Izaiáš 41
SEBDT

Izaiáš 41

41
Povolanie Kýra
1Odmlčte sa predo mnou ostrovy,
nech si národy obnovia svoju silu,
nech sa priblížia a povedia:
„Spoločne chceme predstúpiť pred súd.“
2Kto vzbudí od východu toho,
ktorému ide na každom kroku v ústrety víťazstvo,
ktorý si podrobí národy a podmaní kráľovstvá,
a ktoré jeho meč premieňa na prach
a jeho luk ich rozmetá ako slamu?#Iz 44,28; 45,1.13; 46,11; 48,14n
3Prenasleduje ich, nerušene postupuje,
jeho nohy akoby nechodili po ceste.
4Kto to vykonal a spôsobil?
Ten, čo od začiatku povoláva pokolenia,
ja, Hospodin, som prvý a budem aj s poslednými — ja som to!#Iz 44,6; 48,12; Zj 1,17; 22,13
5Ostrovy to videli a zhrozili sa,
končiny zeme sa trasú, približujú sa a prichádzajú.
6Každý pomáha svojmu blížnemu
a svojmu bratovi hovorí: „Buď silný!“
7Kováč posmeľuje zlatníka
a zlatotepec hovorí o spoji tomu, čo kuje na nákove: „Je dobrý!“
Modlu upevnil klincami, aby sa nekývala.
Ochranca Izraela
8Ty však, Izrael, môj služobník,
Jákob, ktorého som si vyvolil,
potomstvo Abraháma, môjho miláčika,#Ž 135,4; Iz 42,19; 43,10; 44,1.21; 45,4; Jk 2,23
9ktorého som priviedol z končín zeme,
teba som povolal z najvzdialenejších končín
a povedal som ti: „Ty si môj služobník,
teba som si vyvolil a nezavrhol.“
10Neboj sa, veď som s tebou,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa
a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.#Iz 43,1; 44,2
11Hľa, zahanbia sa a na posmech vyjdú všetci,
čo sa zlostia na teba a v ničotu sa obrátia
a zahynú tí, čo majú s tebou spor.
12Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú,
v ničotu a márnosť sa premenia tí, čo broja proti tebe.
13Ja som Hospodin, tvoj Boh,
ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti:
„Neboj sa, ja ti pomáham.
14Neboj sa, červík Jákob, chrobáčik Izrael!
Ja ti pomáham,“
znie výrok Hospodina,
„tvoj vykupiteľ je Svätý Izraela.“#Iz 43,3
15Hľa, urobím z teba mlátiaci smyk,
nový a s mnohými ostrými zubmi,
rozdrvíš a rozmlátiš vrchy
a pahorky premeníš na plevy.
16Preoseješ ich, vietor ich uchytí
a víchrica ich rozmetie.
Ty však budeš stále plesať v Hospodinovi,
budeš sa chváliť Svätým Izraela.
17Biedni a chudobní hľadajú vodu, a niet jej.
Ich jazyk vysychá od smädu.
Ja, Hospodin, im odpoviem,
ja, Boh Izraela, ich neopustím.
18Na pustých úbočiach vytvorím rieky
a uprostred údolia pramene,
púšť zmením na jazero
a vyprahnutú zem na vodné žriedla.#Ex 17,6; Ž 107,35; Iz 35,1.7; 43,19
19Na púšti zasadím céder,
akáciu, myrtu a olivu.
V stepi zasadím cyprus,
platan a spolu s nimi jedľu.#Iz 35,1n
20Nech vidia a spoznajú,
nech uvažujú a pochopia všetci dovedna,
že to urobila Hospodinova ruka
a Svätý Izraela to stvoril.
Bezmocnosť modiel
21„Predneste svoj spor,“ hovorí Hospodin,
„predložte svoje dôkazy,“ hovorí kráľ Jákoba.
22Nech predstúpia a nech nám oznámia, čo sa má stať!
Oznámte, čo bolo na začiatku, a vezmeme si to k srdcu,
nech spoznáme ich koniec;
alebo nám zvestujte, čo príde!#Iz 43,9; 44,7
23Oznámte, čo príde v budúcnosti,
a tak spoznáme, že vy ste bohovia!
Urobte niečo dobré alebo zlé,
budeme sa spolu triasť a báť.
24Hľa, vy ste menej ako nič,
a vaše dielo je nanič,
ohavný je ten, čo si vás volí.
Správa o Kýrovom víťazstve
25Vzbudil som ho od severu a on prišiel,
od východu slnka bol povolaný v mojom mene.
Pošliape vladárov ako blato,
ako hrnčiar šliape hlinu.
26Kto to oznamoval od začiatku, aby sme to vedeli,
a oddávna, aby sme povedali: „Má pravdu?“
Veď nik to neoznámil, nik to nezvestoval,
nik nepočul vašu reč.
27Ako prvý som hlásal Sionu: „Hľa, tu sú!“
A Jeruzalemu dám hlásateľa radostnej zvesti.#Iz 52,7
28Hľadím, a niet nikoho, niet medzi nimi radcov,
aby odpovedali, keď sa ich opýtam.
29Hľa, všetci sú ničota a ich skutky sú ničím,
prázdny vietor sú ich uliate sochy.

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť


Zistite viac o Slovenský ekumenický preklad s DT knihami