KOLOSSENSE 2
AFR53

KOLOSSENSE 2

2
1WANT ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, en oor die wat in #Kol. 4:13 ens.; Openb. 1:11 ens.Laodicéa is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie,
2dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van #Hebr. 6:11die volle versekerdheid van insig, om #I Kor. 4:1; Kol. 4:3die verborgenheid te leer ken van #Efés. 5:20God en die Vader en van Christus,
3in wie al die skatte van #I Kor. 2:6,7; Efés. 1:8wysheid en kennis verborge is.
Vermaning teen valse leringe.
4DIT sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie.
5Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus.
6Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in Hom,
7 # Efés. 3:17 gewortel en opgebou in Hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging.
8Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens #Gal. 1:14die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie.
9Want in Hom #Joh. 1:14woon al die #Kol. 1:19volheid van die Godheid liggaamlik;
10en #Joh. 1:16; Efés. 3:19julle het die volheid in Hom #Efés. 1:21wat die Hoof is van #Kol. 1:16alle owerheid en mag;
11in wie julle ook besny is #Rom. 2:29; Filip. 3:3met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, #Rom. 6:6deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus,
12omdat #Rom. 6:4julle saam met Hom begrawe is in die doop, waarin #Rom. 6:5; Kol. 3:1julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat Hom uit die dode opgewek het.
13 # Efés. 2:5 En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,
14en die skuldbrief teen ons, wat met sy #Kol. 1:20insettinge ons vyandig was, #Efés. 2:15 ens.uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,
15 # Ps. 68:19; Jes. 53:12; Joh. 12:31; Efés. 4:8 nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.
16Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot #Rom. 14:5'n fees of #Núm. 28:11nuwemaan of sabbat nie,
17wat #Hebr. 10:1'n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar #Kol. 2:9 die liggaam behoort aan Christus.
18Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblase wees deur sy vleeslike gesindheid,
19en nie vashou aan #Efés. 4:15 ens.die Hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word.
20 # Kol. 3:3 As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, #Gal. 4:9waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge
21soos: #I Tim. 4:3raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? —
22almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan — volgens die gebooie en leringe van mense,
23wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in #Kol. 2:18eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953