Podmienky používania

Naposledy upravené: 25. mája 2018

Ak YouVersion poskytli preklad anglickej verzie zásad ochrany osobných údajov, tak súhlasíte s tým, že tento preklad je poskytnutý len s cieľom vášho pohodlia a že anglická verzia zásad ochrany osobných údajov je nadradená Vášmu vzťahu s YouVersion. Ak existuje akýkoľvek nesúlad medzi tým, čo hovorí anglická verzia o zásadách ochrany osobných údajov a jej slovenským prekladom, v tom prípade je anglická verzia nadradená slovenskej verzii.


Prijatie týchto podmienok

Používaním bible.com, youversion.com a/alebo YouVersion mobilných aplikácií Aplikácia Biblia, Bible App for Kids a Bible Lens (spoločne "YouVersion"), či už ako hosť alebo registrovaný používateľ, súhlasíte a prijímate tieto podmienky. Prosím prečítajte si pozorne tieto podmienky a tiež Zásady ochrany osobných údajov pred tým, ako začnete YouVersion používať. Ak s uvedenými podmienkami alebo Zásadami ochrany osobných údajovnesúhlasíte, nesmiete YouVersion používať.

Zmeny podmienok

Služba YouVersion je ponúkaná prostredníctvom Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "my" alebo "nás"). Z času na čas môžeme tieto podmienky prehodnotiť alebo aktualizovať podľa nášho vlastného uváženia. Akékoľvek zmeny sú účinné odo dňa ich uverejnenia. Pokračovaním používania YouVersion po uverejnení revidovaných podmienok znamená, že tieto podmienky prijímate a súhlasíte s nimi.

Zmeny v YouVersion

Aj keď dúfame, že vždy ponúkame YouVersion a všetky jej funkcie, vyhradzujeme si právo na zmeny alebo pozastavenie ponuky YouVersion alebo akejkoľvek časti, či jej funkčnosti bez upozornenia. Nebudeme zodpovední za dočasnú nedostupnosť celej alebo akejkoľvek časti YouVersion, za akýchkoľvek okolností.

Informácie o vás a vašom prístupe k YouVersion

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme na a prostredníctvom YouVersion sú predmetom našich Zásad ochrany osobných údajov. Používaním YouVersion súhlasíte so všetkými opatreniami, ktoré sme vykonali v súvislosti s vašimi informáciami v súlade soZásadami ochrany osobných údajov.

Povolené a nepovolené používanie

Tieto podmienky vám umožňujú používať YouVersion v súlade s týmito podmienkami buď na osobné alebo nekomerčné použitie alebo na interné použitie vašej neziskovej organizácie. Všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené, sú vyhradené pre Life.Church. Súhlasíte s tým, že nie ste opravení a nebudete používať YouVersion nasledovne:

 • nebudete žiadnym spôsobom porušovať akékoľvek federálne, štátne alebo mieste alebo medzinárodné zákony alebo predpisy;
 • na účely zneužívania, poškodenia alebo pokusu o zneužívanie alebo poškodenie neplnoletých osôb akýmkoľvek spôsobom tým, že ich vystavíte nevhodnému obsahu, požiadate o osobné informácie alebo inak;
 • vydávaním sa za alebo pokúšaním sa vydávať sa za akúkoľvek spoločnosť alebo osobu vrátane Life.Church alebo iného používateľa služby YouVersion;
 • zapájaním sa do činností, ktoré sme stanovili ako poškodzujúce a môžu poškodiť meno Life.Church alebo používateľov YouVersion alebo vystavovať ich zodpovednosti;
 • žiadnym spôsobom, ktorý by mohol znemožniť, preťažiť, poškodiť alebo oslabiť YouVersion alebo zasahovať iným spôsobom do používania YouVersion;
 • používaním akéhokoľvek robota, webového prehľadávača alebo iného automatického zariadenia, procesu alebo prostriedkov na prístup k YouVersion na akýkoľvek účel vrátane sledovania alebo kopírovania akéhokoľvek materiálu na YouVersion;
 • zavádzaním akýchkoľvek vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú zákerné alebo technologicky škodlivé;
 • pokúsením sa o získanie neoprávneného prístupu, poškodenia alebo narušenia akýchkoľvek častí YouVersion alebo akéhokoľvek servera, počítača alebo databázy pripojenej k YouVersion;
 • napadnutím YouVersion prostredníctvom útoku typu odmietnutie služby alebo distribuovaného útoku typu odmietnutie služby; a
 • iným pokusom o zasahovanie do správneho fungovania služby YouVersion.

Súhlasíte tiež s tým, že nebudete posielať, vedome prijímať, odovzdávať, sťahovať, používať alebo opätovne používať akýkoľvek materiál, ktorý určuje Life.Church podľa vlastného uváženia:

 • ktorý obsahuje akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, obscénny, neslušný, hrubý, urážlivý, obťažujúci, násilný, nenávistný, poburujúci alebo inak nežiadúci;
 • ktorý propaguje sexuálne explicitný alebo pornografický materiál, násilie alebo diskrimináciu na akomkoľvek základe, vrátane rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku;
 • ktorý porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo alebo iné práva akejkoľvek inej osoby;
 • ktorý porušuje zákonné práva (vrátane práv na propagáciu a súkromie) iných osôb alebo obsahuje akýkoľvek materiál, ktorý by mohol viesť k vzniku občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti podľa platných zákonov alebo nariadení; alebo
 • ktorý podporuje akúkoľvek nezákonnú činnosť alebo obhajuje, podporuje alebo napomáha akémukoľvek protiprávnemu konaniu;
 • ktorý zahŕňa obchodné činnosti alebo predaj, ako sú súťaže, stávky a iné propagačné akcie predaja, výmenný obchod alebo reklamu; a
 • ktorý vytvára dojem, že materiál pochádza alebo je potvrdený spoločnosťou Life.Church alebo inou osobou alebo subjektom, ak tomu tak nie je.

Príspevky používateľov

YouVersion obsahuje interaktívne funkcie, ktoré umožňujú používateľom uverejňovať, odosielať, publikovať, zobrazovať alebo prenášať obsah alebo materiály (súhrnne "príspevky používateľa") v alebo prostredníctvom YouVersion k iným používateľom alebo osobám.

Avšak príspevky používateľa alebo akýkoľvek iný materiál predtým, ako je odoslaný v rámci alebo prostredníctvom YouVersion nekontrolujeme a nemôžeme zabezpečiť okamžité odstránenie nevhodného materiálu po jeho odoslaní. Tým pádom nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo nečinnosť týkajúcu sa prenosu, komunikácie alebo obsahu poskytnutého akýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou.

Všetky príspevky používateľa musia byť v súlade s týmito podmienkami. Poskytnutím akéhokoľvek príspevku používateľa na alebo prostredníctvom YouVersion zaručujete nám a našim poskytovateľom a všetkým ich a našim vlastníkom licencií, nástupcom a zverencom právo na používanie, reprodukovanie, upravovanie, vykonávanie, zobrazovanie, šírenie a sprístupňovanie takéhoto materiálu tretím stranám s cieľom ponúknuť YouVersion funkciu, ktorú požadujete alebo inak využijete. Vyhlasujete a ručíte za to, že vlastníte alebo kontrolujete všetky práva v príspevkoch používateľa a máte právo na udelenie tejto licencie a že všetky vaše príspevky používateľa sú v súlade s týmito podmienkami. Nezodpovedáme žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek príspevkov používateľov, ktoré ste odoslali vy alebo iný používateľ služby YouVersion.

Bezpečnosť účtu

YouVersion umožňuje používateľom vytvoriť si účet ("členovia"), ktorý vyžaduje poskytnutie určitých informácií spoločnosti YouVersion. Súhlasíte s tým, že všetky informácie poskytnuté za účelom stať sa členom a zaregistrovať sa v spoločnosti YouVersion, vrátane, ale nie výhradne informácií poskytnutých prostredníctvom použitia akýchkoľvek interaktívnych funkcií na YouVersion, sa riadia našimi Zásadami ochrany osobných údajova súhlasíte so všetkými činnosťami, ktoré vykonávame s ohľadom na vaše informácie v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

Ak ste si vybrali alebo ste poskytli používateľské meno, heslo alebo podobné informácie ako súčasť našich bezpečnostných postupov, súhlasíte s tým, že tieto informácie považujete za dôverné a súhlasíte s tým, že nás okamžite upovedomíte o každom neoprávnenom prístupe alebo používaní vášho používateľského mena alebo hesla alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Máme právo kedykoľvek deaktivovať akékoľvek užívateľské meno, heslo alebo iný identifikátor, či už ste si ho vybrali alebo ste nám ho poskytli, kedykoľvek kedy ste podľa nášho názoru porušili akékoľvek ustanovenie týchto podmienok.

Monitorovanie a presadzovanie; Súlad s právnymi predpismi; Ukončenie

Súhlasíte s tým, že máme právo:

 • podniknúť akékoľvek kroky vo vzťahu k akémukoľvek používateľovi, členskému účtu alebo príspevku používateľa, ktoré považujeme za potrebné alebo vhodné podľa vlastného uváženia, ak sa domnievame, že došlo k porušeniu týchto podmienok, porušeniu práv tretích strán, ohrozeniu osobnej bezpečnosti iných, k ohrozeniu alebo zodpovednosti za poškodenie dobrého mena súvisiaceho s YouVersion alebo Life.Church;
 • prijať príslušné opatrenia, aj bez obmedzenia, postúpenia orgánom činným v trestnom konaní a sprístupnenie vašich informácií, za akékoľvek nelegálne alebo neoprávnené používanie YouVersion; a
 • ukončiť alebo pozastaviť váš prístup k celému YouVersion alebo k jeho časti z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu, aj bez obmedzenia, za akékoľvek porušenie týchto podmienok.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného sme oprávnení plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnymi príkazmi, ktoré nás žiadajú alebo nám nariaďujú zverejňovať totožnosť alebo iné informácie o každom, kto posiela akýkoľvek materiál na YouVersion alebo prostredníctvom neho. VZDÁVATE SA A KRYJETE SPOLOČNOSŤ LIFE.CHURCH A JEJ LICENCIE A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB A VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV, ÚRADNÍKOV A RIADITEĽOV Z AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK ČINNOSTÍ PRIJATÝCH VŠETKÝMI VYŠŠIE UVEDENÝMI STRANAMI POČAS ALEBO V PRÍPADE VYPLÝVAJÚCOM Z PRÁVNYCH ZISŤOVANÍ A Z AKÝCHKOĽVEK ČINNOSTÍ PODNIKNUTÝCH AKO DÔSLEDOK PREŠETROVANIA SPOLOČNOSŤOU LIFE.CHURCH ALEBO ORGÁNMI ČINNÝMI V TRESTNOM KONANÍ.

Spoľahlivosť informácií a prekladov

Informácie prezentované na alebo prostredníctvom spoločnosti YouVersion sú dostupné iba na všeobecné informačné účely. Nezaručujeme správnosť, úplnosť alebo užitočnosť týchto informácií. Akákoľvek dôveryhodnosť prechovávaná k týmto informáciám, je výhradne na vaše vlastné riziko. Navyše, napriek tomu, že sa snažíme poskytovať informácie o YouVersion v rôznych jazykoch, preklady v obsahu YouVersion do iných jazykov ako je angličtina nám poskytujú iné strany a my nepredstavujeme ani neposkytujeme záruku správnosti týchto prekladov. Odmietame všetku zodpovednosť vyplývajúcu z akejkoľvek dôvery voči týmto materiálom poskytnutých či už vami, alebo inými návštevníkmi YouVersion, alebo kýmkoľvek, kto by mohol byť informovaný o akomkoľvek jeho obsahu.

Práva duševného vlastníctva

YouVersion a jeho obsah, funkcie a funkčnosť (vrátane, ale neobmedzujúc sa na všetky informácie, softvér, text, displeje, obrázky, video a zvuk a ich dizajn, výber a usporiadanie) sú vlastníctvom spoločnosti Life.Church, ich poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov takýchto materiálov a sú chránené právnymi predpismi Spojených štátov amerických a medzinárodnými autorskými právami, ochrannými známkami, patentami, obchodným tajomstvom a inými právami duševného vlastníctva alebo vlastníckymi právami.

Logá a dizajny

Názov YouVersion, názov Life.Church a logo, všetky súvisiace názvy, logá, produkty a názvy služieb, dizajny a slogany sú ochrannými známkami a/alebo autorským právom spoločnosti Life.Church. Používanie týchto značiek a autorských práv bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosťou Life.Church je zakázané. Všetky ostatné názvy, logá, produkty a názvy služieb, dizajny a slogany v YouVersion sú ochrannými známkami jej príslušných vlastníkov.

Porušenie duševného vlastníctva

Ak si myslíte, že akýkoľvek obsah YouVersion, vrátane príspevkov používateľov boli skopírované spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, alebo vaše práva duševného vlastníctva boli inak porušené, pošlite prosím nasledujúce informácie na legal@life.church. Prosíme, majte na pamäti, že spoločnosť Life.Church je zodpovedná za zrušenie účtu používateľa, ktorý opakovane porušuje práva.

Služby a odkazy tretích strán

YouVersion môže obsahovať obsah poskytnutý tretími stranami. Ak YouVersion obsahuje odkazy na iné stránky a vyskakovacie okná a podobné zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy a zdroje sú poskytované len pre váš prospech. Nemáme pod kontrolou obsah týchto stránok alebo zdrojov a nepreberáme za ne žiadnu zodpovednosť, ani za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť pri ich používaní. Ak sa rozhodnete pristupovať k niektorej z webových stránok tretích strán prepojených s YouVersion, urobíte to výlučne na vlastné riziko a podľa zásad a podmienok používania týchto webových stránok. Všetky vyhlásenia a/alebo názory vyjadrené v týchto materiáloch a všetky články a odpovede na otázky a iný obsah, okrem obsahu poskytnutého spoločnosťou Life.Church, sú výlučne názorom a zodpovednosťou osoby alebo subjektu, ktorý tieto materiály poskytuje. Tieto materiály nemusia nutne vyjadrovať názor Life.Church. Za obsah alebo presnosť akýchkoľvek materiálov poskytnutých tretími stranami sa nezodpovedáme vám ani žiadnej tretej strane.

Prepojenie medzi funkciami YouVersion a sociálnymi médiami

Spoločnosť YouVersion môže poskytovať určité funkcie, ktoré vám umožňujú pripojiť sa alebo prepojiť na alebo zo sociálnych médií, ako aj na alebo z iných webových stránok a aplikácií tretích strán a zdieľať informácie a komunikáciu s firmou YouVersion a službami týchto tretích strán. Keďže sú tieto funkcie poskytované nami, môžete ich používať len s výlučným ohľadom na obsah, s ktorým sú zobrazené a inak v súlade s týmito podmienkami a akýmikoľvek dodatočnými zmluvnými podmienkami, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmito funkciami. Všetky alebo niektoré z týchto funkcií môžeme kedykoľvek zakázať bez predchádzajúceho upozornenia.

Geografické obmedzenia

Life.Church, vlastník spoločnosti YouVersion, má sídlo v štáte Oklahoma, v Spojených štátoch. Nenárokujeme si, aby YouVersion alebo akýkoľvek jej obsah bol sprístupnený alebo vhodný mimo Spojených štátov. Prístup k YouVersion nemusí byť legálny pre určité osoby alebo určité krajiny. Ak používate YouVersion mimo Spjených štátov, činíte tak na základe vlastnej iniciatívy a ste zodpovední za dodržiavanie zákonov týkajúcich sa vašej krajiny.

Zrieknutie sa záruky

VAŠE POUŽÍVANIE YOUVERSION, JEJ OBSAHU A AKEJKOĽVEK FUNKCIE ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO, PRIČOM VŠETKO JE POSKYTOVANÉ NA BÁZACH "TAKÉ, AKO JE" A "K DISPOZÍCII", BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. SPOLOČNOSŤ LIFE.CHURCH ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ALEBO ZASTÚPENIE S OHĽADOM NA ÚPLNOSŤ, BEZPEČNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, KVALITU, PRESNOSŤ ALEBO DOSTUPNOSŤ YOUVERSION. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, LIFE.CHURCH ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEZASTUPUJE ANI NEZARUČUJE TO, ŽE YOUVERSION ALEBO AKÉKOĽVEK FUNKCIE, SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, BEZ CHÝB ALEBO NEPRETRŽITÉ, ŽE CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, ŽE YOUVERSION ALEBO SERVER, KTORÝ TÚTO SLUŽBU SPRÍSTUPŇUJE, JE BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH ZLOŽIEK ALEBO TO, ŽE YOUVERSION A INÉ SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION INAK SPLNIA VAŠE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA.

LIFE.CHURCH SA TÝMTO VZDÁVA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, ZÁKONNÝCH ALEBO INÝCH, VRÁTANE ALE NIE BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE NEOVPLYVŇUJE ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NEMÔŽU BYŤ VYLÚČENÉ ALEBO OBMEDZENÉ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ LIFE.CHURCH, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB ALEBO JEHO ZAMESTNANCI, AGENTI, ÚRADNÍCI ALEBO RIADITELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PODĽA AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE, VYPLÝVAJÚCICH ALEBO SÚVISIACICH S VAŠIM POUŽÍVANÍM, ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ YOUVERSION, AKÉKOĽVEK PREPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY, AKÝKOĽVEK OBSAH PONÚKANÝ NA ALEBO PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION ALEBO PODOBNÝCH INÝCH WEBOVÝCH STRÁNKACH ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽBÁCH ALEBO POLOŽKÁCH ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, ZVLÁŠTNYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO TRESTNÝCH ŠKÔD, VRÁTANE ALE NIE BEZ OBMEDZENIA OSOBNÝCH ZRANENÍ, BOLESTI A UTRPENIA, EMOČNÝCH PRÍPADOV, STRATY PRÍJMOV, STRATY ZISKU, STRATY OBCHODU ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR, STRATY POUŽÍVANIA, STRATY DOBRÉHO MENA, STRATY ÚDAJOV, ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE Z PRÁVA (VRÁTANE NEDBALOSTI), PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO INAK, AJ NAPRIEK PREDVÍDAVOSTI.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE NEOVPLYVŇUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ NEMÔŽE BYŤ VYLÚČENÁ ALEBO OBMEDZENÁ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete chrániť, poisťovať a kryť Life.Church, jeho pridružené spoločnosti, poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb a jeho a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zmluvných partnerov, zástupcov, poskytovateľov licencií, dodávateľov, následníkov a nástupcov voči akýmkoľvek nárokom, odškodneniam, rozsudkom, odmenám, stratám, nákladom, výdavkom alebo poplatkom (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie), ktoré vyplývajú z vášho porušenia týchto podmienok alebo vášho používania YouVersion alebo ktoré súvisia s ním, vrátane vašich príspevkov používateľov, používania obsahu, služieb a produktov spoločnosti YouVersion, ktoré nie sú výslovne povolené v týchto podmienkach, alebo používania akýchkoľvek informácií získaných od spoločnosti YouVersion.

Rozhodné právo a súdna právomoc

Všetky záležitosti, námietky alebo nároky týkajúce sa YouVersion a týchto podmienok (vrátane mimozmluvných sporov a nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu Oklahoma, bez ohľadu na právo výberu alebo nesúladu s právnym predpisom alebo pravidlami. Akýkoľvek súdny spor, konanie alebo postupy vyplývajúce z týchto podmienok alebo v súvislosti s týmito podmienkami YouVersion budú vykonané výlučne na federálnych súdoch Spojených štátov alebo súdoch štátu Oklahoma vo všetkých prípadoch nachádzajúcich sa v meste Oklahoma City, v okrese Oklahoma. Tým, že súhlasíte s týmito podmienkami a používate YouVersion, vzdávate sa kýchkoľvek námietok uplatňovania právomoci nad vami prostredníctvom takýchto súdov a konaním na takýchto súdoch.

Zrieknutie sa práv a oddeliteľnosť

Life.Church môže odstúpiť od týchto podmienok jedine písomnou formou. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto podmienok obsiahnuté na súde alebo inom tribunáli kompetentnej jurisdikcie za neplatné, protizákonné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, takéto ustanovenie bude odstránené alebo obmedzené na minimálny rozsah tak, aby pozostávajúce ustanovenia týchto podmienok pokračovali v plnom znení a účinku.

Znenie celej dohody

Tieto podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov predstavujú jedinú a úplnú dohodu medzi vami a Life Covenant Church, Inc. v súvislosti s YouVersion a nahrádzajú všetky predchádzajúce a súčasné ustanovenia, dohody, zastúpenia a záruky, písomné aj ústne, v súvislosti s YouVersion.

Vaše pripomienky a názory

YouVersion je prevádzkovaná prostredníctvom Life Covenant Church, Inc., neziskovou organizáciou v Oklahome, so sídlom na adrese 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Všetku spätnú väzbu, pripomienky a žiadosti o technickú podporu a ďalšiu komunikáciu týkajúcu sa YouVersion smerujte na help@youversion.com alebo prostredníctvom webovej stránky help.youversion.com alebo písomnou formou na vyššie uvedenú adresu. Akákoľvek spätná väzba, ktorú nám poskytnete, by nemala byť dôverná. Life.Church má právo slobodne využívať takéto informácie bez akýchkoľvek obmedzení.