GÉNESIS 33
AFR53
33
1EN Jakob het sy oë opgeslaan, en toe hy meteens Esau sien aankom en vierhonderd man saam met hom, het hy die kinders onder Lea en Ragel en onder die twee slavinne verdeel.
2En hy het die slavinne met hulle kinders eerste, en Lea met haar kinders daaragter, en Ragel en Josef laaste opgestel;
3maar hy self het voor hulle uit gegaan en hom sewe maal na die aarde #Gén. 18:2; 42:6; 43:26gebuig, totdat hy by sy broer gekom het.
4 # Gén. 32:28 Toe loop Esau hom tegemoet en omhels hom #Gén. 45:14en val hom om die hals en soen hom; en hulle het geween.
5Daarna het hy sy oë opgeslaan en die vroue en kinders gesien en gesê: Wie het jy daar by jou? En hy antwoord: Die kinders #Gén. 48:9; Ps. 127:3; Jes. 8:18wat God uit genade aan u dienaar geskenk het.
6En die slavinne het nader gekom, hulle en hulle kinders, en hul neergebuig.
7En Lea het ook nader gekom met haar kinders en hul neergebuig; en daarna het Josef nader gekom en Ragel en hul neergebuig.
8Daarop sê hy: Wat is jou bedoeling #Gén. 32:16met daardie hele laer wat ek teëgekom het? En hy antwoord: #Gén. 32:5Om guns te vind in die oë van my heer.
9Maar Esau sê: Ek het baie, my broer! Wat joue is, laat dit joue bly!
10Toe antwoord Jakob: Ag nee, as ek nou guns in u oë gevind het, neem dan my geskenk uit my hand aan. #Gén. 18:5; 19:8Want juis daarom het ek u aangesig te sien gekry soos 'n mens die aangesig van God sien, en u het behae in my gehad.
11Neem tog #II Kon. 5:15my begroetingsgeskenk wat u aangebied is, want God het my genade bewys, en ek het volop. En hy het by hom aangehou, sodat hy dit aangeneem het.
12Daarop sê hy: Laat ons opbreek en verder trek, en ek sal langs jou trek.
13Maar hy antwoord hom: My heer weet dat die kinders swak is, en dat ek lammerooie en melkkoeie by my het; as 'n mens hulle net een dag ooreis, dan sterf al die kleinvee.
14My heer moet maar voor sy dienaar uit trek, en ék sal op my gemak trek na die gang van die vee wat voor my uit gaan, en na die gang van die kinders, tot ek by my heer in #Vers 16; Gén. 32:3Seïr aankom.
15Toe sê Esau: Laat my tog van die manskappe wat by my is, by jou laat staan. En hy antwoord: Waarvoor dan? Laat my guns in die oë van my heer vind!
16So het Esau dan dié dag teruggegaan padlangs na Seïr toe.
17Maar Jakob het na #Jos. 13:27; Rigt. 8:5; Ps. 60:8Sukkot weggetrek en vir hom 'n huis gebou en takkrale vir sy vee gemaak. Daarom het hy die plek genoem Sukkot.
18En Jakob het behoue aangekom by die stad Sigem wat in die land Kanaän is, toe hy van Paddan-Aram gekom het — hy het sy laer voor die stad opgeslaan
19en #Joh. 4:5die stuk grond gekoop waar hy sy tent opgeslaan het, van die seuns van Hemor, die vader van Sigem, vir honderd geldstukke.
20Daar het hy ook 'n altaar opgerig en #Gén. 35:7dit genoem: Die God van Israel is God.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953