Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Matúš 4

4
Pokúšanie na púšti
1Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.#Mk 1,12-13; Lk 4,1-13#Heb 2,18 2Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol.#Ex 34,28; 1Krľ 19,8 3Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: „Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“ 4On mu však odpovedal: „Je napísané:
Človek bude žiť nielen z chleba,
ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst.“ #Dt 8,3; Múd 16,26
5Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie#Neh 11,1 6a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané:
Svojim anjelom prikáže o tebe,
a vezmú ťa na ruky,
aby si si neudrel nohu o kameň.“ #Ž 91,11-12; 2Mak 11,6
7Ježiš mu odpovedal: „Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ #Dt 6,16 8Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9a povedal mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10Vtedy mu Ježiš odpovedal: „Odíď, satan! Lebo je napísané:
Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať
a jedine jemu budeš slúžiť.“ #Dt 6,13
11Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu slúžili.
Začiatky činnosti v Galilei
12Keď Ježiš#4,12 Var. – Ježiš. počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.#Mk 1,14-15; Lk 4,14-15 13Zanechal Nazaret#4,13 Var. Nazaru. a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebulúna a Naftaliho,#Jn 2,12 14aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:
15 Krajina Zebulún a krajina Naftali,
na ceste k moru za Jordánom,
pohanská Galilea. #Iz 8,23–9,1
16 Ľud bývajúci v temnotách
uvidel veľké svetlo
a tým, čo sedeli v krajine a tôni smrti,
vyšlo svetlo. #Lk 1,79
17Odvtedy začal Ježiš hlásať: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“#Mt 3,2; 10,7
Povolanie prvých učeníkov
18Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári.#Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,40-42 19Zavolal ich: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20Obaja hneď zanechali siete a nasledovali ho. 21A keď odtiaľ poodišiel, videl iných dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho syna, a jeho brata Jána, ako na člne so svojím otcom Zebedejom opravovali siete. Aj ich povolal 22a oni hneď zanechali čln aj otca a nasledovali ho.
Účinkovanie v Galilei
23A tak chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.#Mt 9,35; Mk 1,39 24Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením, posadnutých, námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval.#Mt 8,16; 14,35; 15,30 25Išli za ním mnohé zástupy z Galiley a Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska a Zajordánska.#Mk 3,7-8; Lk 6,17-18

Aktuálne označené:

Matúš 4: SEBDT

Zvýraznenie

Zdieľať

Kopírovať

None

Chceš mať svoje zvýraznenia uložené vo všetkých zariadeniach? Zaregistruj sa alebo sa prihlás

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov