Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Lukáš 2

2
Narodenie Ježišovo
1V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet.2Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios.3Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta.4Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho,5aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave.6Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.7I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto.8A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo.9A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou.10Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu,11lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.12A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.13A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:
14Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!#Židia počítali hodiny od šiestej ráno
15Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.16Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach.17Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku.18A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili.19Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci.20Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
Obriezka a predstavenie
Ježiša v chráme
21Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote.
22A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho predstavili Pánovi,23ako je napísané v zákone Pánovom: Každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvätený Pánovi,24a aby priniesli obeť podľa slov zákona Pánovho: dve hrdličky alebo dve holúbätá.
25"Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela, a Duch Svätý bol v ňom;"26tomuto oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl Pomazaného#v pôvodine: mechy (kožené) Pánovho.27"Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali (všetko) podľa obyčaje, predpísanej zákonom,"28vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal:
29Teraz prepúšťaš, Pane,
svojho služobníka
podľa svojho slova v pokoji,
30lebo moje oči videli Tvoje spasenie,
31ktoré si pripravil pred tvárou
všetkých ľudí:
32ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom
a oslávi Tvoj ľud izraelský.
33Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom.34Simeon ich požehnal a povedal Márii, Jeho matke: Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,35- ale aj tebe prenikne dušu meč, - aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc.
36"A žila vtedy aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova, z kmeňa Ašer. Bola pokročilá vekom a žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva;"37bola to vdova osemdesiatštyriročná, ktorá nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami slúžiac Bohu vo dne v noci.38Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu, chválila Boha a rozprávala o Ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie Jeruzalema.
39A keď vykonali všetko podľa zákona Pánovho, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.40Dieťatko však rástlo a mocnelo, plné múdrosti, a milosť Božia spočívala na Ňom.
Dvanásťročný Ježiš v chráme
41Jeho rodičia z roka na rok chodievali do Jeruzalema na slávnosti hodu veľkonočného baránka.42Keď mal dvanásť rokov a oni šli [do Jeruzalema] podľa obyčaje tej slávnosti (vzali Ho so sebou),43"ale keď sa po skončení (slávnostných) dní vracali, zostalo dieťa Ježiš v Jeruzaleme; rodičia však nevedeli o tom,"44ale sa domnievali, že je v zástupe pútnikov, prešli deň cesty a hľadali Ho medzi príbuznými a známymi.45A keď Ho nenašli, vrátili sa do Jeruzalema a hľadali Ho.46Po troch dňoch našli Ho v chráme sedieť medzi učiteľmi, počúvať a spytovať sa ich.47Všetci, ktorí Ho počúvali, žasli nad Jeho rozumnosťou a nad Jeho odpoveďami.48Keď Ho uvideli, preľakli sa. A matka Mu povedala: Synu, čo si nám to vykonal? Ajhľa, Tvoj otec a ja s úzkosťou sme Ťa hľadali.49Odpovedal im: Čo, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že ja musím byť vo veciach svojho Otca?50Ale oni nerozumeli slovám, ktoré im povedal.51Potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovávala všetky tie slová v srdci.52A Ježiš prospieval múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľuďom.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov