Cenisihs Mii 'owe Keoncinihsitohtaman O'owe Cenisihs Kaa'icikaatek Masina'ikan
OJBR
Mii 'owe Keoncinihsitohtaman O'owe Cenisihs Kaa'icikaatek Masina'ikan
Cenisihs kaa'icikaatek kekoon kaa⁠onci maacihsek. O'owe masina'ikan kiwiintamaakomin kahkina kekoon kaa⁠oshihcikaatek aaniin kaye inini kaakii ishi oshi'aakaniwitc, kaakii onci maacihsek macitootamowin kaye kakwaatakihtoowin o'omaa ahkiink, Kishemanitoo kaye kaa⁠ishi kanawaapamaatc pemaatisinitc. O'owe masina'ikan Cenisihs kii'niishonaawinikaate:
1. Kihci oshipii'ikanan 1--11 kaakii ishi oshihcikaatek ahki shikwa nihtam iko kaakii onci maacihsek ci⁠ayaatc pemaatisitc.
2. Kihci oshipii'ikanan 12--50 nihtam iko kaakii onci maacii ayaawaatc Isriyalak. Mii 'imaa eshitashinsotc nihtam iko a'a Eparahaam kaakii ishinihkaasotc aaniin kaa⁠ishi tepweyenimaatc kaa⁠ishi nana'ihtawaatc kaye Kishemanitoon. Tashimaawan kaye okosihsan Aaisikoon ini kaye oshihshan Cekapoon. Cekap kaye kiihtako ishinihkaaso Isriyal. Cekap kaakii mitaahshiniishinitc okosihsa' tashinsowa'. Mii iitok i'imaa kaakii onci maacihsewaatc mitaahshiniishwewaan kaakii'inintwaa Isriyalak. Niipiwa' kii‑ishi noontaakaaniwiwan peshik ini okosihsan Coosap kaakii'inimintc. Miihsh kaakii onci ishihsenik Cekap ci⁠ani ishaatc weti Iicipahkiink i'i kaye kotak okosihsa'.
Pemaatisiwaatc tashimaawak o'omaa masina'ikanink. Kishemanitoo tahsh iko maawac tashinso, aaniin kaye kaa⁠ishihciketc. Wiinteni kaye wiin iko kehcinaac ekii oshihtootc o'oweni ahki. Kitani wiintamaakomin o'o masina'ikan ani ishkwaahsek Kishemanitoo otahshotamaakewin pishihshik iko ci⁠ani waapanta'iwetc kaa⁠ishi naakatawenimaatc opimaatisiima'. Kishemanitoo wiin iko mayaa tashinso o'omaa misiwe masina'ikanink. Wiin iitok kaa⁠onaahkoniketc kaa⁠nana'ahsaatc kaye kaa⁠mamaashiinitc pemaatisinitc. Tashinteni kaye e⁠niikaaniihtamawaatc, e⁠wiici'aatc opimaatisiima' e⁠ani onahtamawaatc keni ishi pimaatisinitc. O'owe masina'ikan maawac mewisha kaa⁠onci ayaak kii⁠onci oshipii'ikaate ci⁠onci kihkencikaatek iki aaninta kaakiih pimaatisiwaatc kaakii ishi tepweyentamowaatc cini onci ishihsek tepweyentamowin nehpic cini pimi ayaamakahk.
Entahso pepahkaanipii'ikaatek O'o Masina'ikan
Kahkina kekoon kii⁠oshihcikaatek, inini kaye kii⁠oshi'aakaniwitc 1.1--2.25
Kii⁠maacihsek macitootamowin, kakwaatakihtoowin kaye 3.1-24
Aatam kaakii onci maacihsenitc opiiwesiima' piinihsh weti Noowa 4.1--5.32
Noowa shikwa kaakii nihkipiik 6.1--10.32
Ishpaapihkinikan Pepal kaa⁠ishinihkaatek 11.1-9
Shem kaakii onci maacihsenitc opiiwesiima' piinihsh weti Eparam 11.10-32
Otetemaak maawac kaakiih kihci inentaakosiwaatc, Eparahaam, Aaisik, shikwa Cekap 12.1--35.29
Iiswaa opiiwesiima' 36.1-43
Coosap shikwa wiicihkiweya' 37.1--45.28
Isriyalak i'imaa ahkiink Iicip 46.1--50.26

Ojibwe Shorter Bible (Roman Script) © 2008 Canadian Bible Society

Vind meer uit oorOjibwe Kihcimasina'ikan