Lukas 1

1
Evangelistens forord
1 # 1,1 Evangeliet etter Lukas Noen håndskrifter har en kortere ordlyd: «Etter Lukas». =evangelium. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, 2#Joh 15,27; Hebr 2,3 slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvitner og tjenere for Ordet. 3#Apg 1,1#1,3 Teofilos kanskje en romersk embetsmann og velgjører som interesserte seg for kristendommen og hadde ansvar for at Luk og Apg ble avskrevet og utbredt. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, 4så du kan vite at det er pålitelig, det du har fått opplæring i.
Døperen Johannes' og Jesu barndom
(1,5–2,40)
Løftet om døperens fødsel
5 # 1,5 Herodes Herodes den store var konge under romersk overhøyhet i 37–4 f.Kr. =Herodes-slekten. Judea romersk provins som omfattet Idumea, Galilea, Perea og det egentlige Judea. =landet. Abias vaktskift Jf. 1 Krøn 24,7–19. I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. 6Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter alle Herrens bud og forskrifter. 7Men de var barnløse, for Elisabet kunne ikke få barn, og begge var nå langt oppe i årene.
8En dag gjorde Sakarja tjeneste som prest for Gud, for turen var kommet til hans vaktskift. 9#1,9 ofre røkelse ærefullt oppdrag som en vanlig prest kunne utføre bare én gang i livet. Offeret ble frembåret to ganger om dagen, kl. 9 og kl. 15. Røkelsesalteret (v. 11) sto i det forreste rommet i tempelhuset, «Det hellige». Jf. 2 Mos 30,1–10. De kastet lodd, som skikken var blant prestene, og det falt på ham å gå inn i Herrens tempel for å ofre røkelse. 10Mens ofringen fant sted, sto hele folkemengden utenfor og ba. 11#1,11 Herrens engel =himmelske vesener. Da viste en Herrens engel seg for ham på høyre side av røkelsesalteret. 12Sakarja ble slått av redsel da han så dette. 13#1 Mos 17,19; Luk 1,60#1,13 Johannes lat. form av hebr. navn som betyr «Gud er nådig». Den samme Johannes omtales videre i 1,57–80; 3,1–20; 9,7–9. Jf. Mark 6,14–29. =vanlige navn. Men engelen sa til ham:
«Frykt ikke, Sakarja!
Din bønn er blitt hørt.
Din kone Elisabet skal føde deg en sønn,
og du skal gi ham navnet Johannes.
14Han skal bli til glede og fryd for deg,
og mange skal glede seg over at han er født,
15 # Dom 13,4f for han skal være stor i Herrens øyne.
Han skal ikke drikke vin og sterk drikk,
og helt fra mors liv skal han være fylt av Den hellige ånd.
16Han skal få mange i Israel til å vende om til Herren, deres Gud.
17 # Mal 3,1; 4,5f; Matt 11,14; 17,10ff # 1,17 Elia Ifølge Mal 4,5 skulle Elia åpenbare seg ved verdens siste tid for å gi menneskene en mulighet til omvendelse. Han skal gå i forveien for Herren
med samme ånd og kraft som Elia,
for å vende fedrenes hjerter til barna
og gi ulydige det sinn som rettferdige har,
for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk.»
18 # 1 Mos 17,17; 18,12 Sakarja sa til engelen: «Hvordan kan jeg være sikker på dette? Jeg er jo gammel, og min kone er også langt oppe i årene.» 19#Dan 8,16; 9,21 Da svarte engelen: «Jeg er Gabriel, som står for Guds ansikt. Jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbudskapet. 20Nå skal du bli stum og ikke kunne tale før den dagen dette skjer, fordi du ikke trodde mine ord. Men det jeg har sagt, skal gå i oppfyllelse når tiden er inne.»
21Imens ventet folket på Sakarja. De undret seg over at han ble så lenge inne i tempelet. 22Da han kom ut, kunne han ikke tale med dem, og de forsto at han hadde hatt et syn der inne. Han kunne bare gi tegn til dem; han var og ble stum.
23Da tjenestetiden var slutt, vendte han hjem. 24En tid etter ble hans kone Elisabet med barn, og hun holdt seg borte fra folk i fem måneder. 25#1,25 min vanære For jødene var det en vanære ikke å få barn. Jf. 1 Mos 30,1.23; 1 Sam 1,6. «Dette har Herren gjort for meg», sa hun. «Nå har han sett til meg og tatt bort min vanære blant folk.»
Budskapet til Maria
26Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27#Matt 1,16.18#1,27 lovet bort >2,5. til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» 29Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. 30Men engelen sa til henne:
«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
31 # Jes 7,14; Matt 1,21ff; Luk 2,21 # 1,31 Jesus gr. form av hebr. Jesjua, «Herren frelser», kortform av Jehosjua, ofte gjengitt «Josva». Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.
32 # 2 Sam 7,12ff; Jes 9,6f; Mark 11,10 Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
33 # Dan 7,14; Mi 4,7 # 1,33 Jakobs hus brukt i en utvidet mening om familie, slekt og folk, jf. 2,4. Uttrykket brukes som betegnelse på hele Israel, det folk som regnet sitt opphav fra Jakob, som også het Israel, 1 Mos 32,28. Jf. 35,10. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
34Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» 35#Matt 1,20 Engelen svarte:
«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.
36Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. 37#1 Mos 18,14 For ingen ting er umulig for Gud.» 38Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
Maria og Elisabet
39Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42#Sal 132,11 og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. 43Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? 44For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. 45Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» 46#1 Sam 2,1–10 Da sa Maria:
Marias lovsang
«Min sjel opphøyer Herren,
47 # Hab 3,18 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
48 # 1 Sam 1,11 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,
49 # Sal 111,9 for store ting har han gjort mot meg,
han, den mektige; hellig er hans navn.
50 # Sal 103,17 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
over dem som frykter ham.
51 # 2 Sam 22,28; Sal 89,11 # 1,51 med sin sterke arm >1,66. Han gjorde storverk med sin sterke arm;
han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
52 # Job 5,11; 12,19; Sal 107,40f Han støtte herskere ned fra tronen
og løftet opp de lave.
53 # Sal 107,9 Han mettet de sultne med gode gaver,
men sendte de rike tomhendte fra seg.
54 # 1 Mos 17,7; Sal 98,3; Jes 41,8f Han tok seg av Israel, sin tjener,
og husket på sin miskunn
55slik han lovet våre fedre,
Abraham og hans ætt, til evig tid.»
56Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem.
Johannes blir født
57Tiden kom da Elisabet skulle føde, og hun fikk en sønn. 58Hennes naboer og slektninger hørte hvor stor godhet Herren hadde vist henne, og de gledet seg med henne.
59 # 1,59 omskjære Hvert jødisk guttebarn skulle omskjæres åtte dager etter fødselen som et tegn på at det tilhørte den pakten som Herren sluttet med Abraham og hans ætt (1 Mos 17,9–14). =religiøse skikker og ordninger. På den åttende dagen kom de for å omskjære gutten. De ville kalle ham Sakarja etter faren, 60#1,13 men moren svarte: «Nei, han skal hete Johannes.» 61«Men det er jo ingen i din slekt som har det navnet», svarte de. 62Da ga de tegn til faren for å få vite hva han ville at barnet skulle hete. 63Han ba om en tavle og skrev: «Hans navn er Johannes.» Da ble alle forundret, 64men i det samme ble munnen hans åpnet og tungen løst, og han begynte å lovprise Gud. 65Alle som bodde der omkring, ble grepet av ærefrykt. I alle fjellbygdene i Judea snakket folk om det som hadde hendt. 66#1,66 Herrens hånd et bilde på Guds makt til å gripe inn, for eksempel med sin hjelp, sitt vern eller sin ledelse. Jf. Esra 7,6; Sal 118,15f; Jes 59,1. Herrens «arm» uttrykker det samme. Jf. v. 51. Alle som hørte dette, tok det til hjertet og spurte: «Hva skal det vel bli av dette barnet?» Og Herrens hånd var med ham. 67Hans far Sakarja ble fylt av Den hellige ånd. Han talte profetiske ord og sa:
Sakarjas lovsang
68 # Sal 72,18; 111,9 «Velsignet er Herren, Israels Gud,
for han har sett til sitt folk og forløst det.
69 # 1,69 et horn til frelse Hornet er i GT et symbol på makt, styrke og vern. Den som tar sin tilflukt til Herren, kan kalle ham sitt «frelseshorn». Her er uttrykket brukt om Messias. Han har oppreist for oss et horn til frelse
i sin tjener Davids hus,
70 # Jer 23,5f slik han lovet fra gammel tid
ved munnen til sine hellige profeter:
71 # Sal 106,10 å frelse oss fra våre fiender
og fra hånden til alle dem som hater oss.
72 # Sal 105,8f; 106,45f Han viste miskunn mot våre fedre
og husket på sin hellige pakt,
73 # 1 Mos 22,16ff den ed han ga som løfte
til Abraham, vår far,
74så vi, frelst fra fiendehånd og uten redsel,
kan tjene ham for hans ansikt
75i renhet og rettferd alle våre dager.
76 # Jes 40,3; Mal 3,1; Joh 1,23 Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste,
for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier
77 # 3,3 og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt,
78 # Mal 4,2 for vår Gud er rik på miskunn.
Slik skal lyset fra det høye
gjeste oss som en soloppgang
79 # Jes 9,2; 58,8; 60,1f; Matt 4,16 og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge,
og lede våre føtter inn på fredens vei.»
80 # 3,1ff Og gutten vokste og ble sterk i ånden. Han holdt til i ødemarken, helt til den dagen han skulle stå fram for Israel.

Markert nå:

Lukas 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring