Matúš 20
SEB

Matúš 20

20
Robotníci vo vinici
1Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. 2Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice.#Tob 5,15 3Keď vyšiel okolo tretej#20,3 T. j. o deviatej, dvanástej, tretej a piatej popoludní. hodiny, videl iných postávať na námestí 4a povedal im: ‚Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé.‘ 5A oni šli. Znova vyšiel okolo šiestej a deviatej hodine a urobil tak isto. 6Keď vyšiel okolo jedenástej a našiel iných postávať, povedal im: ‚Čo tu stojíte celý deň a zaháľate?‘ 7Povedali mu: ‚Keď nás nikto nenajal!‘ Hovorí im: ‚Choďte aj vy do vinice#20,7 Var. + a dostanete, čo bude spravodlivé..‘
8Keď sa zvečerilo, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi: ‚Zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, všetkým od posledných až po prvých!‘#Lv 19,13; Dt 24,15 9Keď prišli tí, čo boli najatí o jedenástej hodine, dostali po denári. 10Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. 11Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi: 12‚Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavu dňa.‘ 13On však povedal jednému z nich: ‚Priateľu, nekrivdím ti! Nedohodol si sa so mnou za denár? 14Vezmi, čo je tvoje, a choď! Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. 15Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý?‘#Mt 6,23; Mk 7,22 16Tak budú poslední prví a prví poslední.#20,16 Var. + Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.#Mt 19,30; Mk 10,31; Lk 13,30
Tretia predpoveď utrpenia
17Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si stranou dvanástich učeníkov a cestou im hovoril:#Mk 10,32-34; Lk 18,31-34 18„Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť#Mt 16,21; 17,22-23 19a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali; a tretieho dňa bude vzkriesený.“
Žiadosť matky Zebedejových synov
20Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, klaňala sa a prosila ho o niečo.#Mk 10,35-45 21On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Povedala mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia v tvojom kráľovstve sedeli jeden po tvojej pravici a druhý po tvojej ľavici.“#Mt 19,28 22Ježiš však odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám piť ja#20,22 Var. + a byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený.?“ Povedali mu: „Môžeme.“#Iz 51,17; Mt 26,39 23Odpovedal im: „Môj kalich síce budete piť#20,23 Var. + a krstom, ktorým som ja krstený, budete pokrstení., ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. To dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“#Sk 12,2 24Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. 25Ježiš ich však zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú.#Lk 22,25-27 26Medzi vami to tak nebude! Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha#Mt 23,11; Mk 9,35; Lk 9,48 27a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. 28Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých.“#Iz 53,10-12; Jn 13,12-17; 1Tim 2,6
Uzdravenie dvoch slepcov
29Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup.#Mk 10,46-52; Lk 18,35-43 30A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Keď počuli, že tade ide Ježiš, zvolali: „Zmiluj sa nad nami, Pane, Syn Dávidov!“#Mt 9,27-31#Mt 15,22 31Zástup ich okríkal, aby mlčali. Oni tým hlasnejšie kričali: „Pane, Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ 32Ježiš zastal, zavolal ich a opýtal sa: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ 33Odpovedali mu: „Pane, nech sa nám otvoria oči!“ 34Ježiš sa zľutoval nad nimi a dotkol sa ich očí. Hneď začali vidieť a nasledovali ho.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Zistite viac o Slovenský ekumenický preklad