II TIMÓTHEÜS 1
AFR53

II TIMÓTHEÜS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PAULUS, 'n apostel van Jesus Christus #II Kor. 1:1deur die wil van God, ooreenkomstig #Tit. 1:2die belofte van die lewe wat in Christus Jesus is,
2aan #I Tim. 1:2Timótheüs, #I Kor. 4:17my geliefde kind: Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus, onse Here!
Liefde van Paulus vir Timótheüs. Vermaning om standvastig te wees in die geloof en in die bediening.
3EK dank God, wat ek #Hand. 22:3; Gal. 1:14van my voorouers af in #Hand. 23:1'n rein gewete dien, wanneer #I Thes. 1:2; Filém. 4ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink,
4 # II Tim. 4:9,21 terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word,
5en as ek my herinner die #I Tim. 1:5ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en in jou #Hand. 16:1moeder Eunice, en wat — daarvan is ek oortuig — ook in jou is.
6Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om #I Tim. 4:14die genadegawe van God aan te wakker #I Tim. 1:18wat in jou is #I Tim. 4:14deur die oplegging van my hande.
7Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar #Hand. 1:8van krag en liefde en #I Tim. 3:2selfbeheersing.
8 # Mk. 8:38 Skaam jou dan nie oor #Openb. 1:2die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene nie, maar #II Tim. 2:3ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God
9wat ons gered en #Rom. 1:6geroep het met 'n #Hebr. 3:1heilige roeping, #Tit. 3:5nie volgens ons werke nie, maar #Rom. 8:8volgens sy eie voorneme en #Rom. 3:24genade wat ons #Tit. 1:2van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is,
10maar #Rom. 16:25wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, #I Kor. 15:26wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie,
11 # I Tim. 2:7 waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene.
12 # I Tim. 2:7 Om hierdie rede ly ek ook hierdie dinge; maar #II Tim. 1:18ek skaam my nie, #I Petr. 4:19want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat Hy mag het om my pand te bewaar tot #II Tim. 1:18; 4:8dié dag toe.
13 # II Tim. 3:14; Tit. 1:9 Hou as voorbeeld van #I Tim. 1:10gesonde woorde #II Tim. 2:2dié wat jy van my gehoor het, #I Tim. 1:14in die geloof en liefde wat in Christus Jesus is.
14Bewaar jou goeie pand deur die Heilige Gees #I Kor. 3:16wat in ons woon.
15Jy weet dit dat almal wat in Asië is, #II Tim. 4:10hulle van my afgekeer het, onder wie Figéllus en Hermógenes is.
16Mag die Here aan #II Tim. 4:19die huis van Onesíforus barmhartigheid bewys, want hy het my dikwels verkwik en hom oor #Hand. 28:20my kettings nie geskaam nie;
17maar toe hy in Rome gekom het, het hy my baie ywerig gesoek en gevind.
18Mag die Here hom skenk dat hy barmhartigheid mag verkry van die Here in #II Tim. 1:18; 4:8dié dag! En jy weet baie goed hoeveel dienste hy in Éfese bewys het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953