GÉNESIS 48
AFR53
48
Jakob seën die seuns van Josef.
1NÁ hierdie dinge het hulle aan Josef meegedeel: Kyk, u vader is siek. Toe neem hy sy twee seuns, Manasse en Efraim, met hom saam.
2En hulle het aan Jakob berig gebring en gesê: Kyk, u seun Josef kom na u toe. Daarop het Jakob sy krag versamel en op die bed gaan sit.
3En Jakob het vir Josef gesê: #Gén. 17:1God, die Almagtige, het aan my verskyn by #Gén. 28:13,19; 35:6,9Lus, in die land Kanaän, en my geseën
4en vir my gesê: Kyk, Ek sal jou vrugbaar maak en jou vermeerder en jou tot ’n menigte van volke maak, en Ek sal aan jou nageslag ná jou hierdie land as #Gén. 17:8ewige besitting gee.
5Nou dan, jou #Gén. 41:50-52twee seuns wat vir jou in Egipteland gebore is voordat ek in Egipte na jou gekom het, #Jos. 13:7; 14:4is myne. Efraim en Manasse sal myne wees net soos Ruben en Símeon.
6Maar jou nakomelinge wat jy ná hulle verwek het, sal joue wees. Hulle sal na die naam van hulle broers genoem word in dié se erfdeel.
7En toe ek van Paddan gekom het, het #Gén. 35:9-19Ragel by my gesterwe in die land Kanaän, op die reis toe daar #Gén. 35:16nog ’n kort ent pad was om by Efrat te kom; en ek het haar daar begrawe langs die pad na Efrat, dit is Betlehem.
8Toe Israel die seuns van Josef sien, sê hy: Wie is dit?
9En Josef antwoord sy vader: Dit is my seuns wat God my hier gegee het. En hy sê: Bring hulle tog by my, dat #Gén. 27:4; 49:25,26; Hebr. 11:21ek hulle kan seën.
10Maar Israel se #Gén. 27:1oë was swaar van ouderdom, hy kon nie sien nie. En toe hy hulle by hom bring, het hy hulle #Gén. 27:27gesoen en hulle omhels.
11En Israel sê vir Josef: Ek het geen gedagte gehad om jou aangesig te sien nie, en kyk, God het my ook jou nageslag laat sien.
12Daarop laat Josef hulle van sy knieë af weggaan, en hy buig hom met sy aangesig na die aarde toe.
13En Josef neem hulle twee, Efraim met sy regterhand, links van Israel, en Manasse met sy linkerhand, regs van Israel en hy bring hulle by hom.
14Toe steek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Efraim, hoewel hy die jongste was, en sy linkerhand op die hoof van Manasse: hy het sy hande oorkruis gehou, want Manasse was die eersgeborene.
15En hy het Josef geseën en gesê: Die God #Gén. 17:1; 24:40voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe,
16 # Gén. 28:13,15; 31:11,13,24 die Engel wat my uit elke teëspoed #Jes. 44:22,23; 49:7verlos het — mag Hy die seuns seën, en mag deur hulle #Amos 9:12; Hand. 15:17my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte.
17Toe Josef sien dat sy vader sy regterhand op die hoof van Efraim gelê het, was dit verkeerd in sy oë; en hy het die hand van sy vader gegryp om dit van die hoof van Efraim op die hoof van Manasse oor te bring.
18En Josef sê aan sy vader: Nie so nie, my vader; want hierdie een is die eersgeborene: lê u regterhand op sy hoof.
19Maar sy vader weier en sê: #Vers 14Ek weet, my seun, ek weet. Hy sal ook ’n volk word, en hy sal ook groot word; nogtans sal sy #Núm. 1:33,35; 2:19,21; Deut. 33:17jongste broer groter wees as hy, en sý nageslag sal ’n menigte van nasies word.
20So het hy hulle dan dié dag geseën en gesê: #Rut 4:11,12Met jou sal Israel ’n seën toewens, met die woorde: Mag God jou maak soos Efraim en soos Manasse! So het hy dan Efraim voor Manasse gestel.
21Daarop sê Israel vir Josef: Kyk, ek gaan sterwe, maar #Gén. 46:4; 50:24God sal met julle wees, en Hy sal julle terug laat gaan na die land van julle vaders.
22En ék gee #Jos. 24:32; Joh. 4:5jou een stuk land bo jou broers, wat ek met my swaard en my boog van die Amoriete afgeneem het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953