ESÉGIËL 10
AFR53

ESÉGIËL 10

10
Die tweede gesig van die gérubs.
1DAARNA het ek gekyk — #Eség. 1:22en daar was op die uitspansel, oor die hoof van die gérubs, #Eség. 1:26iets soos 'n saffiersteen; iets wat soos die gestalte van 'n troon gelyk het, het oor hulle sigbaar geword.
2En Hy het #Eség. 9:2die man aangespreek wat met linne bekleed was, en gesê: Gaan in tussen die ratwerk onder die gérub in, en vul jou twee hande met #Eség. 1:13gloeiende kole tussen die gérubs vandaan, en #Openb. 8:5strooi dit oor die stad. Toe gaan hy voor my oë daar in.
3En die gérubs het #Eség. 16:46aan die regterkant van die huis gestaan toe die man daar ingaan, en die wolk het die binneste voorhof gevul.
4 # Eség. 1:28; 10:18,19 Toe het die heerlikheid van die Here van die gérub af opgestyg oor die drumpel van die huis; #I Kon. 8:10en die huis is gevul met die wolk, en die voorhof was vol van die glans van die Here se heerlikheid.
5En #Eség. 1:24die geruis van die gérubs se vlerke is gehoor tot in die buitenste voorhof, soos die stem van die almagtige God as Hy spreek.
6En toe Hy aan die man wat met linne bekleed was, bevel gegee het deur te sê: Neem vuur tussen die ratwerk, tussen die gérubs uit, het hy ingegaan en langs die wiel gaan staan.
7Toe steek die gérub sy hand uit, tussen die gérubs uit, na die vuur wat tussen die gérubs was; en hy neem daarvan en gee dit in die twee hande van hom wat met linne bekleed was; dié het dit geneem en uitgegaan.
8En daar is aan die gérubs gesien #Eség. 8:3die vorm van 'n mens se hand onder hulle vlerke.
9Toe het ek gekyk — en daar was vier wiele langs die gérubs, telkens een wiel langs elke gérub; #Eség. 1:16en die voorkoms van die wiele was soos dié van chrisoliet.
10En aangaande hulle voorkoms, al vier het dieselfde voorkoms gehad, asof daar 'n wiel binne-in 'n wiel was:
11 # Eség. 1:17 as hulle gaan, het hulle #Eség. 1:8na al vier kante gegaan; hulle het nie gedraai as hulle gaan nie; maar daar waar die voorste heen draai, het hulle agter hom aan gegaan; hulle het nie gedraai as hulle gaan nie.
12En hulle hele liggaam en hulle rugge en hulle hande en hulle vlerke en die wiele was #Eség. 1:18vol oë rondom, aan al die vier wiele van hulle.
13Aangaande die wiele, hulle is voor my ore die ratwerk genoem.
14 # Eség. 1:6 En elkeen het vier aangesigte gehad: die eerste aangesig was die aangesig van 'n gérub en #Eség. 1:10die tweede aangesig die aangesig van 'n mens en die derde die aangesig van 'n leeu en die vierde die aangesig van 'n arend.
15En die gérubs het opgestyg. Dit was die wese wat ek by #Eség. 1:1die Kebarrivier gesien het.
16En as die gérubs gaan, gaan die wiele naasaan hulle; en as die gérubs hulle vlerke ophef om van die grond af op te styg, het die wiele ook nie weggedraai naasaan hulle nie.
17 # Eség. 1:21 As dié bly staan, staan hulle; en as dié opstyg, het hulle saam opgestyg; want die gees van die wese was in hulle.
18En #Eség. 10:4die heerlikheid van die Here #Hos. 9:12het van die drumpel van die huis af weggetrek en bo die gérubs gaan staan.
19 # Eség. 11:22 En die gérubs het hulle vlerke opgehef en voor my oë van die grond af opgestyg toe hulle weggetrek het, en die wiele gelyktydig met hulle saam; en hulle het gaan staan by die ingang van die Oostelike Poort van die huis van die Here, terwyl die heerlikheid van die God van Israel bo-oor hulle was.
20Dit is die wese wat ek #Eség. 1:22onder die God van Israel by die Kebarrivier gesien het; ek merk toe dat dit gérubs was.
21 # Eség. 1:6; 10:14 Elkeen het vier aangesigte en elkeen vier vlerke gehad; en iets in die vorm van mensehande was onder hulle vlerke.
22 # Eség. 1:10 En wat die vorm van hulle aangesigte betref, dit was die aangesigte wat ek by die Kebarrivier gesien het, hulle voorkoms en hulle self; #Eség. 1:9,12; 10:11hulle het elkeen reguit vorentoe gegaan.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953