Uitgewer

Laai die Gratis Bible App af

Honderde vertalings in 900 + verskillende tale - die Bybel wat oral saam met jou gaan.

Laai Nou Af
Jy sal ‘n SMS ontvang om die toep af te laai
Kliek om die Bybel Toepassing af te laai
Great! Kyk na jou foon vir die skakel.
Jammer, iets het verkeerdgeloop. Probeer asseblief weer.