JOHANNES 8
AFR53
8
Die owerspelige vrou.
1MAAR Jesus het na die Olyfberg gegaan.
2En #Lk. 21:37,38vroeg in die môre het Hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na Hom gekom, en #Mt. 26:55Hy het gaan sit en hulle geleer.
3En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het ’n vrou wat in egbreuk betrap was, na Hom gebring.
4En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, hierdie vrou is op ’n daad van egbreuk betrap;
5en #Lev. 20:10; Deut. 22:22Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U?
6En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe.
7Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en vir hulle gesê: #Rom. 2:1Laat dié een van julle wat sonder sonde is, #Deut. 17:7die eerste ’n klip op haar gooi.
8En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe.
9En toe hulle dit hoor, het hulle, #Rom. 2:15deur hul gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het.
10En toe Jesus Hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?
11En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en #Joh. 5:14sondig nie meer nie.
Gesprek van Jesus oor sy goddelike sending.
12EN Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: #Joh. 1:4,9Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.
13Toe sê die Fariseërs vir Hom: U getuig van Uself; u getuienis is nie waar nie.
14Jesus antwoord en sê vir hulle: #Joh. 5:31Al getuig Ek ook van Myself, my getuienis is waar, omdat Ek weet #Joh. 7:29; 13:3; 8:42van waar Ek gekom het en #Joh. 16:28waarheen Ek gaan. Maar #Joh. 9:29julle weet nie van waar Ek kom en waarheen Ek gaan nie.
15Julle oordeel volgens die vlees. #Joh. 12:47Ek oordeel niemand nie.
16En al oordeel Ek, my oordeel is waar, omdat #Joh. 16:32Ek nie alleen is nie, maar Ek en die Vader wat My gestuur het.
17En dit is ook #Deut. 19:15in julle wet geskrywe dat die getuienis van twee mense waar is.
18Dit is Ek wat van Myself getuig; en die Vader wat My gestuur het, getuig van My.
19Hulle sê toe vir Hom: Waar is u Vader? Jesus antwoord: #Joh. 16:3Julle ken My nie en ook nie my Vader nie; #Joh. 14:7as julle My geken het, sou julle ook my Vader geken het.
20Hierdie woorde het Jesus gespreek by #Mk. 12:41die skatkis terwyl Hy in die tempel geleer het. En #Joh. 7:30niemand het Hom gevange geneem nie, omdat sy uur nog nie gekom het nie.
21En Jesus het weer vir hulle gesê: Ek gaan weg, en #Joh. 7:34,36; 13:33julle sal My soek en in julle sonde sterwe. Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie.
22Toe sê die Jode: #Joh. 7:35Hy sal Homself tog nie om die lewe bring nie, omdat Hy sê: Waar Ek gaan, kan julle nie kom nie?
23En Hy sê vir hulle: #Joh. 3:31Julle is van benede, #Joh. 18:36Ek is van bo; julle is uit hierdie wêreld, #Joh. 17:14,16Ek is nie uit hierdie wêreld nie.
24Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.
25Toe sê hulle vir Hom: Wie is U dan? En Jesus antwoord hulle: Net dit wat Ek vir julle sê.
26Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel; maar Hy wat My gestuur het, is #Joh. 7:28waaragtig; en Ek, wat Ek van Hom gehoor het, dit spreek Ek tot die wêreld.
27Hulle het nie verstaan dat Hy met hulle van die Vader gespreek het nie.
28En Jesus sê vir hulle: Wanneer julle #Joh. 3:14; 12:32,34die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit Ek is; en #Joh. 5:19uit Myself doen Ek niks nie; maar #Joh. 7:16net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.
29En Hy wat My gestuur het, is met My; #Joh. 8:16die Vader het My nie alleen gelaat nie, #Joh. 4:34; 5:30; 6:38omdat Ek altyd doen wat Hom welgevallig is.
30Terwyl Hy hierdie dinge spreek, #Joh. 7:31; 10:42; 11:45; 12:11,42het baie in Hom geglo.
31En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels.
32En julle sal #Joh. 1:17die waarheid ken, en die waarheid #Rom. 6:18,22; 8:2sal julle vrymaak.
33Hulle antwoord Hom: #Mt. 3:9Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word?
34Jesus antwoord hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle dat #Rom. 6:16,20; II Petr. 2:19elkeen wat die sonde doen, ’n dienskneg van die sonde is.
35En #Gal. 4:30die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie; die seun bly vir altyd.
36As #Gal. 5:1die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.
37Ek weet dat julle #Rom. 9:7die geslag van Abraham is; maar julle probeer om My om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie.
38Ek spreek van wat Ek #Joh. 3:32; 5:19by my Vader gesien het, en julle doen ook wat julle by #Joh. 8:41,44jul vader gesien het.
39Hulle antwoord en sê vir Hom: #Joh. 1:48; Gal. 3:7,29Ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle: #Joh. 1:48; Gal. 3:7,29As julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen;
40maar nou probeer julle om My om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat Ek van God gehoor het. Dit het Abraham nie gedoen nie.
41Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir Hom: #Hos. 2:4Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het #Deut. 32:6een Vader, naamlik God.
42En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want #Joh. 13:3; 16:27,28,30Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.
43Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie.
44Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ’n #Gén. 4:8,9; I Joh. 3:12,15mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer #Gén. 3:4hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ’n leuenaar is en die vader daarvan.
45Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie.
46 # Hebr. 4:15 Wie van julle oortuig My van sonde? En as Ek die waarheid spreek, waarom glo julle My nie?
47Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie.
48Die Jode antwoord toe en sê vir Hom: Sê ons nie met reg dat U ’n Samaritaan is en #Joh. 7:20van die duiwel besete is nie?
49Jesus antwoord: Ek is nie van die duiwel besete nie; maar Ek eer my Vader, en julle doen My oneer aan.
50En Ek soek nie #Joh. 5:41my eer nie; daar is Een wat dit soek en wat oordeel.
51Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as iemand #Joh. 14:23; 15:20; 17:6my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie.
52Toe sê die Jode vir Hom: Nou weet ons dat U van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete, en U sê: As iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie smaak nie.
53Is U dan groter as ons vader Abraham wat gesterf het? En die profete het gesterwe. Vir wie gee U Uself uit?
54Jesus antwoord: As Ek Myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. #Joh. 16:14Dit is my Vader wat My verheerlik, van wie julle sê dat Hy julle God is.
55En julle ken Hom nie, maar Ek ken Hom; en as Ek sê dat Ek Hom nie ken nie, sal Ek soos julle ’n leuenaar wees. Maar Ek ken Hom en bewaar sy woord.
56Abraham, julle vader, #Mt. 13:17; Lk. 10:24het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly.
57Toe sê die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien?
58Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek.
59 # Joh. 10:31 Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus #Joh. 12:36het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953