Genezis 9
SEB

Genezis 9

9
Božia zmluva s Noachom
1Boh požehnal Noacha i jeho synov a povedal im: „Ploďte sa, množte sa a naplňte zem!#Gn 1,28; Ž 128,3 2Strach a hrôza z vás padne na všetky pozemské zvieratá, na všetko nebeské vtáctvo i na všetko, čo sa hýbe na zemi. Všetky morské ryby sú dané do vašej moci.#Jób 5,22; Ž 8,7-9; Sir 17,4; Jk 3,7 3Všetko, čo sa hýbe a žije, budete mať za pokrm, všetko vám dávam, ako predtým zelené byliny.#Gn 1,29; Dt 12,15; Kol 2,21-22; 1Tim 4,3 4Len mäso s dušou, teda s jeho krvou, jesť nebudete,#Lv 17,10; Sk 15,20; 1Tim 4,4 5lebo za vašu krv budem brať na zodpovednosť každé zviera, za život človeka budem brať na zodpovednosť človeka, jeho brata.#Ex 21,28; Ž 9,13; Mt 23,25
6Ak niekto preleje krv človeka,
nech jeho krv preleje človek,
lebo Boh utvoril človeka
na Boží obraz.#Gn 1,27; Ex 21,12; Nm 35,31; Mt 26,52; Rim 13,4; Jk 3,9; Zj 13,10
7Vy sa však ploďte a množte,
rozmáhajte sa na zemi
a množte sa na nej!“
8Boh povedal Noachovi a jeho synom, čo boli s ním: 9„Uzatváram svoju zmluvu s vami i s vaším potomstvom#Gn 6,18; Iz 54,9; Sir 17,12 10a so všetkými živými bytosťami, čo sú s vami, s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou divou zverou, čo je s vami, so všetkým, čo vyšlo z korábu, so všetkou zverou zeme.#Ž 36,7; Jon 4,11 11Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem.“#Gn 8,21; Sir 44,18; 2Pt 3,11 12Boh povedal: „Toto je znamením zmluvy, ktorú uzatváram medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi, čo sú s vami, pre všetky budúce pokolenia:#Sir 43,11 13Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou.#Ez 1,28; Zj 4,3; 10,1 14Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, 15rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a vami a všetkými živými tvormi; voda už nebude potopou na zničenie všetkých živých tvorov.#Lv 26,42; Lk 1,72 16Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.“#Gn 17,7; Iz 55,3; Jer 32,40; Heb 13,20 17Boh povedal Noachovi: „Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi mnou a každým živým tvorom na zemi.“
Noachova kliatba a požehnania
18Noachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jefet. Chám bol otcom Kanaána.#Gn 9,23; 10,1 19Títo traja boli Noachovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi.#Gn 10,1-32; 1Krn 1,4-28 20Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu.#Dt 20,6; Iz 5,1-7; 1Kor 9,7 21Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane.#Prís 20,1; Lk 21,34; Ga 5,21; Tít 2,2 22Chám, Kanaánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom.#Lv 18,7; Hab 2,15; 1Kor 13,6 23Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého.#Rim 13,7; Ga 6,1; 1Pt 4,8 24Keď sa Noach prebral z opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, 25povedal:
„Buď prekliaty Kanaán,
otrokom otrokov buď
svojim bratom!“#Dt 27,16; 1Krľ 9,20-21; Múd 12,11; Jn 8,34
26Dodal:
„Nech je zvelebený Hospodin, Boh Šémov!
Nech mu je Kanaán otrokom!
27Kiež Boh dá, aby sa Jefet rozšíril
a býval v Šémových stanoch!
Kiež mu je Kanaán otrokom!“
28Noach žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov. 29Celý vek Noachovho života bol deväťstopäťdesiat rokov, potom zomrel.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť

Zistite viac o Slovenský ekumenický preklad