Uzoefu popote

Choose from more than 2400 Bible versions in over 1600 languages on your computer, phone, or tablet -- with many available as audio Bibles.

Angalia Mpango wa Bibilia

Ifanye iwe Yako

Kuonyesha au Kwanza mistari yako favorite, kufanya Fungu Picha uweze kushiriki na masharti Notes umma au binafsi kwa vifungu vya Biblia.

Fungua akaunti bure

Kufunga App Sasa

Programu ya Biblia ni bure kabisa,na hakuna matangazo na hakuna programu ya manunuzi. Imekuwa imewekwa kwenye hivi vifaa kipekee (hadi sasa):

Pata programu ya bure ya Bibilia

Mipango ya usomaji bure na Ibada

Mipango ya biblia hukusaidia kujihushisha na neno la Mungu kila siku,kidogo kidogo.


Soma,sikiliza,tazama,shirikisha

Anza sasa