Ján 2
SEB
2
Kniha znamení
Svadba v Káne
1Na tretí deň#2,1 T. j. na tretí deň po stretnutí s Natanaelom a na siedmy deň po scéne v Betánii (Jn 1,28). bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. 2Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ 4Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“#Jn 7,6.30; 8,20; 12,23; 13,1; 17,1 5Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“#Gn 41,55 6Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery.#Mk 7,3-4 7Ježiš povedal obsluhujúcim: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. 8Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli. 9Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha 10a povedal mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.“ 11Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.#Jn 2,23; 3,2; 4,54; 7,31; 11,45-48; 20,30; Sk 2,22
12Po tejto udalosti zišiel do Kafarnauma so svojou matkou, bratmi i svojimi učeníkmi a zostali tam niekoľko dní.#Mt 4,13
Očistenie chrámu
13Blížila sa židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema.#Jn 6,4; 11,55; 12,1.12 14V chráme našiel tých, čo predávali dobytok, ovce a holuby, i peňazomencov, čo tam sedeli.#Mt 21,12-13; Mk 11,15-17; Lk 19,45-46 15Urobil si z povrazov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal mince a poprevracal stoly 16a tým, čo predávali holuby, povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte tržnicu z domu môjho Otca!“#Mal 3,1; Lk 2,49 17Tu si jeho učeníci spomenuli, že je napísané: Horlivosť za tvoj dom ma stravuje.#Ž 69,10 18Židia mu na to povedali: „Aké znamenie nám ukážeš, že to smieš robiť?“#Mt 21,23-27; Mk 11,27-33; Lk 20,1-8 19Ježiš im odpovedal: „Zbúrajte tento chrám a ja ho za tri dni postavím.“#Mt 26,61; Mk 14,58; 15,29; Sk 6,14 20Židia však hovorili: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“#Jn 3,3-4; 11,13 21No on hovoril o chráme svojho tela. 22Keď vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že to hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré Ježiš povedal.#Lk 24,44-45; Jn 12,16
Ježiš pozná všetkých
23Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil.#Jn 2,11; 7,31; 8,30; 10,42; 11,45; 12,11.42 24Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých 25a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človeku.#Mt 12,25; Mk 2,8; Lk 6,8