Warunki użytkowania

Ostatnia modyfikacja 2 kwietnia 2020 r.

Jak zauważono w poniższym dokumencie, angielska wersja dokumentów "Polityka prywatności" i "Warunki użytkowania" będzie regulować twoje relacje z YouVersion. O ile legalnie wiążąca będzie wersja angielska, możesz także użyć narzędzia do automatycznego tłumaczenia, takiego jak Tłumacz Google, aby wyświetlić te dokumenty w swoim języku. Wszelkie kolejne wersje tłumaczeń zostaną opublikowane na tej stronie.


Akceptacja niniejszych Warunków

Korzystając z witryn, usług i aplikacji mobilnych YouVersion (razem zwanych „YouVersion”), jako gość lub zarejestrowany użytkownik, akceptujesz niniejsze Warunki i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Przeczytaj uważnie poniższe Warunki, zanim zaczniesz korzystać z YouVersion, a także Politykę prywatności YouVersion. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami lub Polityką prywatności YouVersion, nie możesz uzyskać dostępu do YouVersion ani z niego korzystać.

Zmiany w Warunkach

YouVersion jest oferowana przez Life.Church Operations, LLC („Life.Church”, „my” lub „nas”). Od czasu do czasu możemy zmieniać i aktualizować niniejsze Warunki według własnego uznania. Wszelkie zmiany obowiązują, gdy je opublikujemy. Dalsze korzystanie z YouVersion po opublikowaniu zmienionych Warunków oznacza, że akceptujesz i zgadzasz się na zmiany.

W przypadku, gdy YouVersion dostarczyło tłumaczenie Warunków korzystania w języku innym niż angielska wersja językowa, zgadzasz się, że tłumaczenie to zostało dostarczone wyłącznie dla twojej wygody i że angielska wersja Warunków użytkowania będzie regulować twoje relacje z YouVersion. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności między tym, co mówi angielska wersja Warunków użytkowania, a tym, co zawarto w tłumaczeniu, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Zmiany w YouVersion

Chociaż mamy nadzieję, że zawsze będziemy oferować YouVersion i wszystkie jego funkcje, zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania oferowania YouVersion lub jego jakiejkolwiek części albo funkcjonalności bez powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część YouVersion będzie niedostępna w dowolnym momencie.

Informacje o tobie i twoim dostępie do YouVersion

Wszystkie dane, które zbieramy w YouVersion lub za jego pośrednictwem, podlegają naszej Polityce prywatności . Korzystając z YouVersion, wyrażasz zgodę na wszystkie działania podejmowane przez nas zgodnie z Polityką prywatności.

Dozwolone i niedozwolone użycie

Masz prawo wykorzystywać YouVersion zgodnie z niniejszymi Warunkami do osobistego i niekomercyjnego użytku lub do użytku wewnętrznego swojej organizacji religijnej non-profit. Wszelkie prawa, które nie zostały ci wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Life.Church. Zgadzasz się, że nie masz uprawnień i nie będziesz używać YouVersion w następujący sposób:

 • w jakikolwiek sposób, który narusza jakiekolwiek federalne, stanowe, lokalne lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
 • w celu wykorzystywania, krzywdzenia lub usiłowania wykorzystywania, lub krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób poprzez narażanie ich na działanie nieodpowiednich treści, proszenie o podanie danych osobowych lub w inny sposób;
 • w celu podszywania się lub próby podszywania się pod jakąkolwiek firmę lub osobę, w tym Life.Church lub innego użytkownika YouVersion;
 • do angażowania się w jakiekolwiek inne działania, które, według nas, może zaszkodzić Life.Church lub użytkownikom YouVersion, lub narazić ich na odpowiedzialność;
 • w jakikolwiek sposób, który mógłby wyłączyć, przeciążyć, uszkodzić lub ujemnie wpłynąć na YouVersion lub zakłócić korzystanie z YouVersion przez inne osoby;
 • używanie jakiegokolwiek robota, pająka lub innego automatycznego urządzenia, procesu lub środków w celu uzyskania dostępu do YouVersion w dowolnym celu, w tym monitorowania lub kopiowania jakichkolwiek materiałów dostępnych na YouVersion;
 • wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych złośliwych lub szkodliwych technologicznie materiałów;
 • próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu, zakłócania, uszkadzania lub zakłócania dowolnej części konta YouVersion lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do YouVersion;
 • atakować YouVersion za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”; oraz
 • w inny sposób próbować zakłócać prawidłowe działanie YouVersion.

Zgadzasz się również, że nie będziesz wysyłać, świadomie odbierać, przesyłać, pobierać, używać ani ponownie wykorzystywać żadnych materiałów, które:

 • zawierają jakiekolwiek treści zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, obelżywe, obraźliwe, napastliwe, brutalne, nienawistne, podżegające lub w inny sposób budzące sprzeciw;
 • promują materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym, przemoc lub dyskryminację z jakiegokolwiek powodu, w tym ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • narusza jakiekolwiek patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inną własność intelektualną, lub inne prawa jakiejkolwiek osoby;
 • naruszają prawa (w tym prawa do rozpowszechniania i prywatności) innych osób lub zawierają jakiekolwiek materiały, które mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych;
 • promują nielegalne działania lub popierają, promują albo ułatwiają jakiekolwiek bezprawne działania;
 • obejmują działalność komercyjną lub sprzedaż, taką jak konkursy, loterie i inne promocje sprzedaży, barter lub reklamy; i / lub
 • sprawiają wrażenie, że materiał pochodzi od Life.Church lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu, lub jest przez nie zatwierdzony, jeśli tak nie jest.

Aktywność użytkownika

YouVersion zawiera interaktywne funkcje, które pozwalają użytkownikom na umieszczanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przekazywanie innym użytkownikom lub innym osobom treści lub materiałów (łącznie: „Aktywność użytkownika”) w YouVersion lub za pośrednictwem YouVersion. Nie zobowiązujemy się jednak do przeglądania Aktywności użytkownika ani jakichkolwiek innych materiałów przed ich opublikowaniem w YouVersion lub za pośrednictwem YouVersion i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia budzących zastrzeżenia materiałów po ich opublikowaniu. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub brak działań dotyczących transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez jakiegokolwiek użytkownika lub osobę trzecią.

Wszystkie Aktywności użytkownika muszą być zgodne z niniejszymi Warunkami. Przekazując dowolną Aktywność użytkownika w YouVersion lub za jego pośrednictwem, udzielasz nam i naszym usługodawcom, a także każdemu z ich licencjobiorców, następców i cesjonariuszy, prawa do używania, reprodukcji, modyfikowania, wykonywania, wyświetlania, licencjonowania, rozpowszechniania i w inny sposób ujawniania stronom trzecim takich materiałów w celu udostępniania YouVersion. Oświadczasz i gwarantujesz, że posiadasz lub korzystasz ze wszystkich praw w ramach i do Aktywności użytkownika oraz masz prawo do udzielenia tej licencji oraz że wszystkie twoje Aktywności użytkownika są zgodne z niniejszymi Warunkami. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść lub dokładność jakichkolwiek Aktywności użytkownika opublikowanych przez ciebie lub jakiegokolwiek innego użytkownika YouVersion.

Bezpieczeństwo Konta

YouVersion umożliwia użytkownikom utworzenie konta („Członkowie”), które wymaga podania pewnych informacji Life.Church. Jeśli wybierzesz lub otrzymasz nazwę użytkownika, hasło lub podobne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, zgadzasz się traktować takie informacje jako poufne i zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub użyciu twojej nazwy użytkownika lub hasła lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa. W dowolnym momencie mamy prawo zablokować dowolną nazwę użytkownika, hasło lub inny identyfikator, wybrany przez ciebie lub podany przez nas, jeśli, naszym zdaniem, naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

Monitorowanie i egzekwowanie; Zgodność z prawem; Zakończenie

Wyrażasz zgodę na to, że mamy prawo do:

 • podejmowania wszelkich działań z poszanowaniem dla każdego użytkownika, konta członkowskiego lub aktywności użytkownika, jakie uznamy za konieczne lub odpowiednie według naszego wyłącznego uznania, jeśli uważamy, że nastąpiło naruszenie niniejszych Warunków, naruszenie praw osób trzecich, zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego innych osób bądź też zagrożenie, odpowiedzialność prawna lub naruszenia reputacji YouVersion albo Life.Church;
 • podjęcia odpowiedniego działania, w tym między innymi skierowania sprawy do organów ścigania i ujawnienia twoich danych, w przypadku nielegalnego lub nieautoryzowanego wykorzystania YouVersion; i / lub
 • zakończenia lub zawieszenia dostępu do całości lub części YouVersion z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym bez ograniczeń, z powodu jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków.

Nie ograniczając powyższego, mamy prawo do pełnej współpracy z wszelkimi organami ścigania lub sądowymi, które nakazują nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji o każdej osobie publikującej jakiekolwiek materiały w YouVersion lub za jej pośrednictwem. REZYGNUJESZ Z WSZELKICH ROSZCZEŃ I ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ DO ZAPEWNIENIA OCHRONY LIFE.CHURCH, JEGO LICENCJOBIORCOM I USŁUGODAWCOM ORAZ WSZYSTKIM JEGO PRACOWNIKOM, URZĘDNIKOM I DYREKTOROM W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W TRAKCIE LUB W WYNIKU CZYNNOŚCI PRAWNEJ WYKONYWANEJ JAKO KONSEKWENCJA DOCHODZENIA PROWADZONEGO PRZEZ LIFE.CHURCH LUB ORGANY PRAWA.

Poleganie na informacji

Informacje prezentowane w YouVersion lub za jego pośrednictwem są udostępniane wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Chociaż staramy się dostarczać informacje dostępne na YouVersion w różnych językach, tłumaczenia treści YouVersion na języki inne niż angielski są nam dostarczane przez strony trzecie i nie odpowiadamy ani nie gwarantujemy dokładności tych tłumaczeń. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności ani przydatności tych informacji. Każdorazowe poleganie na takich informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez ciebie lub jakiegokolwiek innego gościa YouVersion lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek ich zawartości.

Prawa własności intelektualnej

YouVersion oraz jego zawartość, funkcje i funkcjonalność (w tym, między innymi, wszystkie informacje, oprogramowanie, tekst, wyświetlane treści, obrazy, wideo i audio, a także ich projekt, wybór i układ) są własnością Life.Church, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów, i są chronione amerykańskimi oraz międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicami handlowymi i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

Loga i projekty

Nazwa i logo YouVersion, nazwa i logo Life.Church, logo App Icon i wszystkie powiązane nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany są znakami towarowymi i / lub prawami autorskimi Life.Church. Nie możesz używać tych znaków i praw autorskich bez uprzedniej pisemnej zgody Life.Church. Wszystkie inne nazwy, loga, nazwy produktów i usług, projekty i slogany w YouVersion są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Naruszenie praw autorskich

Jeśli uważasz ze jakakolwiek aktywność użytkownika lub inna treść udostępniona na YouVersion narusza twoje prawa autorskie bądź inne prawa, proszę skontaktuj się ze wskazanym przez nas pełnomocnikiem: (a) listownie na adres Legal Department, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefonicznie pod numerem 405-680-5433; lub (c) poprzez pocztę elektroniczną pod adresem legal@life.church. Należy pamiętać, że polityka Life.Church zakłada likwidację kont użytkowników, którzy dopuszczają się ustawicznych naruszeń.

Łącza i usługi stron trzecich

YouVersion może zawierać treści lub linki do innych stron lub zasobów udostępnionych przez osoby trzecie. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich przez użytkownika. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do którejkolwiek ze stron internetowych osób trzecich, do których łącza znajdują się na YouVersion, robisz to wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. Wszystkie oświadczenia i/lub opinie wyrażone w tych materiałach oraz wszystkie artykuły, odpowiedzi na pytania i treści inne niż dostarczone przez Life.Church, stanowią wyłączne opinie i odpowiedzialność osoby lub podmiotu dostarczającego te materiały. Materiały te nie muszą odzwierciedlać opinii Life.Church. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej osoby trzeciej za treść lub dokładność materiałów dostarczonych przez osoby trzecie.

Ograniczenia geograficzne

Life.Church ma siedzibę w stanie Oklahoma w Stanach Zjednoczonych. Nie twierdzimy, że YouVersion lub jakakolwiek jego zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza granicami Stanów Zjednoczonych. Dostęp do YouVersion może nie być legalny dla niektóreych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do YouVersion spoza Stanów Zjednoczonych, robi to z własnej inicjatywy i jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnego prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

JAKO UŻYTKOWNIK NA WŁASNE RYZYKO KORZYSTASZ Z YOUVERSION, JEGO TREŚCI I WSZELKICH FUNKCJONALNOŚCI, USŁUG LUB OTRZYMANYCH MATERIAŁÓW, Z KTÓRYCH WSZYSTKIE SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM JAKIE SĄ” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI LIFE.CHURCH, ANI ŻADNA OSOBA Z NIM ZWIĄZANA NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ANI OŚWIADCZENIA W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI YOUVERSION. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGOANI LIFE.CHURCH, ANI ŻADNA OSOBA Z NIM ZWIĄZANA NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE YOUVERSION LUB JAKIEKOLWIEK FUNKCJONALNOŚCI, USŁUGI BĄDŹ ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM YOUVERSION BĘDĄ POPRAWNE, NIEZAWODNE, BEZBŁĘDNE LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ POPRAWIONE, ŻE YOUVERSION LUB SERWER, KTÓRY GO UDOSTĘPNIA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE WERSJA, JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POMOCĄ YOUVERSION SPEŁNIA TWOJE POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA.

LIFE.CHURCH NINIEJSZYM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA ŻADNE GWARANCJE, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU LIFE.CHURCH, JEGO LICENCJODAWCY, DOSTAWCY USŁUG, PRACOWNICY, AGENCI, URZĘDNIKÓW LUB DYREKTORÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W RAMACH JAKIEKOLWIEK TEORII PRAWNEJ WYNIKAJĄCE Z LUB POZOSTAJĄCEJ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA YOUVERSION, DOWOLNYCH STRON INTERNETOWYCH Z NIM ZWIĄZANYCH, TAKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB SERWISÓW, LUB MATERIAŁÓW UZYSKANYCH POPRZEZ YOUVERSION, W TYM WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NADZWYCZAJNE, INCYDENTALNE, WYNIKOWE LUB KARALNE W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO, OSOBISTE OBRAŻENIA, BÓL I CIERPIENIE, ROZWÓJ EMOCJONALNY, UTRATĘ PRZYCHODÓW, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ PRZEDSIĘBIORSTWA LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ UŻYTKOWANIA, UTRATĘ WARTOŚCI, UTRATĘ DANYCH, A TAKŻE SPOWODOWANE DELIKTEM (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA), NARUSZENIE UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI BYŁYBY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA.

POWYŻSZE NIE WPŁYWA NA ŻADNE ZOBOWIĄZANIE, KTÓRE NIE MOŻE BYĆ WYKLUCZONE ANI OGRANICZONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

Odszkodowanie

Wyrażasz zgodę na uniknięcie przez Life.Church, jego oddziały, licencjodawców i usługodawców, a także ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, pracowników, kontrahentów, agentów, licencjodawców, dostawców, następców prawnych i cesjonariuszy, przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami odszkodowaniami, wyrokami, zasądzeniami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honorariami prawników) wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem niniejszych Warunków lub korzystania z YouVersion, w tym, ale nie wyłącznie, z Aktywności użytkownika i korzystania z treści, usług i produktów YouVersion innych niż wyraźnie określone w niniejszych Warunkach, lub korzystania z jakichkolwiek danych uzyskanych od YouVersion.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie sprawy, spory lub roszczenia związane z YouVersion i niniejszymi Warunkami (w tym spory i roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem wewnętrznym stanu Oklahoma, z wyłączeniem wyboru prawa lub prawa kolizyjnego. Wszelkie powództwa, skargi lub postępowania wynikające lub związane z niniejszymi Warunkami albo z YouVersion mogą być wszczynane wyłącznie w sądach federalnych Stanów Zjednoczonych lub sądach stanu Oklahoma, w każdym przypadku umiejscowionych w Oklahoma City, położonym w Oklahoma County. Akceptując niniejsze Warunki i korzystając z YouVersion, zrzekasz się wszelkich zastrzeżeń co do wykonywania jurysdykcji w stosunku do ciebie przez powyższe sądy i właściwości miejscowej tych sądów.

Rezygnacja z roszczeń i rozdzielność postanowień umowy

Life.Church może zrzec się swoich praw wynikających z niniejszych Warunków na piśmie. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, takie postanowienie zostanie zniesione lub ograniczone do minimalnego zakresu, przy czym pozostałe postanowienia niniejszych Warunków będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie.

Całość umowy

Niniejsze Warunki i nasza Polityka prywatności stanowią jedyną i całkowitą umowę między tobą a Life.Church Operations. LCC w zakresie YouVersion, i zastępują wszystkie wcześniejsze i obecne porozumienia, umowy, oświadczenia i gwarancje, zarówno pisemne, jak i ustne, odnoszące się do YouVersion.

Twoje komentarze i uwagi

YouVersion jest administrowane przez Life.Church Operations, LLC, spółkaęograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oklahomie. Wszelkie opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne zapytania dotyczące YouVersion należy kierować na adres: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 lub help@youversion.com.

YouVersion używa plików cookie, aby spersonalizować twoje doświadczenia. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności