Första Korintierbrevet 13
SFB15
13
Kärlekens väg
1 Om jag talar
både människors
och änglars språk
men inte har kärlek,
är jag bara ekande brons
eller en skrällande cymbal.
2 #Matt 7:22f, 17:20. Och om jag har profetisk gåva
och vet alla hemligheter
och har all kunskap,
och om jag har all tro
så att jag kan flytta berg
men inte har kärlek,
så är jag ingenting.
3 Och om jag delar ut
allt jag äger
och om jag offrar min kropp
till att brännas#13:3till att brännasAndra handskrifter: "för att skryta".
men inte har kärlek,
så vinner jag ingenting.
4 #1 Petr 4:8. Kärleken är tålig och mild.
Kärleken avundas inte,
den skryter inte,
den är inte uppblåst.
5 #1 Kor 10:24, 33, Fil 2:4. Den beter sig inte illa,
den söker inte sitt,
den brusar inte upp,
den tänker inte på#13:5tänker inte påAnnan översättning: "tillräknar inte". det onda.
6 #3 Joh 3f. Den gläder sig inte
över orätten
men gläds med sanningen.
7 #1 Kor 9:12, 2 Tim 2:24. Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den,
allt uthärdar den.
8 Kärleken upphör aldrig.
Men profetiorna ska försvinna,
tungomålen ska tystna
och kunskapen försvinna.
9 Vi förstår bara till en del
och profeterar till en del,
10 men när det fullkomliga kommer
ska det som är till en del
försvinna.
11 När jag var barn
talade jag som ett barn,
tänkte som ett barn
och förstod som ett barn.
Men sedan jag blivit vuxen
har jag lagt bort det barnsliga.
12 #Rom 8:29. Nu ser vi en gåtfull spegelbild#13:12en gåtfull spegelbildAntikens bronsspeglar gav endast en vag bild. Kunskapen om Gud är i detta liv fragmentarisk (13:9) och meddelas som en hemlighet (2:7) och en gåta i Skriftens klara spegel (4 Mos 12:8). Den är dock sann och tas emot genom tron (2 Kor 5:7), medan den i det kommande livet ska ersättas av att få se Gud "ansikte mot ansikte".,
men då ska vi se
ansikte mot ansikte.
Nu förstår jag bara till en del,
men då ska jag
känna fullkomligt,
så som jag själv blivit
fullkomligt känd.
13 #1 Tess 1:3. Så består nu tro, hopp och kärlek,
dessa tre,
och störst av dem är kärleken.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015