee hom opeis, 'n wolkgevaarte oor hom gaan lê, dagverduisteringe hom verskrik.
6Daardie nag — mag donkerheid hom wegruk, mag hy nie bly wees onder die dae van die jaar, in die getal van die maande nie kom nie.
7Ja, mag dié nag onvrugbaar wees, geen gejubel tot hom deurdring nie.
8Mag die dagvervloekers hom verwens, hulle wat die kuns verstaan om die Leviátan op te hits.
9Mag die sterre van sy môreskemering verduister word; mag hy wag op lig, maar tevergeefs, en die ooglede van die dageraad nie sien nie.
10Omdat hy vir my nie toegesluit het die deure van die moederskoot nie en moeite vir my oë nie verberg het nie.
11 # Job 10:18,19 Waarom het ek nie gesterf by die geboorte, nie uitgegaan uit die moederskoot en die asem uitgeblaas nie?
12Waarom het #Gén. 30:3; 50:23; Jes. 66:12knieë my teëgekom, en waarom borste, dat ek moes drink?
13Want dan sou ek daar gelê en stil gewees het; ek sou geslaap, ek sou dan rus gehad het,
14saam met konings en raadsmanne van die aarde, wat puinhope weer opgebou het vir hulleself;
15of saam met vorste wat goud besit, wat hulle huise met silwer gevul het.
16Of ek sou, soos 'n weggestopte #Ps. 58:9; Pred. 6:3misgeboorte, nie bestaan het nie, soos kinders wat die lig nie gesien het nie.
17Daar hou die goddelose op met woel, en daar rus hulle wie se kragte uitgeput is.
18Die gevangenes is almal saam gerus; hulle hoor die stem van die drywer nie.
19Klein en groot is daar gelyk, en die slaaf is vry van sy heer.
Waarom verleng God die lewe van die wat na die dood verlang?
20WAAROM gee Hy lig aan die ellendige en lewe aan die wat #I Sam. 1:10; Spr. 31:6verbitterd is van siel;
21wat wag op die dood, en hy kom nie; en meer na hom grawe as na verborge skatte;
22wat bly sou wees met gejuig, hulle sou verheug as hulle die graf kon vind?
23 Waarom gee Hy lig aan 'n man wie se weg verborge is, 'n man #Job 19:8; Ps. 88:9wat deur God aan alle kante ingesluit is?
24Want soos my brood kom my gesug, en my gebrul word uitgestort soos water.
25As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my; en die ding waarvoor ek bang is, kom na my toe.
26Ek het geen kalmte en geen stilte en geen rus nie, of daar kom die onrus!

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953