Matúš 19
SLB

Matúš 19

19
O prepúšťaní manželky
1Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom.2A nasledovali Ho veľké zástupy a uzdravoval ich tam.3Pristúpili k Nemu farizeji a pokúšali Ho: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu?4Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu?5A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo,6takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!7Povedali Mu: A tak prečo Mojžiš prikázal dať priepustný list a prepustiť [ju]?8Odpovedal im: Mojžiš vám dovolil prepúšťať manželky pre tvrdosť vášho srdca, ale od počiatku nebolo tak.9Hovorím vám: Kto by si prepustil ženu - ak len nie pre smilstvo - a vzal by si inú, cudzoloží [a kto si prepustenú vezme, cudzoloží].10Povedali Mu učeníci: Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa!11Odpovedal im: Nie všetci chápu túto reč, ale len tí, ktorým je to dané.12"Lebo sú ľudia neschopní manželstva od života matky; a sú, ktorých ľudia urobili takými; a sú, ktorí sa sami urobili takými pre kráľovstvo nebeské. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."
Ježiš – priateľ detí
13Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.14"Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské."15I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ.
Bohatý mládenec
16A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: [Dobrý] Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život?17Odpovedal mu: Čo sa ma spytuješ o dobrom? Jeden je dobrý, [Boh]. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.18On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo,19cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého.20"Mládenec Mu odpovedal: Toto všetko som zachovával [od svojej mladosti]; čo mi ešte treba?"21"Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma!"22Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku.23Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva.24A nadto vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského.25Keď to učeníci počuli, veľmi užasli a povedali: Kto teda môže byť spasený?26Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.27"Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to?"28Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských.29A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, [alebo ženu] alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života.30A mnohí prví budú poslední, a poslední prví.

Povzbudzovanie a výzva, aby si každý deň hľadal intimitu s Bohom.


YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov.