Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Matúš 4

4
Pokúšanie na púšti
1Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal.#Mk 1,12-13; Lk 4,1-13#Heb 2,18 2Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol.#Ex 34,28; 1Krľ 19,8 3Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: „Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“ 4On mu však odpovedal: „Je napísané:
Človek bude žiť nielen z chleba,
ale z každého slova,
ktoré vychádza z Božích úst.“ #Dt 8,3; Múd 16,26
5Diabol ho potom vzal do svätého mesta, postavil ho na chrámové cimburie#Neh 11,1 6a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu. Veď je napísané:
Svojim anjelom prikáže o tebe,
a vezmú ťa na ruky,
aby si si neudrel nohu o kameň.“ #Ž 91,11-12; 2Mak 11,6
7Ježiš mu odpovedal: „Napísané je však aj: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“ #Dt 6,16 8Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9a povedal mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10Vtedy mu Ježiš odpovedal: „Odíď, satan! Lebo je napísané:
Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať
a jedine jemu budeš slúžiť.“ #Dt 6,13
11Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu slúžili.
Začiatky činnosti v Galilei
12Keď Ježiš#4,12 Var. – Ježiš. počul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.#Mk 1,14-15; Lk 4,14-15 13Zanechal Nazaret#4,13 Var. Nazaru. a usadil sa v prímorskom Kafarnaume na území Zebulúna a Naftaliho,#Jn 2,12 14aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:
15 Krajina Zebulún a krajina Naftali,
na ceste k moru za Jordánom,
pohanská Galilea. #Iz 8,23–9,1
16 Ľud bývajúci v temnotách
uvidel veľké svetlo
a tým, čo sedeli v krajine a tôni smrti,
vyšlo svetlo. #Lk 1,79
17Odvtedy začal Ježiš hlásať: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“#Mt 3,2; 10,7
Povolanie prvých učeníkov
18Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári.#Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,40-42 19Zavolal ich: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 20Obaja hneď zanechali siete a nasledovali ho. 21A keď odtiaľ poodišiel, videl iných dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho syna, a jeho brata Jána, ako na člne so svojím otcom Zebedejom opravovali siete. Aj ich povolal 22a oni hneď zanechali čln aj otca a nasledovali ho.
Účinkovanie v Galilei
23A tak chodil po celej Galilei a učil v ich synagógach. Hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh medzi ľudom.#Mt 9,35; Mk 1,39 24Chýr o ňom sa rozšíril po celej Sýrii. Prinášali k nemu všetkých chorých, postihnutých rôznymi neduhmi a utrpením, posadnutých, námesačných a ochrnutých. A on ich uzdravoval.#Mt 8,16; 14,35; 15,30 25Išli za ním mnohé zástupy z Galiley a Desaťmestia, z Jeruzalema, Judska a Zajordánska.#Mk 3,7-8; Lk 6,17-18

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov