Matheo 2
DIK
2
Jethu acï nyuɔ̈th kɔc thäi
1Tɛ̈wën cï Jethu dhiëëth gen Bethalem pan Judia, wäär ye Ɣërot Bɛ̈ny. Ke bäny kɔ̈k ŋic käk Nhialic bɔ̈ piny ciëën ku ɣëëtkë Jeruthalem, 2ku thiëckë, “Tɔ̈ Bɛ̈nyŋaknhom kɔc Itharel puɔc dhiëëth tɛ̈no? Ciɛ̈ɛ̈rde acuk tïŋ piny ciëën, yen abï ɣok buk bɛ̈n door.”
3Nawën piŋ Bɛ̈ny Ɣërot ë wɛ̈t kënë, ke jieth puɔ̈u, agut kɔcdït käk Nhialic Jeruthalem aya. 4Go bänydït käk Nhialic, ku kɔc piööc lööŋ cɔɔl ëbën ku thiëëc ke, “Ye tɛ̈nɛn bï Raan cï lɔc ku dɔc dhiëëth thïn?”
5Gokë lueel, “Abï dhiëëth gen Bethalem pan Judia, cït wɛ̈t cï raan käk Nhialic tïŋ gɔ̈t ëlä,
6‘Yïn Bethalem pan Judia,
na cɔk alɔn koor yïn kam gɛɛthdït pan Judia,
ke yïn abï bɛ̈ny mɛc
thändiɛ̈n Itharel tuɔ̈l thïn.’ ”#Mai 5:2
7Go Ɣërot bäny wën bɔ̈ ciëën cɔɔl ë röt, ku thiëëc ke aköl tïŋ kek ciɛ̈ɛ̈r panden. 8Ku cɔl ke aa bɛr Bethalem ku thɔn ke ëlä, “Lak wiɛ̈ckë meth apɛi ku na yɔ̈kkë, ke we dhuk bäk bɛ̈n lɛ̈k ɣa, ba la aya, ba la door.”
9Nawën cïk wɛ̈t Bɛ̈ny Ɣërot piŋ ë ke lööny dhöl, ku tïŋkë ciɛ̈ɛ̈r wäär cïk tïŋ ciëën panden ke wat kenhïïm, ku ler ku kɛ̈ɛ̈c ɣöt nhom, ɣön tɔ̈ meth thïn, 10ku mitkë puɔ̈th apɛi. 11Ku lek ɣöt ku yökkë meth kek man, ku gutkë kenhiɔl piny ku dorkë, ku liepkë jɔgɔɔken thook ku juërkë mïlɔ̈ɔ̈ŋthith, ku adöŋ ŋïr mit tuɔlde ku adöŋ kec.
12Nawën ke nyuɔ̈th ku lëk ke bïk cïï dhuk tënë Ɣërot, gokë dhuk panden dhël dɛ̈t.
Meth acï riɛɛŋ Ijip
13Wën cï kek jäl ka atuny ë Nhialic nyuth rot Jothep ku nyuɛ̈ɛ̈th ëlä, “Jɔt rot ku luɔɔc rot wei kek meth ku man ku lak Ijip, ku rɛ̈ɛ̈rkë thïn ɣet aköl bï ɣɛn we lɛ̈k bäk dhuk, rin Ɣërot awïc meth bï nɔ̈k.”
14Go Jothep rot jɔt ku nyɛɛi meth kek man ë wɛ̈ɛ̈r kënë, ku lek Ijip. 15Ku rëërkë thïn ɣet aköl thou Ɣërot, rin bï wɛ̈t raan käk Nhialic tïŋ, cï lueel thɛɛr ëlä yenhom tiɛɛŋ, “Ɣɛn abï Wëndiɛ̈ cɔɔl Ijip.”#Ɣoth 11:1
16Nawën tïŋ Ɣërot lɔn cï bäny ke bɔ̈ ciëën ye ruëëny, ke riääk puɔ̈u. Ku cɔl mïth röör aa nɛ̈k ëbën Bethalem, ku bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k thiääk kek ye, mïth ye ruɔ̈nken rou, ayï mïth kɔ̈k këc run karou dööt, cït tɛ̈ ye täk ye tɛ̈wäär piŋ yen wɛ̈t tënë bäny ciëën.
17Ku käk ke cï Jeremia raan käk Nhialic tïŋ lueel thɛɛr, aacï kenhïïm tiɛɛŋ thïn. Ku ëcï lueel ëlä,
18“Dhiëëu ëcï piŋ gen Rama,
dhiëëu ku kiɛɛu ë dït apɛi.
Kɔc Itharel aake dhur miɛ̈thken,
Ku aacïï wɛ̈c ë puɔ̈u ye gam,
rin cï kek thou ëbën.”#Jer 31:15
Meth acï dhuk
19Nawën cï Ɣërot thou, ka atuny Nhialic ben rot nyuɔ̈th Jothep pan Ijip, 20ku lueel ëlä, “Jɔt rot, ku dhuɔ̈k meth kek man pan Itharel, rin kɔc wäär wïc ye bïk nɔ̈k aacï thou.” 21Go Jothep rot jɔt, ku jiël kek meth ku man, ku dhuk pan Itharel.
22Nawën piŋ lɔn ye Arkelao bɛ̈ny Judia nyin wun, go riɔ̈ɔ̈c bï la Judia, ku ben nyuääth, go muɔ̈l la Judia ku ler Galilia, 23ku ler ku rëër gen cɔl Nadharet. Këya, wël ke cï raan käk Nhialic tïŋ lueel aacï kenhïïm tiɛɛŋ thïn, “Lɔn bï Jethu aa raan Nadharet.”#Mk 1:24; Lk 2:39; Jn 1:45

© 2006, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Vind meer uit oorLëk yam