Markus 3
SINT1912
3
TRINTO KAPITLO.
1Ta job gejes ani khangeri. Kote has i dženo, koves has i čilačo vast. 2Jon dejene jak ape leste, ta kerelo les ani kurko sasto, ta phukeden len ape leste. 3Job phendes apa kova dženes, kai has kole čilači vast: Ve kai ani maškeral. 4Ta job phendes lenge: Hi mišto, ta kere lačo kova ta midžiko, ta hildervahas i džiben oder ta marahas? 5Jon hin pokoni. Ta job dikhele chojemen ape lende, lesker dzi dukheslo prala lengr kašakopen, ta phendeslo o dženeske: Štaker tiro vast vri! Ta job štakerdes li vri, ta leskr vast has pale sasto. 6O Farizeare gejen pen vri, ta rakerdenlen sik o dženenge Herodeseskro her ta maren pen les.
7Jezus našes leskr sikermangerenca paše baro pani, ta but čel i Galilester ta Judester gejen 8pen les pale ta nina o Jeruzalemester ta Idumester, ta i vaver rikester o Jordaneste, ta i themester i Tyrus ta Sidon vejes i baro hufka leske, her ta šunden lesker baro kovester. 9Job phendes lesker sikermangerenge: Anen mange i bero vaške i čeleske džin ta vel me ger knoblmen. 10Job kerdas but saste, keake hakeni her hin midžiko kova ana lenge, ta gejenle trucake lehe ta taperen‐le les. 11Ta dikhene kole čikele mule les, pejenle glana leste tele, dejene godli ta phendene: Tu hal i Devlesker čavo. 12Job preterdes len, te kerene les ger hajerdo.
13Te job štejes api brego, ta khardeslo kolen kai kamjeslo, ta jon vejene. 14Job lejes kole dešdui, ta has len paše leste, ta bičerelo len api rakerpen vri. 15Job dejes lenge i zorlopen, ta tradenlen o bengen vri. 16O Simoneste dejeslo o lab Petrus, ta Jakobus o čavo o Zebedeusester, 17ta Johanes i phral Jakobusester dejes job o lab Boanerges, 18kava kharde veradenger čave, ta Andreas, ta Filipus, ta Bartolomeus, ta Mateus, ta Tomas, ta Jakobus, o čavo o Alfeusester, ta Tadeus, 19ta Simon o Kanara, ta Judas Iskariot, kova kai phukerdes apa leste. 20Her ta gejenle khere, has but džene ketene, keake ta chanele buter ger lengr maro. 21Ta šunden kova lesker dai ta lesker phrala, gejenle vri, ta taperdenle les, ta phendenle: Job vejes narbelo. 22Ta kole librenger sikerpangere, kai vejena o Jeruzalemender phendena: Les hi o beng Belzebul ana leste, ta drucho baro beng tradela kole vaver bengen vri. 23Job khardes lenge ketene, ta rakerdes lenge ani parnisende: Her ta tradela o beng i benges, 24ta hi i them an peske vaverčandes, keake našte ta ačela ger o them. 25Ta hi i kher an peske vaverčandes, keake našte ta ačela ger o kher. 26Ta štela o beng an peske vri, keake hilo nikli ta job ačelo buter ger, ta lesker kova hi vri. 27Kenk dženo našti velo ani kher o zorelester ta čorelo lesker kova, ta phandelo sikeder o zoreleste, pala našte čorelo leskr kher vri. 28Čačo me phenau tumenge: Hake došia vel o dženenger čavenge meklo, ta hake prasepenia kai kerdenle. 29Kova kai prasela o boldo muleste, kova vela kenk mekapen ani hamaskri, kova kerdas doš, kai ačela ha. 30(Jon phenden „les hi čikalo mulo“.)
31Kana vejena leskr dai ta leskr phrala, ta ačena štejenle vri, ta bičerdenle lehe drin, ta vela job vri. 32O čel bešdas drumo leste, ta phenden lehe: Dike, tiri dai ta tire phrala hin vri ta rodene tuke. 33Job phendas lenge: Kon hi miri dai, kon hin mire phrala? 34Ta job dikhes kola kai bešden leste trujum, ta phendeslo: Dike, ake miri dai ta mire phrala. 35Kava ta kerelo ho kamela o Devel, kava hi miro phral, miri phen, ta miri dai.

© British and Foreign Bible Society 1912, 2016

Vind meer uit oorO Evangelio Jezus Kristusester pala Markus 1912