Nehemja 12

12
Prester og levitter
1Dette er de prestene og levittene som dro opp sammen med Serubabel, sønn av Sjealtiel, og Josva: Seraja, Jeremia, Esra, 2Amarja, Malluk, Hattusj, 3Sjekanja, Rehum, Meremot, 4Iddo, Ginnetoi, Abia, 5Mijamin, Maadja, Bilga, 6Sjemaja, Jojarib, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia og Jedaja. Disse var ledere for prestene og brødrene deres i Josvas dager.
8Dette er levittene: Josva, Binnui, Kadmiel, Sjerebja, Juda og Mattanja, som sammen med brødrene sine sto for takkesangen. 9Bakbukja, Unni og brødrene deres sto midt imot dem når de hadde tjeneste.
10Josva fikk sønnen Jojakim, Jojakim fikk Eljasjib, Eljasjib fikk Jojada, 11Jojada fikk Jonatan, og Jonatan fikk Jaddua.
12I Jojakims dager var disse overhoder for prestefamiliene: Meraja for Seraja, Hananja for Jeremia, 13Mesjullam for Esra, Johanan for Amarja, 14Jonatan for Malluk, Josef for Sjebanja, 15Adna for Harim, Helkai for Merajot, 16#Esra 5,1 Sakarja for Iddo, Mesjullam for Ginneton, 17#12,17 for Minjamin Navnet på lederen mangler. Sikri for Abia, for Minjamin, Piltai for Moadja, 18Sjammua for Bilga, Jonatan for Sjemaja, 19Mattenai for Jojarib, Ussi for Jedaja, 20Kallai for Sallai, Eber for Amok, 21Hasjabja for Hilkia og Netanel for Jedaja.
22I Eljasjibs, Jojadas, Johanans og Jadduas dager ble overhodene for levittfamiliene og prestefamiliene skrevet opp, helt til perseren Dareios' regjeringstid.
23Overhodene for levittfamiliene ble skrevet opp i krønikeboken helt til dagene til Johanan, sønn av Eljasjib. 24#1 Krøn 25,1ff Overhodene for levittene var Hasjabja, Sjerebja, Josva, Binnui og Kadmiel. Brødrene deres sto midt imot dem, vakt etter vakt. De lovpriste og takket, slik David, Guds mann, hadde påbudt. 25Mattanja, Bakbukja, Obadja, Mesjullam, Talmon og Akkub var portvakter. De holdt vakt over lagerrommene ved portene. 26Alle disse levde samtidig med Jojakim, sønn av Josva, Josadaks sønn, og samtidig med stattholderen Nehemja og presten Esra, den skriftlærde.
Innvielsen av muren rundt Jerusalem
27 # Esra 6,16 Da muren rundt Jerusalem skulle innvies, ba de levittene fra alle steder komme til Jerusalem for å feire innvielsen med glede og takk, med sang og symbaler, harper og lyrer. 28Sangerne samlet seg. De kom fra områdene rundt Jerusalem og fra landsbyene til Netofa-slekten, 29fra Bet-Haggilgal og fra markene ved Geba og Asmavet. For sangerne hadde bygd seg landsbyer rundt Jerusalem.
30Prestene og levittene renset seg selv, så renset de folket, portene og muren. 31Jeg lot Judas ledere stige opp på muren og stilte så opp to store takkekor. Det ene gikk til høyre på muren, mot Møkkporten. 32Etter dem fulgte Hosjaja og halvparten av lederne i Juda, 33og Asarja, Esra, Mesjullam, 34Juda, Benjamin, Sjemaja og Jeremia, 35og noen av prestene med trompeter. Det var Sakarja, sønn av Jonatan, sønn av Sjemaja, sønn av Mattanja, sønn av Mikaja, sønn av Sakkur, sønn av Asaf, 36og brødrene hans, Sjemaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda og Hanani, med musikkinstrumentene til David, Guds mann, og Esra, den skriftlærde, som gikk foran dem. 37De gikk over til Kildeporten og opp trappene til Davidsbyen, til trappen der muren går opp til Davids hus og fram til Vannporten i øst.
38Det andre takkekoret gikk motsatt vei, og jeg fulgte etter sammen med halvparten av folket oppe på muren, forbi Ovnstårnet og helt til Den brede muren, 39forbi Efraim-porten, Gamleporten, Fiskeporten, Hananel-tårnet og Hundretårnet, til Saueporten. De stanset ved Vaktporten.
40Begge takkekorene ble stående ved Guds hus. Det samme gjorde jeg og halvparten av stormennene med meg, 41videre prestene Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenai, Sakarja og Hananja med trompeter, 42Maaseja, Sjemaja, Elasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam og Eser. Sangerne stemte i under ledelse av Jisrahja. 43De bar fram store offer den dagen, og de var glade, for Gud hadde gitt dem en stor glede. Kvinnene og barna var også glade. Jerusalems glede kunne høres langt borte.
44 # 10,37; 13,5 På den dagen ble menn utpekt til å ha tilsyn med de rommene som var lager for gavene, førstegrøden og tienden, det som ifølge loven var samlet fra bymarkene for prestene og levittene. Gleden i Juda var stor fordi prestene og levittene var i tjeneste igjen. 45#1 Krøn 24,1ff; 25,1ff; 26,1ff De hadde ansvar for tjenesten for sin Gud og for renselsen. Sangerne og portvaktene gjorde sin gjerning, slik David og hans sønn Salomo hadde påbudt. 46For alt i Davids og Asafs dager, for lenge siden, fantes det noen som ledet sangerne, lovsangen og takken til Gud. 47#10,37ff I Serubabels og Nehemjas dager ga hele Israel sangerne og portvaktene den delen de skulle ha daglig. De ga levittene den hellige gaven de skulle ha, og levittene ga aronittene det de skulle ha.

Markert nå:

Nehemja 12: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring