Izaiáš 55
SEB
55
Hospodinova večná zmluva
1„Poďte všetci smädní k vode!
Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte!
Kupujte a jedzte, poďte a kupujte,
kupujte zadarmo bez platenia víno aj mlieko.#Jn 7,37; Zj 22,17
2Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb,
a vašu robotu za to, čo nenasýti?
Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty,
vaše hrdlo si v hojnosti pochutí.
3Nakloňte si uši a poďte ku mne,
počúvajte a budete žiť.
Uzavriem s vami večnú zmluvu,
preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi.#2Sam 7,12-16; Jer 31,31-34; Sk 13,34
4Hľa, urobil som ho svedkom pre ľudí,
ich kniežaťom a vládcom.
5Hľa, privoláš národ, ktorý nepoznáš.
Národy, čo ťa nepoznajú, pribehnú k tebe,
kvôli Hospodinovi, tvojmu Bohu,
Svätému Izraela, lebo ťa oslávil.“
Sila Hospodinovho slova
6Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť,
volajte ho, dokiaľ je nablízku.#Jer 29,13n; Am 5,4
7Bezbožný nech zanechá svoju cestu
a hriešny svoje zmýšľanie.
Nech sa vráti k Hospodinovi
a on sa nad ním zmiluje;
k nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa.#Ž 130,4; Ez 18,27; 33,11
8„Veď moje myšlienky nie sú vaše myšlienky
a vaše cesty nie sú moje cesty,“
znie výrok Hospodina.#Rim 11,33
9„Lebo ako nebesá prevyšujú zem,
tak prevyšujú moje cesty vaše cesty
a moje myšlienky vaše myšlienky.
10Lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa ta,
ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť,
vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie,
11tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vyjde z úst.
Nevráti sa ku mne naprázdno, pretože urobí to,
čo som si želal, a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal.“#Ž 33,4.9; Mt 5,18
12Preto vyjdete s radosťou a v pokoji vás vyvedú.
Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať
a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami.#Iz 44,23
13Namiesto bodľačia vyrastie cyprus,
namiesto pŕhľavy vyrastie myrta.
Bude to na slávu Hospodinovho mena,
na večné znamenie, čo sa nepominie.#Iz 41,19