Lukasevangeliet 3
SFB15

Lukasevangeliet 3

3
Johannes Döparen
1 I kejsar Tiberius femtonde regeringsår#3:1Tiberius femtonde regeringsårTroligen år 26 e Kr. Tiberius regerade 12-37 e Kr, de två första åren som samregent med sin styvfar Augustus., när Pontius Pilatus#3:1PilatusStåthållare i provinsen Judeen under åren 26-36 e Kr. Därefter avsattes han på grund av grymhet mot samarierna. var ståthållare i Judeen, Herodes#3:1HerodesAntipas, son till Herodes den store (1:5). Se not till Matt 14:1. landsfurste i Galileen, hans bror Filippus#3:1FilippusBror till Herodes Antipas och landsfurste norr och öster om Galileen 4 f Kr-34 e Kr. i Itureen och Trachonitislandet och Lysanias#3:1LysaniasEn i övrigt okänd härskare i småriket Abilene nordväst om Damaskus. i Abilene, 2 #Jer 1:2. och när Hannas och Kaifas var överstepräster#3:2Hannas och Kaifas var översteprästerEgentligen fanns det endast en överstepräst åt gången. Hannas var överstepräst 6-15 e Kr tills han blev avsatt av romarna, men ansågs bland judarna vara överstepräst livet ut (jfr Joh 18:13, Apg 4:6). Hans svärson Kaifas var överstepräst 18-36 e Kr (jfr Joh 11:49)., då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. 3 #Matt 3:2, Mark 1:4, Apg 13:24, 19:4. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, 4 som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord:#3:4fJes 40:3-5.
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör stigarna raka för honom!
5 Varje dal ska fyllas,
alla berg och höjder sänkas.
Det krokiga ska rätas,
ojämna vägar ska jämnas.
6 #Luk 2:30. Och alla människor ska se
Guds frälsning.
7 #Matt 3:7, 23:33. Han sade nu till folket som kom ut för att döpas av honom: "Huggormsyngel#3:7HuggormsyngelDvs barn till djävulen, "den gamle ormen" (1 Mos 3:15, Upp 12:9, 20:2).! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? 8 #Joh 8:39. Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar.#3:8barn … stenarPå hebreiska baním … abaním. 9 #Matt 7:19. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden."
10 Folket frågade honom: "Vad ska vi då göra?" 11 #Jak 2:15, 1 Joh 3:17. Han svarade dem: "Den som har två tunikor#3:11tunikorEn lång- eller kortärmad och knälång skjorta som bars av både män och kvinnor. ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt."
12 Även tullindrivare#3:12tullindrivareDessa drev in skatt åt romarna och berikade ibland sig själva på folkets bekostnad (19:8). De var därför illa sedda bland judarna. kom för att bli döpta, och de frågade honom: "Mästare#3:12MästareAnnan översättning: "Lärare" (hederstitel, jfr latinets "magister")., vad ska vi göra?" 13 Han svarade dem: "Kräv inte mer än vad som är bestämt."
14 Även soldater frågade honom: "Och vi, vad ska vi göra?" Han svarade dem: "Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön!"
15 Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. 16 #Mark 1:7f, Apg 1:5, 2:3f, 13:25. Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler#3:16lossa remmen på hans sandalerEn slavs uppgift.. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 17 Han har sin kastskovel#3:17kastskovelTräspade för att rensa säd, en bild för Guds dom (Jer 15:7). Vinden blåste bort de värdelösa agnarna (Ps 1:4), medan sädeskornen föll tillbaka ner på tröskplatsen. i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar." 18 Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem.
19 #Matt 14:3f, Mark 6:17f. Men landsfursten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias#3:19Herodiashade en skandalös relation med sin svåger och farbror Herodes. Se not till Matt 14:3. och för allt annat ont som han hade gjort. 20 Då lade Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse.
Jesu dop
21 #Matt 3:13f, Mark 1:9f. När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen 22 #Jes 42:1, Matt 3:17, 17:5, Joh 1:32. och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."
Jesu släkttavla
23 Jesus var omkring trettio år när han började sin gärning. Han var, menade man,
son till Josef, son till Eli,#3:23Han var, menade man, son till Josef, son till EliSläkttavlan i Luk 3:23-38 ger en annan härstamning än den i Matt 1 för Josef, Jesu adoptivfar. Detta förklarades i fornkyrkan på följande sätt: Josefs mors förste man Eli (Luk 3:23) dog barnlös, varpå halvbrodern Jakob (Matt 1:16) tog till sig änkan enligt lagen om leviratäktenskap (5 Mos 25:5f, Luk 20:28). På så sätt blev Jakob fysisk far till Josef medan denne samtidigt räknades som den döde Elis son. En alternativ lösning som föreslagits är att Lukas stamtavla egentligen ger Jesu mor Marias härstamning (eftersom man endast "menade" att Jesus var son till Josef).
24 #Matt 1:1f, 13:35, Luk 4:22, Joh 1:45, 6:42. son till Mattat, son till Levi,
son till Melki, son till Jannai,
son till Josef, 25 son till Mattatias,
son till Amos, son till Nahum,
son till Hesli, son till Naggai,
26 son till Mahat, son till Mattatias,
son till Shimei, son till Josek,
son till Juda, 27 son till Johanan,
son till Resa, son till Serubbabel,
son till Shealtiel, son till Neri,
28 son till Melki, son till Addi,
son till Kosam, son till Elmadam,
son till Er, 29 son till Josua,
son till Elieser, son till Jorim,
son till Mattat, son till Levi,
30 son till Simeon, son till Juda,
son till Josef, son till Jonam,
son till Eljakim, 31 #2 Sam 5:14. son till Melea,
son till Menna, son till Mattata,
son till Natan, son till David,
32 #Rut 4:20f, 1 Sam 16:1f. son till Ishai, son till Obed,
son till Boas, son till Salma,
son till Nahshon,
33 #Rut 4:18f. son till Amminadab,
son till Admin, son till Arni,
son till Hesron, son till Peres,
son till Juda, 34 #1 Mos 11:27, 1 Krön 2:1f. son till Jakob,
son till Isak, son till Abraham,
son till Tera, son till Nahor,
35 son till Serug, son till Regu,
son till Peleg, son till Eber,
son till Shela, son till Kenan,
36 #1 Mos 11:10f. son till Arpakshad, son till Sem,
son till Noa, son till Lemek,
37 #1 Mos 5:24f. son till Metusela, son till Hanok,
son till Jared, son till Mahalalel,
son till Kenan, 38 #1 Mos 5:1f, 1 Krön 1:1f. son till Enos,
son till Set, son till Adam,
son till Gud.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.