Yohane 7:37-39

Mshahiri wa Bibilia ya siku - day 85 - picha 40954 (Yohane 7:37-39)
Yohane 7:37-39