Druhý Korinťanom 9
SLB
9
Potreba vyslať bratov
1Zbytočné mi je písať vám o službe svätým#rozumej: závoj,2lebo viem o vašej ochote, pre ktorú chválim sa vami pred Macedónskymi, že je Achája pripravená od minulého roka a vaša horlivosť povzbudila viacerých.3Poslal som teda bratov, aby nebolo len prázdnou rečou, keď sa v tomto vami chválime, ale, ako som povedal, aby ste boli pripravení,4a my, nechceme povedať vy, aby sme neboli zahanbení v tejto pevnej dôvere, ak by Macedónski prišli so mnou a na šli vás nepripravených.5Preto uznali sme za potrebné požiadať bratov, aby vopred išli k vám a pripravili vašu ohlásenú zbierku, aby bola prichystaná ako požehnaný milodar, a nie ako lakomstvo.
Napomenutie hojne obetovať
6"Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. "7"Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh."8A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok,9ako je napísané:
Rozsypal, dal chudobným,
jeho spravodlivosť trvá naveky.
10A Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti,11a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu.12Lebo táto služba lásky nielenže doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu.13Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s nimi a so všetkými.14Modlia sa za vás, túžia po vás pre nesmiernu milosť Božiu vo vás.15Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar!