Warunki użytkowania

Ostatnia modyfikacja: 25 maja 2018 r

W przypadku, gdy YouVersion dostarczył tłumaczenie angielskiej wersji Warunków, zgadzasz się, że tłumaczenie jest dostępne tylko dla twojej wygody i że angielskojęzyczne wersje Warunków będą regulować twój związek z YouVersion. W przypadku sprzeczności między wersją angielską Warunków a treścią tłumaczenia, wersja angielska ma pierwszeństwo.


Akceptacja niniejszych Warunków

Korzystając z aplikacji mobilnej bible.com, youversion.com i / lub YouVersion, aplikacji biblijnej, aplikacji biblijnej dla dzieci i Bible Lens (razem "YouVersion"), jako gość lub zarejestrowany użytkownik, akceptujesz i zgadzasz się na niniejsze Warunki. Przed rozpoczęciem korzystania z YouVersion należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki oraz Politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami lub z Polityką prywatności, nie możesz uzyskać dostępu lub korzystać z YouVersion.

Zmiany w Warunkach

YouVersion jest oferowany przez Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "my" lub "nas"). Od czasu do czasu możemy zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki według własnego uznania. Wszelkie zmiany są skuteczne, gdy je publikujemy. Dalsze korzystanie z YouVersion po opublikowaniu zmienionych warunków oznacza, że ​​akceptujesz i zgadzasz się na zmiany.

Zmiany w YouVersion

Chociaż mamy nadzieję, że zawsze będziemy oferować YouVersion i wszystkie jego funkcje, zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania oferowania YouVersion lub jakiejkolwiek części, części lub funkcji YouVersion bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu cała lub dowolna część konta YouVersion jest niedostępna w żadnym momencie.

Informacje o Tobie i Twoim dostępie do YouVersion

Wszystkie informacje zbieramy na lub za pośrednictwem YouVersion jest przedmiotem naszego Polityce prywatności. Korzystając z YouVersion, wyrażasz zgodę na wszystkie działania podjęte przez nas w odniesieniu do twoich informacji zgodnie z Polityką prywatności.

Dozwolone i niedozwolone użycie

Niniejsze Warunki umożliwiają korzystanie z YouVersion zgodnie z niniejszymi Warunkami w celu osobistego i niekomercyjnego użytku lub do wewnętrznego użytku organizacji non-profit. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Life.Church. Zgadzasz się, że nie masz uprawnień i nie będziesz korzystać z YouVersion w następujący sposób:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe prawo lub regulacje;
 • w celu wykorzystywania, szkodzenia lub prób wykorzystywania lub krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób przez narażanie ich na nieodpowiednie treści, żądanie danych osobowych lub innych;
 • podszywać lub próbować podszyć się pod jakąkolwiek firmę lub osobę, w tym Life.Church lub innego użytkownika YouVersion;
 • do angażowania się w jakiekolwiek inne zachowanie, które, jak ustaliliśmy przez nas, może zaszkodzić Life.Church lub użytkownikom YouVersion lub narazić ich na odpowiedzialność;
 • w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub osłabić YouVersion lub przeszkadzać innemu użytkowaniu YouVersion;
 • używać jakiegokolwiek robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków dostępu do YouVersion w dowolnym celu, w tym do monitorowania lub kopiowania dowolnego materiału na YouVersion;
 • wprowadzać wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są szkodliwe lub szkodliwe technologicznie;
 • próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp, zakłócać, uszkadzać lub zakłócać dowolną część konta YouVersion lub dowolny serwer, komputer lub bazę danych podłączoną do YouVersion;
 • atakować YouVersion poprzez atak typu "odmowa usługi" lub rozproszony atak typu "odmowa usługi"; i
 • lub w jakimkolwiek inny sposob próbować zakłócić prawidłowe działanie YouVersion.

Zgadzasz się również, że nie będziesz wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, wykorzystywać ani ponownie wykorzystywać materiałów, jak wskazano przez Life.Church:

 • zawiera wszelkie materiały, które są zniesławiające, nieprzyzwoite, nieprzyzwoite, obraźliwe, obraźliwe, napastliwe, gwałtowne, nienawistne, podżegające lub w inny sposób budzące sprzeciw;
 • promuje materiały erotyczne lub pornograficzne, przemoc lub dyskryminację na podstawie jakiejkolwiek podstawy, w tym ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • narusza wszelkie patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną lub inne prawa jakiejkolwiek innej osoby;
 • narusza prawa (w tym prawa do reklamy i prywatności) innych osób lub zawiera wszelkie materiały, które mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej na mocy obowiązujących przepisów; lub
 • promuje wszelką nielegalną działalność lub popiera, promuje lub pomaga w jakichkolwiek bezprawnych działaniach;
 • obejmuje działania komercyjne lub sprzedaż, takie jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklamę; i
 • sprawia wrażenie, że materiał pochodzi od lub jest promowany przez Life.Church lub jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, jeśli tak nie jest.

Wkład użytkownika

YouVersion zawiera interaktywne funkcje, które umożliwiają użytkownikom publikowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przesyłanie innym użytkownikom lub innym osobom treści lub materiałów (zbiorczo "Składki użytkownika") na lub za pośrednictwem YouVersion.

Jednakże nie zobowiązujemy się do przeglądania opinii o użytkownikach ani żadnych innych materiałów przed ich zamieszczeniem w witrynie YouVersion lub za jej pośrednictwem i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia nieodpowiednich materiałów po ich opublikowaniu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania w odniesieniu do transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego użytkownika lub osobę trzecią.

Wszystkie wypowiedzi użytkowników muszą być zgodne z niniejszymi Warunkami. Poprzez zapewnienie udziału użytkownika na lub za pośrednictwem YouVersion, udzielasz nam i naszym usługodawcom, a także każdemu z ich oraz naszych odpowiednich licencjobiorców, następców prawnych i cesjonariuszy, prawa do używania, powielania, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, dystrybucji i ujawniania w inny sposób stronom trzecim wszelkie takie materiały w celu zaoferowania funkcjonalności YouVersion, o którą prosisz lub w inny sposób wykorzystasz. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem lub kontroluje wszelkie prawa do i do Wkładu Użytkownika i ma prawo do udzielania tej licencji oraz że wszystkie Składki użytkownika są i będą zgodne z niniejszymi Warunkami. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie jesteśmy odpowiedzialni wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek wpisów użytkownika opublikowanych przez Ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika YouVersion.

Ochrona Konta

YouVersion umożliwia użytkownikom utworzenie konta ("Członkowie"), które wymaga podania pewnych informacji do YouVersion. Zgadzasz się, że wszystkie informacje, które zapewniają, aby stać się członkiem i zarejestrować się YouVersion, włączając, lecz nie ograniczając się do informacji dostarczonych przez wykorzystanie wszelkich funkcji interaktywnych na YouVersion, jest regulowane przez nasz Polityce prywatności, a użytkownik wyraża zgodę na wszystkie działania bierzemy pod uwagę Twoje informacje zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub podobne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, zgadzasz się traktować takie informacje jako poufne i zgadzasz się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie do Twojej nazwy użytkownika lub hasła lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. Mamy prawo do wyłączenia dowolnej nazwy użytkownika, hasła lub innego identyfikatora, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez Ciebie lub przez nas udostępnione, w dowolnym momencie, jeśli, naszym zdaniem, naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Monitorowanie i egzekwowanie; Zgodność z prawem; Zakończenie

Zgadzasz się, że mamy prawo do:

 • podejmować jakiekolwiek działania w odniesieniu do dowolnego użytkownika, konta członkowskiego lub wkładu użytkownika, które uznamy za konieczne lub odpowiednie według naszego wyłącznego uznania, jeśli uznamy, że nastąpiło naruszenie niniejszych Warunków, naruszenie praw stron trzecich, zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego innych osób lub groźbą, odpowiedzialnością lub szkodą dla dobrej woli związanej z YouVersion lub Life.Church;
 • podjąć odpowiednie działania, w tym między innymi, skierowanie do organów ścigania i ujawnienie twoich informacji, w celu nielegalnego lub nieautoryzowanego korzystania z YouTrans; i
 • zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części YouVersion z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym bez ograniczeń, z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z organami ścigania lub nakazem sądowym, który żąda lub nakazuje nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji osób zamieszczających jakiekolwiek materiały na lub za pośrednictwem YouVersion. OTRZYMUJESZ I ZACHOWUJESZ Life.Church ORAZ JEGO LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW USŁUG ORAZ WSZYSTKICH ICH PRACOWNIKÓW, URZĘDNIKÓW I DYREKTORÓW Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ JAKIEKOLWIEK Z POWYŻSZYCH STRON, W TRAKCIE WYNIKÓW BADAŃ PRAWNYCH ORAZ OD JAKICHKOLWIEK PODJĘTYCH DZIAŁAŃ JAKO KONSEKWENCJE DOCHODZENIA PRZEZ ORGANY ŻYCIA LUB ORGANÓW EGZEKWOWANIA PRAWA.

Twoje zaufanie do informacji i tłumaczeń

Informacje prezentowane na lub za pośrednictwem YouVersion są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Ponadto, mimo że staramy się dostarczać informacje znalezione na YouVersion w różnych językach, tłumaczenia na języki inne niż angielski z treści YouVersion są dostarczane przez inne strony i nie reprezentujemy ani nie gwarantujemy dokładności tych tłumaczeń. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez użytkownika lub innego użytkownika witryny YouVersion lub przez dowolną osobę, która może zostać poinformowana o jej zawartości.

Prawa własności intelektualnej

YouVersion i jego zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym między innymi wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlacze, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i aranżacja) są własnością Life.Church, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronione przez Stany Zjednoczone i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa dotyczące własności intelektualnej lub praw własności.

Loga i projekty

Nazwa YouVersion, nazwa i logo Life.Church, wszystkie powiązane nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi i / lub prawami autorskimi Life.Church. Nie wolno używać tych znaków i praw autorskich bez uprzedniej pisemnej zgody Life.Church. Wszystkie inne nazwy, logotypy, nazwy produktów i usług, projekty i slogany na YouVersion są znakami towarowymi ich właścicieli.

Naruszenie własności intelektualnej

Jeśli uważasz, że jakakolwiek treść YouVersion, w tym wkład użytkownika, narusza prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, prosimy o przesłanie powiadomienia o naruszeniu praw autorskich do legal@life.church. Pamiętaj, że zasadą Life.Church jest likwidacja kont użytkowników powtarzających się naruszeń.

Łącza i usługi stron trzecich

YouVersion może zawierać treści dostarczane przez strony trzecie. Jeśli YouVersion zawiera linki do innych witryn i wyskakujących okienek oraz podobnych zasobów udostępnianych przez strony trzecie, te linki i zasoby są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn ani zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do witryn stron trzecich połączonych z YouVersion, robisz to wyłącznie na własne ryzyko i na warunkach określonych dla takich stron. Wszystkie oświadczenia i / lub opinie wyrażone w tych materiałach, a także wszystkie artykuły i odpowiedzi na pytania i inne treści, inne niż treści dostarczane przez Life.Church, są wyłącznie opiniami i obowiązkiem osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te niekoniecznie odzwierciedlają opinię Life.Church. Nie ponosimy odpowiedzialności ani nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

Łączenie z i do funkcji YouVersion i Social Media

YouVersion może zapewniać pewne funkcje umożliwiające łączenie się lub łączenie z lub do mediów społecznościowych, a także z witrynami i aplikacjami stron trzecich oraz udostępnianie informacji i komunikacji do i od YouVersion i takich usług stron trzecich. Użytkownik może korzystać z tych funkcji wyłącznie w taki sposób, w jaki są one dostarczane przez nas wyłącznie w odniesieniu do treści, w których są wyświetlane, i w inny sposób zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami, które zapewniamy w odniesieniu do takich funkcji. Możemy wyłączyć wszystkie lub dowolne z tych funkcji w dowolnym czasie i bez powiadomienia, według naszego uznania.

Ograniczenia geograficzne

Life.Church, właściciel YouVersion, ma siedzibę w stanie Oklahoma w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że YouVersion lub jakakolwiek jego treść jest dostępna lub właściwa poza Stanami Zjednoczonymi. Dostęp do YouVersion może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli uzyskujesz dostęp do YouVersion spoza Stanów Zjednoczonych, robisz to z własnej inicjatywy i jesteś odpowiedzialny za zgodność z lokalnymi przepisami.

Zrzeczenie się gwarancji

KORZYSTANIE Z YOUVERSION, JEJ TREŚCI I JAKIEJKOLWIEK FUNKCJONALNOŚCI, USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH PRZEZ CIEBIE JEST NA WŁASNE RYZYKO, KTÓRE SĄ DOSTARCZANE W STANIE "TAK, JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻAJĄCEGO LUB DOMNIEMANE. ZARÓWNO LIFE.CHURCH JAK I ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z LIFE.CCHURCH NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI REPREZENTACJI W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI YOU.VERSION. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, ANI LIFE.CHURCH ANI ŻADNE OSOBY ZWIĄZANE Z FIRMĄ LIFE.CHURCHCH NIE REPREZENTUJĄ LUB GWARANCJA, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB DOWOLNA ZAWARTOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE POPRZEZ YOUVERSION BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY BĘDĄ POPRAWIONE ŻE TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA SPOTYKAJĄ SIĘ W CELU UŻYTKOWNIKA LUB SERWERA, KTÓRY UDOSTĘPNIA JEGO WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW, ANI JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE UDZIELA ŻADNYCH USŁUG ANI PRODUKTÓW UZYSKANYCH POPRZEZ YOUVERSION.

LIFE.CHURCH NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOMYŚLNE, USTAWOWE LUB INNE, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.

POWYŻSZE PRAWO NIE WPŁYWA NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU LIFE.CHURCH, JEJ LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG LUB DOWOLNY Z PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, OFICENTÓW LUB DYREKTORÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W RAMACH TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA, WERSJI, DOWOLNYCH STRON INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z NIMI, ŻADNYCH TREŚCI OFEROWANYCH NA LUB PRZEZ JEDNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ LUB TAKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH PRZEZ UDZIAŁ, W TYM JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB KARNE SZKODY, W TYM, LECZ NIE OGRANICZONE TO, OSOBISTE OBRAŻENIA, BÓL I CIERPIENIE, EMOCJONALNY ROZWÓJ, UTRATA PRZYCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATĘ PRZEDSIĘBIORSTWA LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DOBREGO UBEZPIECZENIA, UTRATĘ DANYCH I CZY SPOWODOWANE PRZEZ WYKROCZENIE (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA), NIEDOZWOLONE O ZAMÓWIENIU LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI JEST PRZEWIDZIANE.

POWYŻSZE PRAWO NIE WPŁYWA NA ŻADNE ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Odszkodowanie

Zgadzasz się bronić, zabezpieczać Life.Church, jego podmioty stowarzyszone, licencjodawców i usługodawców, a także ich i ich odpowiednich funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami odszkodowania, wyroki, nagrody, straty, koszty, wydatki lub opłaty (w tym uzasadnione honoraria prawników) wynikające z lub związane z naruszeniem niniejszych Warunków lub korzystania z YouVersion, w tym, ale nie wyłącznie, z wkładów użytkownika, wszelkich korzystanie z treści, usług i produktów YouVersion innych niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach lub korzystania z jakichkolwiek informacji uzyskanych od YouVersion.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie sprawy, spory lub roszczenia związane z YouVersion i niniejszymi Warunkami (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa wewnętrznego stanu Oklahoma i są interpretowane zgodnie z ich prawem wewnętrznym, bez wprowadzania w życie żadnego postanowienia lub postanowienia kolizyjnego lub regułę. Wszelkie powództwa, skargi lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków lub Weryfikacji lub związane z nimi będą wszczynane wyłącznie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych lub sądach stanu Oklahoma w każdym przypadku w City of Oklahoma City, Oklahoma County. Zgadzając się na niniejsze Warunki i korzystając z YouVersion, zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń do wykonywania jurysdykcji nad tobą przez takie sądy i miejsca w takich sądach.

Zrzeczenie się i rozdzielność

Life.Church może zrzec się swoich praw wynikających z niniejszych Warunków na piśmie. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zniesione lub ograniczone do minimalnego zakresu, w którym pozostałe postanowienia niniejszych Warunków będą nadal obowiązywać w przyszłości. pełna siła i efekt.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki i nasza Polityka prywatności stanowią wyłączną i całkowitą umowę między Tobą a Life Covenant Church, Inc. w odniesieniu do YouVersion i zastępują wszystkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, porozumienia, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, w odniesieniu do YouVersion.

Twoje komentarze i obawy

YouVersion jest obsługiwany przez Life Covenant Church, Inc., korporację non-profit z Oklahomy, zlokalizowaną pod adresem 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Wszelkie uwagi, uwagi, prośby o wsparcie techniczne i inne informacje związane z YouVersion powinny być kierowane wysyłając e-mail na adres help@youversion.com lub przez witrynę internetową help.youversion.comlub przesyłając pocztą na powyższy adres. Wszelkie informacje zwrotne, które nam przekazujesz, będą uważane za jawne. Life.Church może swobodnie korzystać z takich informacji bez ograniczeń.