Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Podmienky používania

Naposledy upravené 2. apríla 2020

Ako je uvedené v pravidlách nižšie, tvoj vzťah so spoločnosťou YouVersion sa riadi anglickou verziou Zásad ochrany osobných údajov a Podmienok používania. Kým bude podriadený anglickej verzii, na prezeranie dokumentov v tvojom jazyku môžeš použiť aj automatický prekladový nástroj, napríklad Google Translate. Na tejto stránke budú zverejnené všetky ďalšie revízie prekladov.


Prijatie týchto podmienok

Používaním stránok, služieb a mobilných aplikácií YouVersion (spolu „YouVersion“), či už ako hosť alebo registrovaný užívateľ, prijímaš a súhlasíš s týmito podmienkami. Prosím, prečítaj si tieto Podmienky používania pozorne ešte predtým, než začneš používať YouVersion, rovnako ako Zásady ochrany osobných údajov YouVersion. Ak nesúhlasíš s týmito Podmienkami používania alebo Zásadami ochrany osobných údajov, nesmieš používať YouVersion.

Zmeny podmienok

YouVersion je poskytovaná prostredníctvom Life.Church Operations, LLC ("Life.Church", "my" alebo "nás"). Z času na čas môžeme tieto podmienky prepracovať alebo aktualizovať podľa nášho vlastného uváženia. Akékoľvek zmeny sú účinné odo dňa ich uverejnenia. Pokračovaním používania YouVersion po uverejnení revidovaných podmienok znamená, že tieto podmienky prijímaš a súhlasíš s nimi.

Ak YouVersion poskytlo preklad Zásad ochrany osobných údajov v inom ako anglickom jazyku, potom súhlasíš, že preklad je ti poskytnutý len pre tvoje pohodlie, a že verzia Zásad ochrany osobných údajov v anglickom jazyku právne upraví tvoj vzťah s YouVersion. Ak existuje akýkoľvek nesúlad medzi tým, čo hovorí anglická verzia o zásadách ochrany osobných údajov a jej slovenským prekladom, v tom prípade je anglická verzia nadradená slovenskej verzii.

Zmeny v YouVersion

Aj keď dúfame, že vždy ponúkame YouVersion a všetky jej funkcie, vyhradzujeme si právo na zmeny alebo pozastavenie ponuky YouVersion alebo akejkoľvek časti, či jej funkčnosti bez upozornenia. Nebudeme zodpovední za dočasnú nedostupnosť celej alebo akejkoľvek časti YouVersion, za akýchkoľvek okolností.

Informácie o tebe a tvojom prístupe k YouVersion

Všetky informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom YouVersion, sú predmetom našich Zásad ochrany osobných údajov. Používaním YouVersion súhlasíš so všetkými opatreniami, ktoré sme vykonali v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov.

Povolené a nepovolené používanie

YouVersion môžeš použiť v súlade s týmito podmienkami pre tvoju osobnú a nekomerčnú potrebu alebo pre interné použitie tvojou neziskovou náboženskou organizáciou. Všetky práva, ktoré ti nie sú výslovne udelené, sú vyhradené pre Life.Church. Súhlasíš, že nie si oprávnený a nepoužiješ YouVersion nasledovne:

 • žiadnym spôsobom, ktorý porušuje federálne, štátne, miestne alebo medzinárodné zákony a predpisy;
 • pre účely využívania, poškodenia, alebo pokusu o zneužite, alebo ublíženiu maloletým akýmkoľvek spôsobom tým, že ich vystavíš nevhodnému obsahu, požiadaním o osobné údaje, alebo inak;
 • vydávaním sa za alebo pokúšaním sa vydávať sa za akúkoľvek spoločnosť alebo osobu vrátane Life.Church alebo iného používateľa služby YouVersion;
 • zapájaním sa do činností, ktoré sme stanovili ako poškodzujúce a môžu poškodiť meno Life.Church alebo používateľov YouVersion alebo vystavovať ich zodpovednosti;
 • žiadnym spôsobom, ktorý by mohol znemožniť, preťažiť, poškodiť alebo oslabiť YouVersion alebo zasahovať inej osobe do používania YouVersion;
 • používaním akéhokoľvek robota, webového prehľadávača alebo iného automatického zariadenia, procesu alebo prostriedkov na prístup k YouVersion na akýkoľvek účel vrátane sledovania alebo kopírovania akéhokoľvek materiálu na YouVersion;
 • zavádzaním akýchkoľvek vírusov, trójskych koňov, červov, logických bômb alebo iných materiálov, ktoré sú zákerné alebo technologicky škodlivé;
 • pokúšaním sa o získanie neoprávneného prístupu, poškodenia alebo narušenia akýchkoľvek častí YouVersion alebo akéhokoľvek servera, počítača alebo databázy pripojenej k YouVersion;
 • napadnutím YouVersion prostredníctvom útoku typu odmietnutie služby alebo distribuovaného odmietnutia služby; a
 • iným pokusom o zasahovanie do správneho fungovania služby YouVersion.

Tiež súhlasíš, že nebudeš posielať, vedome prijímať, nahrávať, sťahovať, používať alebo opakovane používať žiadny materiál, ktorý:

 • obsahuje akýkoľvek materiál, ktorý je hanlivý, obscénny, neslušný, hrubý, urážlivý, obťažujúci, násilný, nenávistný, poburujúci alebo inak nežiadúci;
 • propaguje sexuálne explicitný alebo pornografický materiál, násilie alebo diskrimináciu na akomkoľvek základe, vrátane rasy, pohlavia, náboženstva, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku;
 • porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné duševné vlastníctvo alebo iné práva akejkoľvek inej osoby;
 • porušuje zákonné práva (vrátane práv propagácie a súkromia) iných osôb alebo obsahuje akýkoľvek materiál, ktorý by mohol viesť k vzniku občianskoprávnej alebo trestnej zodpovednosti podľa zákonov alebo nariadení;
 • podporuje akúkoľvek nezákonnú činnosť alebo obhajuje, podporuje alebo napomáha akémukoľvek protiprávnemu konaniu;
 • zahŕňa obchodné činnosti alebo predaj, ako napríklad súťaže, stávky a iný propagačný predaj, výmenný obchod alebo inzercia; a/alebo
 • vytvára dojem, že materiál pochádza alebo je schválený spoločnosťou Life.Church alebo inou osobou alebo subjektom, ak tomu tak nie je.

Používateľské príspevky

YouVersion obsahuje interaktívne funkcie, ktoré umožňujú používateľom uverejňovať, nahrávať, publikovať, zobrazovať alebo prenášať obsah alebo materiál iným používateľom alebo osobám (ďalej "používateľské príspevky") na alebo prostredníctvom YouVersion. Nezaväzujeme sa však kontrole používateľských príspevkov alebo akéhokoľvek iného obsahu pred tým, ako sú uverejnené na alebo prostredníctvom YouVersion a nevieme zabezpečiť okamžité odstránenie nevhodného obsahu po tom, ako bol uverejnený. Preto neprevezmeme zodpovednosť za akékoľvek konanie alebo nečinnosť v súvislosti s prenosmi, komunikáciou alebo obsahom poskytnutým akýmkoľvek používateľom alebo treťou stranou.

Všetky používateľské príspevky musia byť v súlade s týmito podmienkami. Poskytnutím akéhokoľvek používateľského príspevku na alebo prostredníctvom YouVersion zaručuješ nám a našim poskytovateľom a všetkým ich a našim vlastníkom licencií, nástupcom a zverencom právo na používanie, reprodukovanie, upravovanie, vykonávanie, zobrazovanie, licencovanie, šírenie a sprístupňovanie takéhoto materiálu tretím stranám s cieľom ponúkať služby YouVersion. Vyhlasuješ a ručíš za to, že vlastníš alebo kontroluješ všetky práva v používateľských príspevkoch a máš právo na udelenie tejto licencie, a že všetky tvoje používateľské príspevky sú v súlade s týmito podmienkami. Nezodpovedáme žiadnej tretej strane za obsah alebo presnosť akýchkoľvek užívateľských príspevkov, ktoré si odoslal ty alebo iný používateľ služby YouVersion.

Zabezpečenie účtu

YouVersion dovoľuje používateľom vytvoriť si účet ("Členovia"), ktorý vyžaduje poskytnutie určitých informácii spoločnosti Life.Church. Ak si si vybral alebo si získal používateľské meno, heslo, alebo podobné informácie ako súčasť bezpečnostných postupov, súhlasíš, že budeš nakladať s informáciami dôverne a súhlasíš s tým, že nás okamžite upozorníš o každom neoprávnenom prístupe alebo použití používateľského mena alebo hesla alebo inom porušení bezpečnosti. Máme právo deaktivovať hociktoré používateľské meno, heslo alebo iný identifikátor vybraný tebou či poskytnutý nami, kedykoľvek si podľa nášho úsudku porušil niektorú z týchto podmienok.

Monitorovanie a presadzovanie; Súlad s právnymi predpismi; Ukončenie

Súhlasíš, že máme právo:

 • podniknúť akékoľvek kroky vo vzťahu k akémukoľvek používateľovi, členskému účtu alebo používateľskému príspevku, ktoré považujeme za potrebné alebo vhodné podľa vlastného uváženia, ak sa domnievame, že došlo k porušeniu týchto podmienok, porušeniu práv tretích strán, ohrozeniu osobnej bezpečnosti iných, k ohrozeniu alebo zodpovednosti za poškodenie dobrého mena súvisiaceho s YouVersion alebo Life.Church;
 • prijať príslušné opatrenia, aj bez obmedzenia, postúpenia orgánom činným v trestnom konaní a sprístupnenie tvojich údajov za akékoľvek nelegálne alebo neoprávnené používanie YouVersion; a/alebo
 • ukončiť alebo pozastaviť tvoj prístup k celému YouVersion alebo k jeho časti z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu, aj bez obmedzenia, za akékoľvek porušenie týchto podmienok.

Bez obmedzovania vyššie uvedeného sme oprávnení plne spolupracovať s akýmikoľvek orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdnymi príkazmi, ktoré nás žiadajú alebo nám nariaďujú zverejniť totožnosť alebo iné informácie o každom, kto uverejňuje akýkoľvek materiál na alebo prostredníctvom YouVersion. VZDÁVATE SA A KRYJETE SPOLOČNOSŤ LIFE.CHURCH A JEJ LICENCIE A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB A VŠETKÝCH ICH ZAMESTNANCOV, ÚRADNÍKOV A RIADITEĽOV Z AKÝCHKOĽVEK POŽIADAVIEK VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK ČINNOSTÍ PRIJATÝCH VŠETKÝMI VYŠŠIE UVEDENÝMI STRANAMI POČAS ALEBO AKO VÝSLEDOK PRÁVNYCH VYŠETROVANÍ A Z AKÝCHKOĽVEK ČINNOSTÍ PODNIKNUTÝCH AKO DÔSLEDOK VYŠETROVANIA BUĎ SPOLOČNOSŤOU LIFE.CHURCH ALEBO ORGÁNMI ČINNÝMI V TRESTNOM KONANÍ.

Tvoje spoliehanie sa na informácie

Informácie prezentované na alebo prostredníctvom YouVersion sú dostupné iba na všeobecné informačné účely. Napriek tomu, že sa snažíme poskytovať informácie nájdené na YouVersion v rôznych jazykoch, preklady obsahu YouVersion do iných jazykov ako je anglický jazyk nám poskytujú iné strany a my nepredstavujeme ani neposkytujeme záruku správnosti týchto prekladov. Neposkytujeme záruku, úplnosť alebo užitočnosť týchto informácií. Spoliehanie sa na akékoľvek z týchto informácií je výhradne na tvoju zodpovednosť. Odmietame všetku zodpovednosť vyplývajúcu z akejkoľvek dôvery voči týmto materiálom poskytnutých či už tebou, alebo inými návštevníkmi YouVersion, alebo kýmkoľvek, kto by mohol byť informovaný o akomkoľvek jeho obsahu.

Práva duševného vlastníctva

YouVersion a jeho obsah, funkcie a funkčnosť (vrátane, ale neobmedzujúc sa na všetky informácie, softvér, text, zobrazenia, obrázky, video a zvuk a ich dizajn, ich výber a usporiadanie) sú vlastníctvom spoločnosti Life.Church, ich poskytovateľov licencií alebo iných poskytovateľov týchto materiálov a sú chránené právnymi predpismi Spojených štátov amerických a medzinárodnými autorskými právami, ochrannými známkami, patentami, obchodným tajomstvom a inými právami duševného vlastníctva alebo vlastníckymi právami.

Logá a dizajny

Názov a logo YouVersion, názov a logo Life.Church, App Iconlogo, všetky súvisiace názvy, logá, produkty a názvy služieb, dizajny a slogany sú ochrannými známkami a/alebo autorským právom spoločnosti Life.Church. Používanie týchto značiek a autorských práv bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosťou Life.Church je zakázané. Všetky ostatné názvy, logá, produkty a názvy služieb, dizajny a slogany v YouVersion sú ochrannými známkami jej príslušných vlastníkov.

Porušenie autorských práv

Ak sa domnievaš, že akékoľvek používateľské príspevky alebo iný obsah poskytnutý v rámci YouVersion porušuje tvoje autorské alebo iné práva, prosím kontaktuj nášho určeného agenta prostredníctvom: (a) pošty na adrese: Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefonicky na čísle 405-680-5433; alebo (c) e-mailom na adrese legal@life.church. Upozorňujeme, že zásadou spoločnosti Life.Church je zrušiť používateľské účty opakovaných porušovateľov.

Služby a odkazy tretích strán

YouVersion môže obsahovať obsah alebo odkazy poskytnuté tretími stranami. Nemáme pod kontrolou obsah týchto stránok alebo zdrojov a nepreberáme za ne žiadnu zodpovednosť, ani za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá môže vzniknúť pri ich používaní. Ak sa rozhodneš pristupovať k niektorej z webových stránok tretích strán prepojených s YouVersion, urobíš to výlučne na vlastné riziko a podľa zásad a podmienok používania týchto webových stránok. Všetky vyhlásenia a/alebo názory vyjadrené v týchto materiáloch a všetky články a odpovede na otázky a iný obsah, okrem obsahu poskytnutého spoločnosťou Life.Church, sú výlučne názorom a zodpovednosťou osoby alebo subjektu, ktorý tieto materiály poskytuje. Tieto materiály nemusia nutne vyjadrovať názor Life.Church. Za obsah alebo presnosť akýchkoľvek materiálov poskytnutých tretími stranami sa nezodpovedáme tebe ani žiadnej tretej strane.

Geografické obmedzenia

Life.Church má sídlo v štáte Oklahoma v Spojených štátoch. Nenárokujeme si, aby YouVersion alebo akýkoľvek obsah bol sprístupnený alebo vhodný mimo Spojených štátov. Prístup k YouVersion nemusí byť legálny pre určité osoby alebo v určitých krajinách. Ak používaš YouVersion mimo Spjených štátov, činíš tak na základe vlastnej iniciatívy a si zodpovedný za dodržiavanie zákonov v tvojej krajine.

Zrieknutie sa záruky

TVOJE POUŽÍVANIE YOUVERSION, JEJ OBSAHU A AKEJKOĽVEK FUNKCIE ALEBO POLOŽKY ZÍSKANEJ PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION JE NA TVOJE VLASTNÉ RIZIKO, PRIČOM VŠETKO JE POSKYTOVANÉ NA BÁZACH "TAKÉ, AKO JE" A "K DISPOZÍCII", BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLICITNÝCH. SPOLOČNOSŤ LIFE.CHURCH ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU ALEBO ZASTÚPENIE S OHĽADOM NA ÚPLNOSŤ, BEZPEČNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, KVALITU, PRESNOSŤ ALEBO DOSTUPNOSŤ YOUVERSION. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, LIFE.CHURCH ANI ŽIADNA OSOBA SPOJENÁ S LIFE.CHURCH NEZASTUPUJE ANI NEZARUČUJE TO, ŽE YOUVERSION ALEBO AKÉKOĽVEK FUNKCIE, SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION BUDÚ PRESNÉ, SPOĽAHLIVÉ, BEZ CHÝB ALEBO NEPORUŠENÉ, ŽE CHYBY BUDÚ OPRAVENÉ, ŽE YOUVERSION ALEBO SERVER, KTORÝ TÚTO SLUŽBU SPRÍSTUPŇUJE, JE BEZ VÍRUSOV ALEBO INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV ALEBO TO, ŽE YOUVERSION A INÉ SLUŽBY ALEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION INAK SPLNIA TVOJE POTREBY ALEBO OČAKÁVANIA.

LIFE.CHURCH SA TÝMTO VZDÁVA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO ODVODENÝCH, ZÁKONNÝCH ALEBO INÝCH, VRÁTANE, ALE NIE BEZ OBMEDZENIA, AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠENIA A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE NEOVPLYVŇUJE ŽIADNE ZÁRUKY, KTORÉ NEMÔŽU BYŤ VYLÚČENÉ ALEBO OBMEDZENÉ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI.

Obmedzenie zodpovednosti

SPOLOČNOSŤ LIFE.CHURCH, POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, POSKYTOVATELIA SLUŽIEB ALEBO ICH ZAMESTNANCI, AGENTI, ÚRADNÍCI ALEBO RIADITELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, PODĽA AKEJKOĽVEK PRÁVNEJ TEÓRIE, VYPLÝVAJÚCICH ALEBO SÚVISIACICH S TVOJÍM POUŽÍVANÍM, ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ YOUVERSION, AKÉKOĽVEK PREPOJENÉ WEBOVÉ STRÁNKY, AKÝKOĽVEK OBSAH PONÚKANÝ NA ALEBO PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION ALEBO PODOBNÝCH INÝCH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ALEBO POLOŽIEK ZÍSKANÝCH PROSTREDNÍCTVOM YOUVERSION, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, ZVLÁŠTNYCH, NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH ALEBO TRESTNÝCH ŠKÔD, VRÁTANE, ALE NIE BEZ OBMEDZENIA, OSOBNÝCH ZRANENÍ, BOLESTI A UTRPENIA, EMOČNÝCH PRÍPADOV, STRATY PRÍJMOV, STRATY ZISKU, STRATY OBCHODU ALEBO PREDPOKLADANÝCH ÚSPOR, STRATY POUŽÍVANIA, STRATY DOBRÉHO MENA, STRATY ÚDAJOV, ČI UŽ VYPLÝVAJÚCE Z PRÁVA (VRÁTANE NEDBALOSTI), PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO INAK, AJ NAPRIEK PREDVÍDATEĽNOSTI.

VYŠŠIE UVEDENÉ VYHLÁSENIE NEOVPLYVŇUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ NEMÔŽE BYŤ VYLÚČENÁ ALEBO OBMEDZENÁ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI.

Odškodnenie

Súhlasíš s tým, že budeš chrániť, zabezpečovať a kryť Life.Church, jeho pridružené spoločnosti, poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb a jeho príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zmluvných partnerov, zástupcov, agentov, poskytovateľov licencií, dodávateľov, následníkov a nástupcov voči akýmkoľvek nárokom, záväzkom, škodám, trestom, odmenám, výdavkom, nákladom alebo poplatkom (vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie) vyplývajúce alebo súvisiace z tvojho porušenia týchto podmienok alebo tvojho používania YouVersion, vrátane tvojich používateľských príspevkov, používania obsahu YouVersion, služieb a produktov, ktoré nie sú výslovne povolené v týchto podmienkach, alebo používania akýchkoľvek informácií získaných od spoločnosti YouVersion.

Rozhodné právo a súdna právomoc

Všetky záležitosti, námietky alebo nároky týkajúce sa YouVersion a týchto podmienok (vrátane mimozmluvných sporov a nárokov) sa riadia a vykladajú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu Oklahoma, bez ohľadu na právo výberu alebo nesúladu s právnym predpisom alebo pravidlami. Akýkoľvek súdny spor, konanie alebo postupy vyplývajúce z týchto podmienok alebo v súvislosti s týmito podmienkami YouVersion budú vykonané výlučne na federálnych súdoch Spojených štátov alebo súdoch štátu Oklahoma, vo všetkých prípadoch, nachádzajúcich sa v meste Oklahoma City, v okrese Oklahoma. Tým, že súhlasíš s týmito podmienkami a používaš YouVersion, vzdávaš sa akýchkoľvek námietok uplatňovania právomoci nad tebou prostredníctvom takýchto súdov a konaním na takýchto súdoch.

Zrieknutie sa práv a oddeliteľnosť

Life.Church môže odstúpiť od týchto podmienok jedine písomnou formou. Ak je akékoľvek ustanovenie týchto podmienok považované súdom alebo iným tribunálom kompetentnej jurisdikcie za neplatné, protizákonné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, takéto ustanovenie bude odstránené alebo obmedzené na minimálny rozsah tak, aby pozostávajúce ustanovenia týchto podmienok pokračovali v plnom znení a účinku.

Znenie celej dohody

Tieto podmienky a naše Zásady ochrany osobných údajov predstavujú jediný a úplný súhlas medzi tebou a Life.Church Operations, LLC v súvislosti s YouVersion a nahrádzajú všetky predchádzajúce a súčasné ustanovenia, dohody, zastúpenia a záruky, písomné aj ústne, v súvislosti s YouVersion.

Tvoje pripomienky a názory

YouVersion prevádzkuje spoločnosť Life.Church Operations, LLC, spoločnosť s ručením obmedzeným v Oklahome. Akákoľvek spätná väzba, komentáre, žiadosti o technickú podporu a ďalšia komunikácia týkajúca sa YouVersion by mala byť smerovaná poštou na adresu YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 alebo e-mailom na adresu help@youversion.com.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov

;