Logo YouVersion
Ikona wyszukiwania

2 Samuela 23

23
2 Samuela 23
Ostatnie słowa Dawida
1Oto ostatnie słowa Dawida.
Oświadczenie Dawida, syna Jessaja,
oświadczenie męża postawionego wysoko,
pomazańca Boga Jakuba,
wspaniałego twórcy pieśni Izraela.
2Duch PANA przemawia przeze mnie,
a Jego słowo jest na mym języku.
3Przemówił Bóg Izraela,
przemówiła do mnie Skała Izraela:
Panujący nad ludźmi, sprawiedliwy,
panujący w bojaźni Bożej,
4jest jak poranek o wschodzie
słońca,
poranek bez chmur —
z jego blasku i deszczu wyrasta
z ziemi trawa.
5Czy nie jest tak z moim domem u Boga?
Czy nie zawarł ze mną wiecznego
przymierza,
ujmującego wszystko
i pewnego?
On potwierdzi me zwycięstwo,
da zakwitnąć mej rozkoszy!
6A nikczemnicy? Ci będą jak cierń!
Rozwiani będą oni wszyscy!
Nikt po takich bowiem nie wyciąga ręki.
7Ten zaś, kto chciałby ich dotknąć,
zbroi się w żelazo
i bierze drzewce włóczni —
spłoną oni w ogniu we własnej
siedzibie.
Najsławniejsi wojownicy Dawida
(1Krn 11:10-46)
8Oto imiona bohaterów Dawida: Joszeb-Baszebet,#23:8 Joszeb-Baszebet, hbr. יֹשֵׁב בַּשֶּׁבֶת, czyli: mieszkający w Szebetl. siedzący na tronie. Tachkemonita, główny spośród trzech. Pewnego razu, uzbrojony we włócznię, rozprawił się z ośmiuset przeciwnikami — pobił ich za jednym razem.
9Drugim po nim wśród trzech bohaterów Dawida był Eleazar, syn Dodiego, wnuk Achochiego. Był to jeden z trzech rycerzy, którzy byli przy Dawidzie. Gdy zebrani do bitwy Filistyni rzucali swe bluźnierstwa, a Izraelici zaczęli wycofywać się w góry, 10on stanął i raził Filistynów tak, że zdrętwiała mu ręka i przywarła do miecza. PAN doprowadził w tym dniu do wielkiego zwycięstwa. Ustępujące wojsko zawróciło wzmocnione jego przykładem, ale tylko po to, aby złupić poległych.
11Trzecim po nich był Szama, syn Agego z Hararu. Pewnego razu, gdy Filistyni ściągnęli do Lechi,#23:11 do Lechi, hbr. לַחַיָּה, lub: (1) do Chaja; (2) w oddział, zob. w. 13. gdzie znajdowało się pole obsiane soczewicą, wojsko zaś uciekło przed Filistynami, 12on zajął miejsce w środku tego pola, obronił je i pobił Filistynów, a PAN zapewnił wielkie zwycięstwo.
13Pewnego razu w czasie żniw ci trzej spośród trzydziestu głównych bohaterów przybyli do Dawida do jaskini Adullam, podczas gdy oddział Filistynów obozował w dolinie Refaim. 14Dawid przebywał w tym czasie w twierdzy, a w Betlejem stacjonowała akurat załoga filistyńska. 15Dawid poczuł wtedy pragnienie i powiedział: O, gdyby tak ktoś dał mi się napić wody ze studni przy bramie Betlejem! 16Wówczas ci trzej bohaterowie przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni przy bramie Betlejem i przynieśli ją Dawidowi. On jednak nie chciał jej pić. Wylał ją w ofierze dla PANA. 17Ani myślę, PANIE, to uczynić — powiedział. — Czy miałbym pić krew ludzi, którzy udali się po nią z narażeniem życia?#23:17 Idiom: z narażeniem swych dusz. Nie chciał jej zatem pić. Tego dokonali ci trzej bohaterowie.
18A na czele tych trzech#23:18 Wg dwóch MTᵐˢˢ: trzydziestu. stał Abiszaj, brat Joaba, syn Serui. Walczył on włócznią lepiej niż trzystu, których też pobił, dlatego cieszył się sławą wśród tych trzech. 19Był on przez tych trzech poważany. I choć został ich wodzem, nie zaliczał się do ich grona.
20Benajasz z kolei, syn Jehojady, człowiek dzielny, który dokonał wielu niezwykłych czynów, pochodził z Kabseel. On pokonał dwóch synów Ariela z Moabu. On też pewnego dnia, kiedy spadł śnieg, zszedł do cysterny i pokonał tam lwa. 21Powalił on również pewnego Egipcjanina, człowieka wysokiego wzrostu. Egipcjanin ten miał w ręce włócznię, a Benajasz wyszedł do niego z kijem, wyrwał Egipcjaninowi włócznię z ręki i zabił go jego własną włócznią. 22Z powodu tych czynów Benajasz, syn Jehojady, cieszył się sławą między tymi trzema bohaterami. 23Poważany był też przez pozostałych trzydziestu. Do grona tych trzech nie zaliczał się jednak. Dawid ustanowił go dowódcą swojej straży przybocznej.
24Do wspomnianych trzydziestu zaliczali się: Asael, brat Joaba, Elchanan, syn Dody z Betlejem, 25Szama z Charodu, Elika z Charodu, 26Cheles Peletyta, Ira, syn Ikesza, z Tekoa, 27Abiezer z Anatot, Mebunaj z Chuszy, 28Salmon z Achoach, Mahraj z Netofy, 29Cheled,#23:29 Cheled, hbr. חֵלֶד, za wieloma MTᵐˢˢ; w MT:חֵלֶב , BHS. syn Baany, z Netofy, Itaj, syn Ribaja z Gibei Beniaminickiej, 30Benajasz z Piratonu, Hidaj z Nachale-Gaasz, 31Abi-Albon z Arby, Azmawet Barchumita, 32Eliachba Szaalbonita, Bene-Jaszen,#23:32 Bene-Jaszen, hbr. בְּנֵי יָשֵׁן, lub: synowie Jaszana, pod. G. Jehonatan, 33Szama z Hararu, Achiam, syn Szarara, z Araru, 34Elipelet, syn Achasbaja, syna Maakity, Eliam, syn Achitofela z Gilonu, 35Chesro Karmelita, Paaraj Arbita, 36Jigal, syn Natana, z Soby, Bani Gadyta, 37Selek Ammonita, Nacharaj z Beerot, giermek Joaba, syna Serui, 38Ira z Jeter, Gareb z Jeter, 39Uriasz Chetyta — razem trzydziestu siedmiu.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności