Första Petrusbrevet 5
SFB15
5
Förmaningar
1 #Rom 8:17f, Tit 1:5. Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: 2 #Joh 21:16, Apg 20:28, 1 Tim 3:8. var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill#5:2så som Gud villAnnan översättning: "på Guds sätt". Orden saknas i vissa handskrifter., inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 #2 Kor 1:24, Fil 3:17, Tit 2:7. Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden. 4 #Joh 10:11, 1 Kor 9:25. När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.
5 #Ef 5:21, Jak 4:6. Likaså ni yngre, underordna er de äldre#5:5äldreAnnan översättning: "äldste" (jfr 5:1).. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka.#5:5Ords 3:34 (Septuaginta). 6 #Job 22:29, Jak 4:6, 10. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. 7 #Ps 55:23, Matt 6:25. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.
Var vakna
8 #Luk 22:31, 1 Tess 5:6. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9 #Ef 6:11, 16, Jak 4:7. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. 10 #1 Tess 2:12, 1 Petr 1:6. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. 11 Hans är makten i evighet. Amen.
Avslutning
12 #1 Tess 1:1. Med hjälp av Silvanus#5:12SilvanusÄven kallad Silas, en ansedd kristen profet som var både jude och romersk medborgare samt medarbetare till både Petrus och Paulus (Apg 15:40)., som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana#5:12förmanaAnnan översättning: "uppmuntra". er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den.#5:12… nåd. Stå fasta i denAnnan översättning: "… nåd i vilken ni står fasta".
13 #Apg 12:12. Församlingen i Babylon#5:13Babylonuppfattas vanligen som ett symboliskt namn för Rom, där Petrus befann sig under den senare delen av sitt liv., utvald liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Markus#5:13min son MarkusMarkusevangeliets författare, som enligt traditionen var tolk för Petrus i Rom samt även medarbetare till Paulus (Apg 12:25, Kol 4:10, 2 Tim 4:11). Ordet "son" är andligt menat (jfr 2 Tim 2:1).. 14 #Rom 16:16. Hälsa varandra med kärlekens kyss#5:14kärlekens kyssKindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet. Jfr Luk 7:45, 22:47f.. Frid vare med er alla i Kristus.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015