Parallell
1
Löftet om den helige Ande
1 #Luk 1:3. I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde#1:1gjorde och lärdeAnnan översättning: "började göra och lära". 2 #Matt 28:19f, Mark 16:15, Luk 6:13. fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige Ande till de apostlar#1:2apostlarSändebud med fullmakt att representera sin uppdragsgivare (Matt 10:40). som han hade utvalt. 3 #1 Kor 15:5f. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike.
4 #Luk 24:49, Joh 14:16, 15:26. Vid en måltid#1:4måltidAnnan översättning: "samling". med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. 5 #Matt 3:11, Apg 11:16. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande."
Jesu himmelsfärd
6 När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel?" 7 #Dan 7:12, Mark 13:32. Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. 8 #Matt 28:19f. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
9 #Mark 16:19. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. 10 #Luk 24:4. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. 11 #Matt 26:64, Upp 1:7. De sade: "Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen."
En ersättare för Judas
12 Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget, som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg#1:12sabbatsvägDen sträcka som man fick färdas från sin boplats på en sabbat, drygt 1 km. därifrån. 13 #Matt 10:2f, Luk 6:14f. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen#1:13sal på övervåningenTroligen samma sal där nattvarden instiftades (Luk 22:12). Fornkyrkliga traditioner placerar den vid esseernas kvarter i sydvästra Jerusalem. där de brukade vara: Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Tomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon seloten och Judas, Jakobs son.#1:13Petrus … Judas, Jakobs sonSe noter till Matt 10:2-4 och Luk 6:16. 14 #Matt 13:55f, 1 Kor 9:5. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria#1:14Jesu mor MariaEnligt en fornkyrklig tradition levde hon med församlingen i Jerusalem hos aposteln Johannes (Joh 19:26) fram till sin död. och hans bröder#1:14hans bröderJakob och Judas (och kanske Josef och Simon, Matt 13:55) tycks ha kommit till tro först efter Jesu uppståndelse (Joh 7:5, 1 Kor 15:7)..
15 En av de#1:15dedagarnaDe tio dagarna mellan Jesu himmelsfärd (Apg 1:9) och pingst (Apg 2). dagarna reste sig Petrus bland bröderna – omkring 120 personer var då samlade – och sade: 16 #Luk 22:47f, Joh 18:2f. "Bröder#1:16BröderAnnan översättning: "Syskon" (en blandad skara, jfr vers 14).! Skriftens ord måste uppfyllas, det som den helige Ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus.#1:16förutsade om JudasVad som avses kommer fram i vers 20. 17 #Luk 6:16. Han räknades som en av oss och hade fått del i samma tjänst. 18 #Matt 27:3f. För pengarna som han fick för sitt brott köpte han en åker, och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor rann ut. 19 Det blev känt för alla som bodde i Jerusalem, och åkern kallas på deras språk Akeldamak, Blodsåkern.#1:18fköpte han en åker … BlodsåkernMatt 27:5-8 berättar att Judas hängde sig och att översteprästerna utförde köpet med hans pengar och omvandlade åkern till gravplats. Troligen brast repet och Judas föll ner i Hinnomsdalen till sitt blodiga öde. 20 I Psaltaren står det skrivet: Hans gård ska bli öde, ingen ska bo där, och: En annan ska ta över hans ämbete.#1:20 Ps 69:26, 109:8.
21 Därför måste en av de män som har varit med oss under hela den tid då Herren Jesus gick in och gick ut ibland oss, 22 från det att han döptes av Johannes till den dag han togs upp ifrån oss, en av dem måste vara ett vittne om hans uppståndelse tillsammans med oss."
23 Man förde fram två: Josef Barsabbas, även kallad Justus, och Mattias. 24 #Ps 139:1, Jer 17:10, Joh 2:25. Och de bad: "Herre, du känner allas hjärtan. Visa vem av dessa två du har utvalt 25 till att få den apostlatjänst som Judas övergav för att gå till den plats som var hans." 26 Därefter kastade de lott mellan dem. Lotten föll på Mattias, och han räknades sedan som apostel tillsammans med de elva.